Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp đề thi sinh học lớp 9

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỪA THIÊN HUẾ
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2007 - 2008
Môn : SINH HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút

Câu 2: (3 điểm)
Nêu những điểm khác nhau giữa động mạch với tĩnh mạch về cấu tạo và chức năng; Mao mạch là gì? Nêu chức
năng của mao mạch và giải thích các đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của mao mạch (ở người).
Câu 3: (1.5 điểm)
Nêu cơ chế và giải thích sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.
Câu 5: (2.75 điểm)
Có thể sử dụng phép lai phân tích về 2 cặp tính trạng để kiểm tra kiểu gen của một cơ thể nào đó là thuần chủng
hay không thuần chủng không? Cho ví dụ và lập sơ đồ lai minh họa.
Câu 6: (2.5 điểm)
Trình bày nguyên nhân và cơ chế tạo ra thể đa bội (có sơ đồ minh họa).
Câu 7: (2.5 điểm)
Thế nào là nhiễm sắc thể kép và cặp nhiễm sắc thể tương đồng? Phân biệt sự khác nhau giữa nhiễm sắc thể kép
và cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
Câu 8: (3.75 điểm)
Ở cà chua; A: quả đỏ, a: quả vàng; B: lá chẻ, b: lá nguyên. Hai cặp tính trạng về màu quả và về dạng lá di
truyền độc lập với nhau. Người ta thực hiện các phép lai sau :
+ Phép lai 1: P: Quả đỏ lá chẻ X quả vàng lá nguyên; F1: 100% đỏ chẻ.
+ Phép lai 2: P: Quả đỏ lá nguyên X quả vàng lá chẻ
F1: 120 đỏ chẻ : 118 đỏ nguyên : 122 vàng chẻ : 120 vàng nguyên.
+ Phép lai 3: P: Quả đỏ chẻ X quả vàng chẻ
F1: 360 đỏ chẻ : 120 đỏ nguyên.
Giải thích kết quả và lập sơ đồ cho mỗi phép lai.
---------- Hết ---------SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỪA THIÊN HUẾ
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
KHỐI 9 THCS - NĂM HỌC 2007-2008

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC
Câu 2: (3đ)
Khác nhau giữa động mạch và tĩnh mạch:
Động mạch
Tĩnh mạch
Cấu
0.25 - Thành dày hơn TMạch
0.25 - Thành mỏng hơn
tạo
0.25 - Có các sợi đàn hồi
0.25 - Không có sợi đàn hồi
0.25 - Không có van riêng
0.25 - Có thể có van ở TMạch chân
Chức
0.25 - Chuyển máu từ tim đến các cơ quan 0.25 - Chuyển máu từ các cơ quan về tim
năng
0.25 - Mao mạch là những mạch rất nhỏ nối liền hệ động mạch với hệ tĩnh mạch.
0.25 - Chức năng: là nơi xảy ra trao đổi chất và khí với các tế bào.
0.25 - Thành mao mạch rất mỏng giúp thuận lợi cho khuếch tán các chất và khí giữa máu và tế bào.
0.25 - Đường kính mao mạch rất nhỏ làm máu di chuyển chậm thuận lợi cho việc trao đổi hết các chất và khí.
Câu 3: (1.5đ)
0.25 - Các khí trao đổi ở phổi và ở tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng
độ thấp.
0.25 - Màng phế nang của phổi, màng tế bào và thành mao mạch rất mỏng, tạo thuận lợi cho khuếch tán khí.

1

ở ph...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2007 - 2008
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn : SINH HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 2: (3 điểm)
u những điểm kc nhau giữa động mạch với tĩnh mạch về cấu tạo chức năng; Mao mạch là gì?u chức
ng của mao mạch và giải thích các đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức ng của mao mạch (ở nời).
Câu 3: (1.5 điểm)
Nêu cơ chế và giải thích sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.
Câu 5: (2.75 điểm)
Có thể sử dng phép lai phân tích về 2 cặp tính trạng để kiểm tra kiểu gen của một cơ thể nào đó là thuần chủng
hay không thuần chủng không? Cho ví dụ và lập sơ đồ lai minh họa.
Câu 6: (2.5 điểm)
Trình bày nguyên nhân và cơ chế tạo ra thể đa bội (có sơ đồ minh họa).
Câu 7: (2.5 điểm)
Thế nào là nhiễm sắc thể kép và cặp nhiễm sắc thể tương đồng? Pn biệt sự khác nhau giữa nhiễm sắc thể kép
và cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
Câu 8: (3.75 điểm)
chua; A: quả đỏ, a: quả vàng; B: lá chẻ, b: nguyên. Hai cp nh trạng về màu quả về dng lá di
truyền độc lập với nhau. Người ta thực hiện các phép lai sau :
+ Phép lai 1: P: Quả đỏ lá chẻ X quả vàng lá nguyên; F1: 100% đỏ chẻ.
+ Phép lai 2: P: Quả đỏ lá nguyên X quả vàng lá chẻ
F1: 120 đỏ chẻ : 118 đỏ nguyên : 122 vàng chẻ : 120 vàng nguyên.
+ Phép lai 3: P: Quả đỏ chẻ X quả vàng chẻ
F1: 360 đỏ chẻ : 120 đỏ nguyên.
Giải thích kết quả và lập sơ đồ cho mỗi phép lai.
---------- Hết ----------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ KHỐI 9 THCS - NĂM HỌC 2007-2008
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC
Câu 2: (3đ)
Khác nhau giữa động mạch và tĩnh mạch:
Động mạch Tĩnh mạch
Cấu 0.25 - Thành dày hơn TMạch 0.25 - Thành mỏng hơn
tạo 0.25 - Có các sợi đàn hồi 0.25 - Không có sợi đàn hồi
0.25 - Không có van riêng 0.25 - Có thể có van ở TMạch chân
Chức
năng
0.25 - Chuyển máu từ tim đến các cơ quan 0.25 - Chuyển máu từ các cơ quan về tim
0.25 - Mao mạch là những mạch rất nhỏ nối liền hệ động mạch với hệ tĩnh mạch.
0.25 - Chức năng: là nơi xảy ra trao đổi chất và khí với các tế bào.
0.25 - Thành mao mạch rất mỏng giúp thuận lợi cho khuếch tán các chất và khí giữa máu và tế bào.
0.25 - Đường kính mao mạch rất nhm máu di chuyn chậm thun lợi cho vic trao đổi hết c chất và k.
Câu 3: (1.5đ)
0.25 - Các khí trao đổi ở phổiở tế bào đều theo chế khuếch tán từ nơi có nồng đ cao đến nơi có nồng
độ thấp.
0.25 - ng phế nang của phổi, màng tế bào thành mao mạch rất mỏng, tạo thuận lợi cho khuếch tán khí.
1
Tổng hợp đề thi sinh học lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp đề thi sinh học lớp 9 - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Tổng hợp đề thi sinh học lớp 9 9 10 250