Ktl-icon-tai-lieu

tóm tắt lý thuyết vật lý (nguồn : mạng)

Được đăng lên bởi ninyy
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1886 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ THUYÊT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10

CHƯƠNG 1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Nhiệm vụ của cơ học
Một trong những loại hiện tượng phổ biến là chuyển động của các vật, nghĩa là sự thay đổi vị
trí của vật này so với vật khác theo thời gian. Vận tốc của vật thay đổi, nghĩa là chuyển động của
vật biến đổi khi có tác dụng của vật này lên vật khác – có tác dụng tương hỗ giữa các vật.
Cơ học là một phần của vật lí học, nghiên cứu chuyển động của các vật thể vĩ mô dưới tác
dụng tương hỗ giữa chúng.
2. Chất điểm
Trong thực tế, nhiều khi vật có kích thước không nhỏ đối với con người, nhưng lại rất nhỏ so
với chiều dài của quỹ đạo của vật. Khi đó để xác định vị trí của vật trên quỹ đạo ta có thể coi vật
như một chất điểm nằm ở trọng tâm của nó.
Vậy; Nếu kích thước của vật quá bé so với quãng đường mà chúng ta khảo sát chuyển động
của chúng thì một vật được coi là chất điểm.
3. Chuyển động cơ
Chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật trong không gian theo thời gian, đối với vật được
chọn làm mốc.
Mọi chuyển động và mọi trạng thái đứng yên đều có tính chất tương đối.
4. Hệ qui chiếu
Muốn xác định chuyển động của vật, ta phải chọn một vật làm mốc, sau đó gắn vào đó một hệ
trục tọa độ để xác định vị trí, một đồng hồ đo thời gian.
Vậy; Hệ qui chiếu = hệ tọa độ gắn với vật + đồng hồ và gốc thời gian
+ Trong bài tập, khi nói đến thời gian t ta phải hiểu t khoảng thời gian mà vật chuyển động.
+ Thời điểm là khoảnh khắc của thời gian được xác định trên đồng hồ. Ví dụ: 12h trưa, 5h chiều,…

5. Chuyển động tịnh tiến
Chuyển động mà tất cả các điểm của vật đều vạch ra những đường giống nhau, đường nối hai
điểm bất kì của vật luôn luôn song song với chính nó. Chuyển động như vậy gọi là chuyển động
tịnh tiến. Quỹ đạo của chuyển động tịnh tiến có thể đường cong, không nhất thiết là đường thẳng
hay đường tròn.
Ví dụ: Hòm gỗ trượt trên dốc phẳng, điểm A trên khoang ngồi của đu quay,…
6. Vận tốc trong chuyển động thẳng
a) Độ dời

Nếu chất điểm chuyển động cong: Trong khoảng thời gian
N
từ t1 đến t2, chất điểm đi từ M đến N.
M

Vậy; độ dời là của chất điểm là vecto MN
Hình 1

Nếu chất điểm chuyển động thẳng: Trong khoảng thời
x1
x2
gian từ t1 đến t2, chất điểm đi từ M đến N.
uuuu
r
M
O
x
N
Vậy; độ dời là của chất điểm là vecto MN

Giá trị đại số của vecto MN là: MN  x  x2  x1
Hình 2
+ Nếu x  0 thì chất điểm chuyển động theo chiều dương của trục Ox.
+ Nếu x  0 thì chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox.
b) Véc tơ vận tốc
ĐN: Vận tốc là một đại lượng véc tơ...
LÝ THUYÊT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10
CHƯƠNG 1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Nhiệm vụ của cơ học
Một trong những loại hiện tượng phổ biến chuyển động của các vật, nghĩa sự thay đổi vị
trí của vật này so với vật khác theo thời gian. Vận tốc của vật thay đổi, nghĩa chuyển động của
vật biến đổi khi có tác dụng của vật này lên vật khác – có tác dụng tương hỗ giữa các vật.
học một phần của vật học, nghiên cứu chuyển động của các vật thể dưới tác
dụng tương hỗ giữa chúng.
2. Chất điểm
Trong thực tế, nhiều khi vật kích thước không nhỏ đối với con người, nhưng lại rất nhỏ so
với chiều dài của quỹ đạo của vật. Khi đó để xác định vị trí của vật trên quỹ đạo ta thể coi vật
như một chất điểm nằm ở trọng tâm của nó.
Vậy; Nếu kích thước của vật quá so với quãng đường chúng ta khảo sát chuyển động
của chúng thì một vật được coi là chất điểm.
3. Chuyển động cơ
Chuyển động sự thay đổi vị trí của vật trong không gian theo thời gian, đối với vật được
chọn làm mốc.
Mọi chuyển động và mọi trạng thái đứng yên đều có tính chất tương đối.
4. Hệ qui chiếu
Muốn xác định chuyển động của vật, ta phải chọn một vật làm mốc, sau đó gắn vào đó một hệ
trục tọa độ để xác định vị trí, một đồng hồ đo thời gian.
Vậy; Hệ qui chiếu = hệ tọa độ gắn với vật + đồng hồ và gốc thời gian
+ Trong bài tập, khi nói đến thời gian t ta phải hiểu t khoảng thời gian mà vật chuyển động.
+ Thời điểm là khoảnh khắc của thời gian được xác định trên đồng hồ. Ví dụ: 12h trưa, 5h chiều,…
5. Chuyển động tịnh tiến
Chuyển động tất cả các điểm của vật đều vạch ra những đường giống nhau, đường nối hai
điểm bất của vật luôn luôn song song với chính nó. Chuyển động như vậy gọi là chuyển động
tịnh tiến. Quỹ đạo của chuyển động tịnh tiến thể đường cong, không nhất thiết đường thẳng
hay đường tròn.
Ví dụ: Hòm gỗ trượt trên dốc phẳng, điểm A trên khoang ngồi của đu quay,…
6. Vận tốc trong chuyển động thẳng
a) Độ dời
Nếu chất điểm chuyển động cong: Trong khoảng thời gian
từ t
1
đến t
2
, chất điểm đi từ M đến N.
Vậy; độ dời là của chất điểm là vecto
MN

Nếu chất điểm chuyển động thẳng: Trong khoảng thời
gian từ t
1
đến t
2
, chất điểm đi từ M đến N.
Vậy; độ dời là của chất điểm là vecto
MN
uuuur
Giá trị đại số của vecto
MN

là:
2 1
MN x x x
+ Nếu
0x
thì chất điểm chuyển động theo chiều dương của trục Ox.
+ Nếu
0x
thì chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox.
b) Véc tơ vận tốc
ĐN: Vận tốc là một đại lượng véc tơ, đặc trưng cho sự chuyển động nhanh hay chậm của vật.
Vận tốc trung bình
Mr Nguyễn Duy Liệu Tel: 0986590468 1
M
N
Hình 1
M
N
O x
x
1
x
2
Hình 2
tóm tắt lý thuyết vật lý (nguồn : mạng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tóm tắt lý thuyết vật lý (nguồn : mạng) - Người đăng: ninyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
tóm tắt lý thuyết vật lý (nguồn : mạng) 9 10 150