Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp bài toán giải bằng phương pháp bảo toàn electron

Được đăng lên bởi ntbnganc3lk
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 15771 lần   |   Lượt tải: 38 lần
GIẢI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON
Lý thuyết : Trong quá trình phản ứng thì : số e nhường = số e nhận
Hoặc

n e nhường = n e nhận

Các cậu cố gắng không ghi sự cho nhận e ( Xem ở phần Công thức có hết rồi)
Kl Phản ứng với HNO3 sinh sản phẩm khử, Kl Phản ứng với H2SO4 đặctạo ra sản phẩm
Muối của Kl đạt hóa trị cao nhất
khử Muối của KL đạt hóa trị cao nhất
NO = 28
Nhận 3 e
S = 32
Nhận 6 e
N2 =28
Nhận 10 e
SO2 = 64
Nhận 4 e
N2O = 44
Nhận 8 e
H2S = 34
Nhận 8 e
NO2 = 46
Nhận 1 e
Zn = 65
Nhường 2 e
NH4NO3 = 80
Nhận 8 e
Cu =65
Nhường 2 e
Al = 27
Nhường 3 e
Fe = 56
Nhường 3 e
Mg =24
Nhường 2 e
FeO = 72
Nhường 1 e
Fe3O4 = 232 Nhường 1 e
Sự nhường e của Kl chính là hóa trị của nó: VD Al hóa trị III => nhường 3e
Chú ý phản ứng của Fe + HCl thì Fe nhường 2 e => FeCl2 và pứ KL mạnh
Đẩy Kl yếu thì Fe chỉ nhường 2 e Khí NO hóa nâu trong không khí

