Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp hóa 11 kì 2

Được đăng lên bởi Nguyễn Hào Quang
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1-

Tóm tắt kiến thức Hoá học kì II
 Hiđrocacbon

 Ankan: ( Parafin )

mạch hở ( thẳng )

CnH2n + 2 (n ≥ 1). [ No, đơn chức, mạch hở (thẳng) ]

I ) Đồng phân, danh pháp:
1 ) Đồng phân:
+ Đồng phân có từ C4H10
+ Các công thức cấu tạo khác nhau của một chất gọi là đồng phân:
Vd: C4H10
CH3–CH2–CH2–CH3
CH31–CH2–CH33
Butan
CH3
2-metylpropan
2 ) Cách đọc tên:
B1: Chọn mạnh chính (mạch cacbon dài nhất ), đánh số từ bên có vị trí nhánh của mạch chính.
B2: Ghi số chỉ vị trí nhánh + tên gốc ankyl + tên mạch chính.
Vd:
CH3
CH31 – CH2 – CH23 – CH24 – CH35
CH31 – C2 – CH23 – CH34
CH3
CH3
2-metyl pentan
2,2 đimetylbutan
II ) Tính chất vật lý:
CH4  C4H10
( Khí )
C5H12  C17
( Lỏng )
C18
 ….
( Rắn )
 Ankan không tan trong nước, nhẹ hơn nước,tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
III ) Tính chất hoá học:
 Ankan ( to thường ) không tác dụng với axit kiềm, các chất ôxi hóa ( KMnO4, thuốc tím ).
 Ankan khi chiếu sáng hoặc to dễ thế, tách, ôxi hoá ( dễ thế, khó cộng )
1 ) Thế Halogen:
Vd: C3H8 + Cl2
CH3 – CHCl – CH3
+
HCl
( Spc)
 Thế tuân theo quy tắc nghèo ( thế Cl vào Cacbon có ít H ) thì nghèo hơn.
2 ) Phản ứng ôxi hoá:

CnH2n+2 +
O2
nCO2 to +
( n + 1 ) H2O
onx
( 14n + 2 )x
x
( n + 1 )x
t
 Một số phương trình tính nC ( số Cacbon )
nx
=
mol CO2
nx
=
mol CO2
(n + 1 )x = nx + x =
mol H2O
( 14n +2 )x
=
mol hiđrocacbon
 Số nC =
( Có thề dùng cho hầu hết các hiđrôcacbon )
o
t
Vd:
C3H8 +
5O2
3CO2 + 4H2O
3 ) Điều chế:
Ankan được điều chế chủ yếu từ dầu mỏ.
* Lưu ý: Ankan có một số đặc điểm:
+ Ankan chỉ gồm liên kết đơn ( σ ) rất bền  chỉ có thể thế.
+ Phản ứng cháy có nH2O > nCO2  Ankan.
+ Số mol ankan = nH2O – nCO2
+ Ankan chỉ tham gia phản ứng cháy.
 XicloAnkan:
CnH2n ( n ≥ 3 )
[ No, đơn chức, mạch vòng ]
Tài liệu của Tuấn Danh (sưu tầm)
1

-2I ) Tính chất vật lý: ( Giống ankan )
II ) Tính chất hoá học:
1 ) Phản ứng cộng mở vòng:
 Chỉ có phản ứng cộng với C3H6 và C4H8, còn từ C5 trở đi tính chất hoá học giống ankan.
(C3H6) +
Br2
CH2Br – CH2 – CH2Br
(C4H8) + Br2
CH2Br – CH2 – CH2 – CH2Br
 Còn các xiclo từ C5 có phản ứng thế và tính chất hoá học giống ankan.
2 ) Phản ứng cháy:
CnH2n
+ O2
+
nH2O
to nCO2
3 ) Cách đọc tên:
 Xiclo + tên Ankan
4 ) Điều chế:
 Từ dầu mỏ và ankan
* Lưu ý:
+ Xicloankan có công thức hoá học giống anken nhưng chỉ gồm liên kết đơn ( σ ).
 Chỉ có C3H6 và C4H8 làm mất màu Br2 bằng phản ứng cộng mở vòng, còn C5H10 trở đi có tính
chất hoá học giống ankan (dễ thế, khó cộng).
-------------------------------------------------------------...
t
o
- 1 -
Tóm tắt kiến thức Hoá học kì II
 Hiđrocacbon mạch hở ( thẳng )
Ankan: ( Parafin ) C
n
H
2n + 2
(n ≥ 1). -
[ No, đơn chức, mạch hở (thẳng) ]
I ) Đồng phân, danh pháp:
1 ) Đồng phân:
+ Đồng phân có từ C
4
H
10
+ Các công thức cấu tạo khác nhau của một chất gọi là đồng phân:
Vd: C
4
H
10
CH
3
–CH
2
–CH
2
–CH
3
CH
3
1
–CH
2
–CH
3
3
Butan CH
3
2-metylpropan
2 ) Cách đọc tên:
B
1
: Chọn mạnh chính (mạch cacbon dài nhất ), đánh số từ bên có vị trí nhánh của mạch chính.
B
2
: Ghi số chỉ vị trí nhánh + tên gốc ankyl + tên mạch chính.
Vd: CH
3
CH
3
1
CH
2
CH
2
3
CH
2
4
CH
3
5
CH
3
1
C
2
CH
2
3
– CH
3
4
CH
3
CH
3
2-metyl pentan 2,2 đimetylbutan
II ) Tính chất vật lý:
CH
4
C
4
H
10
( Khí )
C
5
H
12
C
17
( Lỏng )
C
18
…. ( Rắn )
Ankan không tan trong nước, nhẹ hơn nước,tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
III ) Tính chất hoá học:
Ankan ( t
o
thường ) không tác dụng với axit kiềm, các chất ôxi hóa ( KMnO
4
, thuốc tím ).
Ankan khi chiếu sáng hoặc t
o
dễ thế, tách, ôxi hoá ( dễ thế, khó cộng )
1 ) Thế Halogen:
Vd: C
3
H
8
+ Cl
2
CH
3
CHCl CH
3
+ HCl ( Spc)
Thế tuân theo quy tắc nghèo ( thế Cl vào Cacbon có ít H ) thì nghèo hơn.
2 ) Phản ứng ôxi hoá:
C
n
H
2n+2
+ O
2
nCO
2
+ ( n + 1 ) H
2
O
( 14n + 2 )x x nx ( n + 1 )x
Một số phương trình tính nC ( số Cacbon )
nx = mol CO
2
nx = mol CO
2
(n + 1 )x = nx + x = mol H
2
O ( 14n +2 )x = mol hiđrocacbon
Số nC = ( Có thề dùng cho hầu hết các hiđrôcacbon )
Vd: C
3
H
8
+ 5O
2
3CO
2
+ 4H
2
O
3 ) Điều chế:
Ankan được điều chế chủ yếu từ dầu mỏ.
* Lưu ý: Ankan có một số đặc điểm:
+ Ankan chỉ gồm liên kết đơn ( σ ) rất bền chỉ có thể thế.
+ Phản ứng cháy có nH
2
O > nCO
2
Ankan.
+ Số mol ankan = nH
2
O – nCO
2
+ Ankan chỉ tham gia phản ứng cháy.
XicloAnkan: C
n
H
2n
( n ≥ 3 )
[ No, đơn chức, mạch vòng ]
Tài liệu của Tuấn Danh (sưu tầm)
1
t
o
t
o
Tổng hợp hóa 11 kì 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp hóa 11 kì 2 - Người đăng: Nguyễn Hào Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tổng hợp hóa 11 kì 2 9 10 259