Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12

Được đăng lên bởi Du Mẫn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 5929 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI TẬP VỀ CACBONHIĐAT
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Sản phẩm thuỷ phân xenlulozơ (xúc tác H+,t0) có thể tham gia phản ứng tráng gương.
B. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2.
C. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.
D. Thuỷ phân (xúc tác H+,t0) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosacarit.
Câu 2: Có các cặp dung dịch riêng biệt đụng trong các bình mất nhãn: (1) glucozơ, fructozơ; (2) glucozơ,
saccarozơ; (3) mantozơ, saccarozơ; (4) fructozơ, mantozơ; (5) glucozơ, glixerol. Dung dịch AgNO 3/NH3 có
thể phân biệt được những cặp dung dịch nào?
A. (1), (2),(3)
B. (2),(3),(5)
C. (2),(3),(4)
D. (3),(4),(5)
Câu 3: Cho 3 nhóm chất sau: 1. Saccarozơ và dung dịch glucozơ. 2. Saccarozơ, mantozơ và etanal.
3. Saccarozơ và mantozơ. Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các chất trong mỗi nhóm cho trên?
A. Na
B. AgNO3/NH3
C. Cu(OH)2/NaOH
D. Br2/H2O
Câu 4: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO 2 sinh ra được
hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X
thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 750 gam
B. 650 gam
C. 810 gam
D. 550 gam
Câu 5: Đường mantozơ còn gọi là:
A. Đường mía
B. Đường mạch nha
C. Đường thốt nốt
D. Đường nho
Câu 6: Trong một nhà máy ancol, người ta dùng mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất ancol biết hiệu
suất quá trình 70%. Để sản xuất 1 tấn ancol etylic thì khối lượng mùn cưa cần dùng là
A. 6000kg
B. 5031kg
C. 500kg
D. 5051kg
Câu 7: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng.
Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%).
Giá trị của m là
A. 25,2
B. 21,0
C. 18,9
D. 17,01
Câu 8: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản
ứng với
A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
B. kim loại Na
C. AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng
D. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng
Câu 9: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là
A. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat.
B. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat.
C. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic.
D. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic.
Câu 10: Đun nóng dung dịch chứa 27gam glucozơ với AgNO3/NH3, giả sử hiệu suất phản ứng là 75% thấy
Ag kim loại tách ra. Khối lượng Ag kim loại thu được là
A. 16,2gam
B. 24,3gam
C. 21,6gam.
D. 32,4gam
Câu 11: Phân tử trung bình của xenlul...
BÀI TẬP VỀ CACBONHIĐAT
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Sản phẩm thuỷ phân xenlulozơ (xúc tác H
+
,t
0
) có thể tham gia phản ứng tráng gương.
B. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)
2
.
C. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)
2
khi đun nóng cho kết tủa Cu
2
O.
D. Thuỷ phân (xúc tác H
+
,t
0
) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosacarit.
Câu 2: các cặp dung dịch riêng biệt đụng trong các bình mất nhãn: (1) glucozơ, fructozơ; (2) glucozơ,
saccarozơ; (3) mantozơ, saccarozơ; (4) fructozơ, mantozơ; (5) glucozơ, glixerol. Dung dịch AgNO
3
/NH
3
thể phân biệt được những cặp dung dịch nào?
A. (1), (2),(3) B. (2),(3),(5) C. (2),(3),(4) D. (3),(4),(5)
Câu 3: Cho 3 nhóm chất sau: 1. Saccarozơ và dung dịch glucozơ. 2. Saccarozơ, mantozơ và etanal.
3. Saccarozơ và mantozơ. Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các chất trong mỗi nhóm cho trên?
A. Na B. AgNO
3
/NH
3
C. Cu(OH)
2
/NaOH D. Br
2
/H
2
O
Câu 4: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO
2
sinh ra được
hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)
2
, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X
thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 750 gam B. 650 gam C. 810 gam D. 550 gam
Câu 5: Đường mantozơ còn gọi là:
A. Đường mía B. Đường mạch nha C. Đường thốt nốt D. Đường nho
Câu 6: Trong một nhà máy ancol, người ta dùng mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất ancol biết hiệu
suất quá trình 70%. Để sản xuất 1 tấn ancol etylic thì khối lượng mùn cưa cần dùng là
A. 6000kg B. 5031kg C. 500kg D. 5051kg
Câu 7: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng.
Để 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%).
Giá trị của m là A. 25,2 B. 21,0 C. 18,9 D. 17,01
Câu 8: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản
ứng với A. Cu(OH)
2
ở nhiệt độ thường. B. kim loại Na
C. AgNO
3
trong dung dịch NH
3
đun nóng D. Cu(OH)
2
trong NaOH, đun nóng
Câu 9: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)
2
A. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat.
C. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic.
Câu 10: Đun nóng dung dịch chứa 27gam glucozơ với AgNO
3
/NH
3
, giả sử hiệu suất phản ứng là 75% thấy
Ag kim loại tách ra. Khối lượng Ag kim loại thu được là
A. 16,2gam B. 24,3gam C. 21,6gam. D. 32,4gam
Câu 11: Phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 1750000 đvC và trong sợi gai là 5900000 đvC.
Số mắt xích C
6
H
10
O
5
gần đúng có trong các sợi trên lần lượt là
A. 10803 và 36419 B. 1080 và 3642 C. 108024 và 364197 D. 10802 và 36420
Câu 12: Dãy các chất sau thì dãy nào đều tham gia phản ứng tráng gương phản ứng với Cu(OH)
2
đun
nóng cho Cu
2
O kết tủa đỏ gạch?
A. Glucozơ, fructozơ, anđehit axetic. B. Glucozơ, saccarozơ, anđehit axetic.
C. Xenlulozơ, fructozơ, glucozơ. D. Glucozơ, saccarozơ, fructozơ.
Câu 13: Thủy phân hoàn toàn 62,5gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) ta thu
được dung dịch M. Cho AgNO
3
/NH
3
vào dung dịch M và đun nhẹ, khối lượng Ag thu được là
A. 6,5gam B. 13,5 gam C. 6,75gam D. 6,25gam
Câu 14: Đặc điểm nào sau đây không phải của glucozơ:
A. Có 5 nhóm –OH ở 5 nguyên tử cacbon kế cận. B. Có phản ứng tráng gương do có nhóm –CHO.
C. Có mạch cacbon phân nhánh. D. Có khả năng tạo este có chứa 5 gốc axit.
Câu 15: Điểm giống nhau giữa tinh bột và xenlulozơ:
A. Đều là thành phần chính của gạo, khô, khoai B. Đều là polime thiên nhiên
C. Đều cho phản ứng thuỷ phân tạo thành glucozơ D. B, C đều đúng
Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 - Người đăng: Du Mẫn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 9 10 316