Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt công thức hóa đại cương A1

Được đăng lên bởi duy4296
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1607 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1

Chương I: Cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn – Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố
1) Đương lượng:
a. Đương lượng một nguyên tố A : Đ =
b. Đương lượng một hợp chất A: Đ =

ố

với

+ Phản ứng trao đổi:
Axit: Z=số nguyên tử Hidro của một axit thực tế tham gia phản ứng
Bazơ: Z=số nhóm hydroxyl một phân tử bazơ thự tế tham gia phản ứng
Muối: Z=tổng điện tích dương phần kim loại
+ Phản ứng oxi hóa – khử: Số Electron mà một phân tử chất khử cho hay một phân tử chất oxi hóa nhận
c. Đương lượng gam: khối lượng một lượng chất đó tính bằng gam có con số trùng với đượng lượng của nó
d. Số đương lượng gam:

,

=

Đ

Trong phản ứng hóa học, các chất tác dụng với nhau theo cùng một số đương lượng gam

2) Bước sóng phát ra khi electron của hidro nhảy từ lớp n về lớp m: =

−

với R=10 973 731 m-1

(au) với 1au=4,3598.10-18 J hay E= −13,6

3) Năng lượng của electron trên quỹ đạo dừng: E= −

Đối với các e ngoài nhóm 1 có tính đến ảnh hưởng của sự chắn của các e bên trong: E= −

(

)
∗

(eV)

(au)

b: Hằng số chắn có cách tính:
+ Tách nhóm các electron (1s) (2s2p) (3s3p) (3d) (4s4p) (4d) (4f) (5s5p) (5d) …
+ Đv e ở 1s: 2 e cùng nhóm chắn nhau 0,3
+ Đv e ở ns, np (khác 1s): e cùng nhóm chắn nhau 0,35; e ở (n-1) chắn 0,85; e ở (n-2) trở đi chắn 1
+ Đv e ở nd, nf: e cùng nhóm chắn nhau 0,35; e ở nhóm bên trái chắn 1
n*: Số lượng tử chính hiệu dụng
n 1 2 3 4 5 6
n*

1

2

3

3,7

4

4,2

4) Bán kính quỹ đạo dừng: r=

với
ao=5,292.10-11m
Các con số cần nhớ:
m 1 proton = 1,00728 u = 1,672616.10-27 kg
m 1 electron = 0,0005 u = 9,1.10-31 kg
5) Sóng vật chất De Broglie:

m 1 notron = 1,00867 u = 1,6749272.10-27 kg
1 u ≈ 1,66053886.10-27 kg = 1/NA

Mọi hạt vật chất có vận tốc v, khối lượng m đều gắn với sóng :

=

với h= 6,625.10-34

6) Một hạt vi mô có khối lượng m, tốc độ v đang ở tọa độ x trên trục Ox có độ bất định về vị trí là x, độ bất định về
vận tốc là v. Khi đó:

Δ .Δ ≥

7) Các số lượng tử: n, l, m, ms. Mỗi số có ý nghĩa riêng.
8) Quy tắc Klechkowski

( + 1)

( )

=

với ms= ±s = ±1/2

November 7, 2010

Momen động lượng nội tại của electron có giá trị: ⃗ =

2
Chương II: Liên kết hóa học

1) Trình tự năng lượng từ thấp đến cao của các MO trong phân tử đồng hạch:
a) Nếu sự khác biệt năng lượng giữa 2s và 2p là lớn, tức không có tương tác giữa chúng thì:
< ∗ <
<
=
< ∗ = ∗ < ∗ (thường áp dụng khi Z ≥12)
b) Nếu sự khác biệt năng lượng giữa 2s và 2p không lớn, tức có tương tác đẩy giữa chúng thì:
< ∗ <
=
<
< ∗= ∗< ∗

2) Cấu hình MO của một số phân tử dị hạch:
a) HF: ( ) (
...
1
N o v e m b e r 7 , 2 0 1 0
Chương I: Cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn – Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố
1)
Đương lượng:
a. Đương lượng một nguyên tố A : Đ
=
ố  
b. Đương lượng một hợp chất A: Đ
=
với
+ Phản ứng trao đổi:
Axit: Z=số nguyên tử Hidro của một axit thực tế tham gia phản ứng
Bazơ: Z=số nhóm hydroxyl một phân tử bazơ thự tế tham gia phản ứng
Muối: Z=tổng điện tích dương phần kim loại
+ Phản ứng oxi hóa – khử: Số Electron mà một phân tử chất khử cho hay một phân tử chất oxi hóa nhận
c. Đương lượng gam: khối lượng một lượng chất đó tính bằng gam có con số trùng với đượng lượng của nó
d. Số đương lượng gam:
,
=
Đ
Trong phản ứng hóa học, các chất tác dụng với nhau theo cùng một số đương lượng gam
2)
Bước sóng phát ra khi electron của hidro nhảy từ lớp n về lớp m:
=
với R=10 973 731 m
-1
3)
Năng lượng của electron trên quỹ đạo dừng: E=
(au) với 1au=4,3598.10
-18
J hay E= −13,6
(eV)
Đối với các e ngoài nhóm 1 có tính đến ảnh hưởng của sự chắn của các e bên trong: E=
()
∗
(au)
b: Hằng số chắn có cách tính:
+ Tách nhóm các electron (1s) (2s2p) (3s3p) (3d) (4s4p) (4d) (4f) (5s5p) (5d) …
+ Đv e ở 1s: 2 e cùng nhóm chắn nhau 0,3
+ Đv e ở ns, np (khác 1s): e cùng nhóm chắn nhau 0,35; e ở (n-1) chắn 0,85; e ở (n-2) trở đi chắn 1
+ Đv e ở nd, nf: e cùng nhóm chắn nhau 0,35; e ở nhóm bên trái chắn 1
n*: Số lượng tử chính hiệu dụng
4)
Bán kính quỹ đạo dừng: r=
với
a
o
=5,292.10
-11
m
Các con số cần nhớ:
m 1 proton = 1,00728 u = 1,672616.10
-27
kg m 1 notron = 1,00867 u = 1,6749272.10
-27
kg
m 1 electron = 0,0005 u = 9,1.10
-31
kg 1 u ≈ 1,66053886.10
-27
kg = 1/N
A
5)
Sóng vật chất De Broglie:
Mọi hạt vật chất có vận tốc v, khối lượng m đều gắn với sóng : =

với h= 6,625.10
-34
6)
Một hạt vi mô có khối lượng m, tốc độ v đang ở tọa độ x trên trục Ox có độ bất định về vị trí là x, độ bất định về
vận tốc là v. Khi đó: Δ.Δ

7)
Các số lượng tử: n, l, m, m
s
. Mỗi số có ý nghĩa riêng.
Momen động lượng nội tại của electron có giá trị:
= 
(
 +1
)
()
=
với m
s
= ±s = ±1/2
8)
Quy tắc Klechkowski
n 1 2 3 4 5 6
n* 1 2 3 3,7 4 4,2
Tóm tắt công thức hóa đại cương A1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt công thức hóa đại cương A1 - Người đăng: duy4296
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tóm tắt công thức hóa đại cương A1 9 10 923