Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm sự điện li

Được đăng lên bởi buithuy0507
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THAM KHẢO
Đề 1
A.Phần Trắc nghiệm:
1.Nhận định đúng về sự điện li là:
A.Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch
B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện
C. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa khử.
D. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước.
2. Trong các chất sau, chất điện li yếu là:
A. HCl; B. NaCl; C. H2O; D. NaOH
3. Nhận định sai là:
A. Muối ăn là chất điện li;
B. Axit axetic là chất điện li yếu;
C. Canxi hiđroxit là chất không điện li; D. Etanol là chất không điện li.
4. Nhóm chỉ gồm các chất tan và điện li mạnh là:
A. H2SO4, KCl, H2O, CaCl2;
B. HNO3, Cu(NO3)2, Ca3(PO4)2, H3PO4;
C.CaCl2, CuSO4, CasO4, HNO3; D. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2.
5. Chất điện li mạnh có độ điện li:
A. α>1; B. α < 1;
C. α =1;
D. 0<α<1.
6. Chất điện la yếu có độ điện li:
A. α=1; B. α<0; C. α=0; D. 0<α<1
7. Cân bằng sau tồn tại trong dung dịch: CH3COOH ↔ CH3COO- + H+.
Ở nhiệt độ không đổi, độ điện li α của CH3COOH sẽ biến đổi như thế nào khi pha loãng dung
dịch?
A. α tăng; B. α giảm; C. α không đổi; D. α có thể tăng hoặc giảm.
8. Chon câu trả lời sai trong số các câu dưới đây:
A. Ở 250C, trong nước cũng như trong mọi dung dịch luôn có [H+].[OH-]=10-14
B. Giá trị Ka của axit càng nhỏ, lực axit càng mạnh
C. Giá trị Ka của bazơ càng lớn, lực bazơ càng mạnh;
D. Trong môi trường trung tinh. [H+].[OH-]=10-7
9. Chọn câu trả lời đúng trong số các câu dưới đây, ở 25 0C.
A. Trong dung dịch có môi trường axit. [H+].[OH-]>10-14
B. Trong dung dịch có môi trường bazơ, [H+].[OH-]<10-14
C. Trong mọi dung dịch, [H+].[OH-]=10-14;
D. Cả A, B đúng
10. Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nứơc?
A. Môi trường điện li;
B. môi trường không phân cực;
C. dung môi phân cực;
D. Tạo liênkết hiđro với các chất tan.
11. Kết luận nào dưới đây là đúng? NH4Cl và Na2HPO3 là 2 muối:
A. Trung tính; B. Trung hòa; C. Axit;D. Cả A, B, C đều sai.
12. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
A. Axit mà một phân tử phân li nhiều H+ là axit nhiều nấc;
B. Axit mà phân tử có bao nhiêu nguyên tử H thì phân li ra bấy nhiêu H+
C. H3PO4 là axit nấc ba;
D. A và C đúng
13. So sánh pH của các dung dịch sau có nồng độ 0,1 mol/l, thứ tự giảm dần độ pH nào sau đây là
đúng?
A. HCl>H2SO4>CH3COOH;
B. H2SO4>HCl>CH3COOH;
C. CH3COOH>HCl>H2SO4;
D. HCl>CH3COOH>H2SO4.
14. Cho các axit sau:(1). H3PO4 (Ka=7,6.10-3).; (2). HOCl (Ka=5.10-8).
(3).CH3COOH(Ka=1,8.10-5).
(4). HSO4-(Ka=10-2). Sắp xếp độ mạnh của các axit the...
ĐỀ THAM KHẢO
Đề 1
A.Phần Trắc nghiệm:
1.Nhận định đúng về sự điện li là:
A.Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch
B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện
C. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa khử.
D. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước.
2. Trong các chất sau, chất điện li yếu là:
A. HCl;B. NaCl; C. H
2
O; D. NaOH
3. Nhận định sai là:
A. Muối ăn là chất điện li; B. Axit axetic là chất điện li yếu;
C. Canxi hiđroxit là chất không điện li; D. Etanol là chất không điện li.
4. Nhóm chỉ gồm các chất tan và điện li mạnh là:
A. H
2
SO
4
, KCl, H
2
O, CaCl
2
; B. HNO
3
, Cu(NO
3
)
2
, Ca
3
(PO
4
)
2
, H
3
PO
4
;
C.CaCl
2
, CuSO
4
, CasO
4
, HNO
3
; D. H
2
SO
4
, NaCl, KNO
3
, Ba(NO
3
)
2
.
5. Chất điện li mạnh có độ điện li:
A. α>1; B. α < 1; C. α =1; D. 0<α<1.
6. Chất điện la yếu có độ điện li:
A. α=1; B. α<0; C. α=0; D. 0<α<1
7. Cân bằng sau tồn tại trong dung dịch: CH
3
COOH ↔ CH
3
COO
-
+ H
+
.
Ở nhiệt độ không đổi, độ điện li α của CH
3
COOH sẽ biến đổi như thế nào khi pha loãng dung
dịch?
A. α tăng; B. α giảm; C. α không đổi; D. α có thể tăng hoặc giảm.
8. Chon câu trả lời sai trong số các câu dưới đây:
A. Ở 25
0
C, trong nước cũng như trong mọi dung dịch luôn có [H
+
].[OH
-
]=10
-14
B. Giá trị K
a
của axit càng nhỏ, lực axit càng mạnh
C. Giá trị K
a
của bazơ càng lớn, lực bazơ càng mạnh;
D. Trong môi trường trung tinh. [H
+
].[OH
-
]=10
-7
9. Chọn câu trả lời đúng trong số các câu dưới đây, ở 25
0
C.
A. Trong dung dịch có môi trường axit. [H
+
].[OH
-
]>10
-14
B. Trong dung dịch có môi trường bazơ, [H
+
].[OH
-
]<10
-14
C. Trong mọi dung dịch, [H
+
].[OH
-
]=10
-14;
D. Cả A, B đúng
10. Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nứơc?
A. Môi trường điện li; B. môi trường không phân cực;
C. dung môi phân cực; D. Tạo liênkết hiđro với các chất tan.
11. Kết luận nào dưới đây là đúng? NH
4
Cl và Na
2
HPO
3
là 2 muối:
A. Trung tính; B. Trung hòa; C. Axit;D. Cả A, B, C đều sai.
12. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
A. Axit mà một phân tử phân li nhiều H
+
là axit nhiều nấc;
B. Axit mà phân tử có bao nhiêu nguyên tử H thì phân li ra bấy nhiêu H
+
C. H
3
PO
4
là axit nấc ba;
D. A và C đúng
13. So sánh pH của các dung dịch sau có nồng độ 0,1 mol/l, thứ tự giảm dần độ pH nào sau đây là
đúng?
A. HCl>H
2
SO
4
>CH
3
COOH; B. H
2
SO
4
>HCl>CH
3
COOH;
C. CH
3
COOH>HCl>H
2
SO
4
; D. HCl>CH
3
COOH>H
2
SO
4
.
14. Cho các axit sau:(1). H
3
PO
4
(K
a
=7,6.10
-3
).; (2). HOCl (K
a
=5.10
-8
).
(3).CH
3
COOH(K
a
=1,8.10
-5
).
(4). HSO
4
-
(K
a
=10
-2
). Sắp xếp độ mạnh của các axit theo thứ tự tăng dần:
Trắc nghiệm sự điện li - Trang 2
Trắc nghiệm sự điện li - Người đăng: buithuy0507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Trắc nghiệm sự điện li 9 10 655