II - Bài tập áp dụng
Bài 1. Để m (g) bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được12 gam hỗn hợp các chất rắn FeO, Fe 3O4, Fe2O3, Fe dư .
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là
A. 5,04 gam
√B. 10,08 gam
C. 15,12 gam
D. 20,16 gam
Áp dụng CT 9: mFe = 0,7.moxit + 5,6.n e nhận = 0,7.12 + 5,6.3molNO = 0,7.12 + 5,6.3.0,1=10,08g
Bài2. Hòa tan hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Mg trong dung dịch HCl thấy thoát ra 13,44 lít khí. Nếu cho
34,8 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO 4 dư, lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng tác dụng với
dung dịch HNO3 nóng dư thì thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị V là
A. 11,2 lít
B. 22,4 lít
√C. 53,76 lít
D. 76,82 lít
Phương pháp bảo toàn e không quan trọng trung gian chỉ quan trọng những chất có sự cho nhận e.
17,4 g => n e nhận = 2nH2 ( 2H+ + 2 e => H2)
34,8 g => ne nhận = nNO2 => nNO2 = 4nH2 = 2,4 mol => V = 53,76 lít
Bài 4.Chia m gam hỗn hợp 2 kim loại A, B có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau :
- Phần 1 tan hết trong dung dịch HCl, tạo ra 1,792 lít H2 (đktc).
- Phần 2 nung trong oxi thu được 2,84 g hỗn hợp oxit. Giá trị của m là
A. 1,56 gam
B. 2,64 gam
√C. 3,12 gam
D. 4,68 gam
ADBTe : Phần 1 : ne nhường = 2nH2
ở pHần 2 : n e nhường = 4nO2 = > 2nH2 = 4nO2 => nO2 = 0,04 mol
AD ĐLBT KL : m KL = mOxit – mO2 = 2,84 – 0,04.32 = 1,56 g .Vì 2 phần => m ban đầu = 1,56.2 = 3,12g
Bài 5.Chia 38,6 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hóa trị duy nhất thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Tan vừa đủ trong 2 lít dung dịch HCl thấy thoát ra 14,56 lít H2 (đktc).
- Phần 2: Tan hoàn toàn trong dung d...
GIẢI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON
Lý thuyết : Trong quá trình phản ứng thì : số e nhường = số e nhận
Hoặc n e nhường = n e nhận
Các cậu cố gắng không ghi sự cho nhận e ( Xem ở phần Công thức có hết rồi)
Kl Phản ứng với HNO3 sinh sản phẩm khử,
Muối của Kl đạt hóa trị cao nhất
Kl Phản ứng với H2SO4 đặctạo ra sản phẩm
khử Muối của KL đạt hóa trị cao nhất
NO = 28 Nhận 3
e S = 32 Nhận 6
e
N2 =28 Nhận 10
e SO2 = 64 Nhận 4 e
N2O = 44 Nhận 8 e H2S = 34 Nhận 8 e
NO2 = 46 Nhận 1 e Zn = 65 Nhường 2 e
NH4NO3 = 80 Nhận 8 e
Cu =65 Nhường 2
e Al = 27 Nhường 3 e
Fe = 56 Nhường 3 e Mg =24 Nhường 2 e
FeO = 72 Nhường 1 e Fe3O4 = 232 Nhường 1 e
Sự nhường e của Kl chính là hóa trị của nó: VD Al hóa trị III => nhường 3e
Chú ý phản ứng của Fe + HCl thì Fe nhường 2 e => FeCl2 và pứ KL mạnh
Đẩy Kl yếu thì Fe chỉ nhường 2
e Khí NO hóa nâu trong không khí
II - Bài tập áp dụng
Bài 1. Để m (g) bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được12 gam hỗn hợp các chất rắn FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, Fe .
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO
3
loãng thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là
A. 5,04 gam B. 10,08 gam C. 15,12 gam D. 20,16 gam
Áp dụng CT 9: mFe = 0,7.moxit + 5,6.n e nhận = 0,7.12 + 5,6.3molNO = 0,7.12 + 5,6.3.0,1=10,08g
Bài2. Hòa tan hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Mg trong dung dịch HCl thấy thoát ra 13,44 lít khí. Nếu cho
34,8 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO
4
dư, lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng tác dụng với
dung dịch HNO
3
nóng dư thì thu được V lít khí NO
2
(đktc). Giá trị V là
A. 11,2 lít B. 22,4 lít C. 53,76 lít D. 76,82 lít
Phương pháp bảo toàn e không quan trọng trung gian chỉ quan trọng những chất có sự cho nhận e.
17,4 g => n e nhận = 2nH2 ( 2H
+
+ 2
e => H
2
)
34,8 g => ne nhận = nNO2 => nNO2 = 4nH2 = 2,4 mol => V = 53,76 lít
Bài 4.Chia m gam hỗn hợp 2 kim loại A, B có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau :
- Phần 1 tan hết trong dung dịch HCl, tạo ra 1,792 lít H2 (đktc).
- Phần 2 nung trong oxi thu được 2,84 g hỗn hợp oxit. Giá trị của m là
A. 1,56 gam B. 2,64 gam C. 3,12 gam D. 4,68 gam
ADBTe : Phần 1 : ne nhường = 2nH2
ở pHần 2 : n e nhường = 4nO2 = > 2nH2 = 4nO2 => nO2 = 0,04 mol
AD ĐLBT KL : m KL = mOxit – mO2 = 2,84 – 0,04.32 = 1,56 g .Vì 2 phần => m ban đầu = 1,56.2 = 3,12g
Bài 5.Chia 38,6 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hóa trị duy nhất thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Tan vừa đủ trong 2 lít dung dịch HCl thấy thoát ra 14,56 lít H2 (đktc).
- Phần 2: Tan hoàn toàn trong dung dịch HNO
3
loãng nóng thấy thoát ra 11,2 lít khí NO duy nhất (đktc)
A. Nồng độ mol/l của dung dịch HCl là
A. 0,45 M B. 0,25M C. 0,55 M D. 0,65 M
nHCl = 2nH2 = 2.0,65 = 1,3 mol => CM = 0,65M
B. Khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng ở phần 1 là
A. 65,54 gam B. 65,45 gam C. 55,64 gam D. 54,65 gam
Vì chia làm 2 phần = nhau => m mỗi phần = 38,6/2 = 19,3g
AD(1): m muối clorua = m hỗn hợpKl + nH2.71(hoặc nHCl .35,5) = 19,3 + 0,65.71 = 65,45g
C. %m của Fe trong hỗn hợp ban đầu là
A. 30,05 % B. 50,05 % C. 58,03 % D. Kết quả khác
Gọi a là hóa trị của M => M nhường a e , Gọi x là nFe và y là nM ở mỗi phần.
Phần 1: Fe – 2
e=> Fe+2 , 2H
+
+ 2
e => H2 , M – a => M+a
2mol Fe + amolM = 2nH2 2x + ay = 1,3(I) (AD 18 nhưng Fe ở đây chỉ lên +2)
Phần 2: Fe – 3
e => Fe3+ ,=> 3 mol Fe + amol M = 3nNO 3x + ay = 1,5 (II) (AD 6 chính là BT e)
Giải I va II x = 0,2 , ay = 0,9
x = 0,2 => nFe ban đầu = 2.0,2 = 0,4(Do 2 phần) => m = 22,4 =>% = 22,4.100%/38,65 = 58,03%
1
Tổng hợp bài toán giải bằng phương pháp bảo toàn electron - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp bài toán giải bằng phương pháp bảo toàn electron - Người đăng: ntbnganc3lk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tổng hợp bài toán giải bằng phương pháp bảo toàn electron 9 10 523