Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC ĐỊA

Được đăng lên bởi chi-hung-ngo
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3011 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRẮC ĐỊA
GV: Đào Hữu Sĩ
Khoa Xây dựng
daohuusi@hcmuarc.edu.vn

NỘI DUNG GIẢNG DẠY:
Chương 1. Trái đất và cách biểu thị mặt đất
Chương 2. Sai số trong đo đạc
Chương 3. Dụng cụ và các phương pháp đo
trong trắc địa
Chương 4. Lưới khống chế trắc địa
Chương 5. Đo vẽ và sử dụng bản đồ địa
hình
Chương 6. Bố trí công trình
Chương 7. Quan trắc công trình
Bài tập, Kiểm tra giữa kỳ + Thực tập = 50%
Thi cuối kỳ = 50%

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
 Trắc địa đại cương – Tác giả: Nguyễn Tấn Lộc – NXB: Đại học
Quốc gia Tp.HCM
 Trắc địa xây dựng thực hành – Tác giả: Vũ Thặng – NXB Xây
dựng.

 Hướng dẫn giải bài tập trắc địa đại cương – Tác giả: Vũ
Thặng – NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội
 Trắc địa công trình – Tác giả: Phan Văn Hiến - NXB Giao
thông vận tải Hà nội
 TCXDVN 309 – 2004 “Công tác trắc địa trong xây dựng – Yêu
cầu chung”

 Ký hiệu bản đồ Địa hình,
… Internet

KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU
Trắc địa (Surveying, Geodesy) là một ngành khoa học
chuyên nghiên cứu về hình dạng, kích thước và bề mặt tự
nhiên của Trái đất.
Bản đồ (Map) là hình ảnh thu nhỏ của bề mặt trái đất
được biểu diễn lên mặt phẳng theo một quy luật toán học
nhất định.
- Thuật ngữ “trắc địa” hàm ý “phân chia đất đai”
- Ngành khoa học trắc địa có từ lâu.
- Trắc địa-bản đồ có vai trò quan trọng lĩnh vực: Nông - lâm
nghiệp, Giao thông vận tải, thủy lợi,Quy hoạch - Xây dựng,
Quốc phòng…
- Trắc địa cần thiết trong tất cả các giai đoạn: quy hoạch,
khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu quản lý và sử dụng
công trình.

Ngày nay ngành trắc địa đã phát triển hơn nhờ ứng dụng
công nghệ mới:
- Công nghệ ảnh viễn thám
- Công nghệ GPS (NAVigation System with Time And
Ranging Global Positioning System)

LỊCH SỬ GPS:
 Đề án được hình thành vào đầu thập niên 60
 Vệ tinh đầu tiên được phóng vào quỹ đạo năm 1973

 Được Bộ Quốc phòng Mỹ vận hành và khai thác.
 Hiện tại có tổng cộng 30 vệ tinh đang hoạt động

CẤU TRÚC GPS:

Số lượng vệ tinh GPS quan sát được

...