Ktl-icon-tai-lieu

TRI THỨC VÀ TRI THỨC PHƯƠNG PHÁP

Được đăng lên bởi namhai252
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1872 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRI THỨC VÀ TRI THỨC PHƯƠNG PHÁP
Sau mỗi quá trình học tập, người học không chỉ đơn thuần thu được những tri thức khoa
học (khái niệm mới, định lí mới,... ) mà còn phải nắm được những tri thức phương pháp
(dự đoán, giải quyết, nghiên cứu...). Đó chính là những tri thức phương pháp vừa là kết
quả vừa là phương tiện của hoạt động tạo cho học sinh một tiềm lực quan trọng để hoạt
động tiếp theo.

I.

Các dạng tri thức thường gặp
Các tri thức truyền thụ cho học sinh trong quá trình dạy học thường có các dạng:
1.1 Tri thức sự vật: Những hiểu biết về hiện thực khách quan mà con người đã tích
lũy được. Trong môn toán đó là: khái niệm, định lí, phương pháp giải toán, có khi
là một yếu tố lịch sử.
1.2 Tri thức phương pháp: Gồm có hai loại, phương pháp có tính chất thuật toán và
phương pháp có tính chất tìm đoán.
1.3 Tri thức chuẩn: Những kiến thức có liên quan đến chuẩn mực đạo đức (ít gặp ở
môn Toán).
1.4 Tri thức giá trị: Có nội dung là những mệnh đề đánh giá. Ví dụ như: "Khái quát
hóa là một thao tác trí tuệ cần thiết cho mọi khoa học" hay "phép tương tự có lẽ là
có mặt trong mọi phát minh và trong một số phát minh nó chiếm vai trò quan trọng
hơn cả". (Theo G.Polya)
Trong những dạng tri thức kể trên thì tri thức phương pháp đóng một vai trò quan trọng
trong việc tổ chức hoạt động vì đó là cơ sở định hướng cho hoạt động.

II.

Những tri thức phương pháp thường gặp trong dạy học toán
Những tri thức phương pháp trong dạy học toán có thể gặp khi tiến hành:
2.1

Những hoạt động toán học cụ thể như cộng hai phân số không cùng mẫu số, giải
phương trình asin2 x + bsin x + c = 0...

2.2

Những hoạt động trí tuệ phổ biến như phân chia các trường hợp, tư duy hàm,...

2.3

Những hoạt động trí tuệ chung như phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa,
tương tự,...

2.4 Những hoạt động ngôn ngữ logic như lập mệnh đề đảo, liên kết các mệnh đề nhờ các
phép nối logic, điều kiện cần và đủ,...

III.

Biện pháp thực hiện
Để tổ chức hoạt động có hiệu quả, người giáo viên cần nắm được tất cả những kiến thức
phương pháp thích hợp có thể có chứa đựng trong nội dung bài dạy để chọn lựa cách
thức, mức độ truyền thụ phù hợp. Bởi vì, những tri thức quá chung như lược đồ dựng
hình 4 bước sẽ ít tác dụng hướng dẫn nhưng nếu quá chi tiết thì khó áp dụng cho các tình
huống khác.
1

Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y To¸n

Đứng trước một nội dung dạy học, người giáo viên phải:
3.1 Xác định tập hợp tối thiểu những tri thức phương pháp cần truyền thụ.
3.2 Xác định yêu cầu về mức độ ho...
Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y To¸n
TRI THỨC VÀ TRI THỨC PHƯƠNG PHÁP
Sau mỗi quá trình học tập, người học không chỉ đơn thuần thu được những tri thức khoa
học (khái niệm mới, định lí mới,... ) mà còn phải nắm được những tri thức phương pháp
(dự đoán, giải quyết, nghiên cứu...). Đó chính là những tri thức phương pháp vừa là kết
quả vừa là phương tiện của hoạt động tạo cho học sinh một tiềm lực quan trọng để hoạt
động tiếp theo.
I. Các dạng tri thức thường gặp
Các tri thức truyền thụ cho học sinh trong quá trình dạy học thường có các dạng:
1.1 Tri thức sự vật: Những hiểu biết về hiện thực khách quan mà con người đã tích
lũy được. Trong môn toán đó là: khái niệm, định lí, phương pháp giải toán, có khi
là một yếu tố lịch sử.
1.2 Tri thức phương pháp: Gồm có hai loại, phương pháp có tính chất thuật toán và
phương pháp có tính chất tìm đoán.
1.3 Tri thức chuẩn: Những kiến thức có liên quan đến chuẩn mực đạo đức (ít gặp ở
môn Toán).
1.4 Tri thức giá trị: Có nội dung là những mệnh đề đánh giá. Ví dụ như: "Khái quát
hóa là một thao tác trí tuệ cần thiết cho mọi khoa học" hay "phép tương tự có lẽ là
có mặt trong mọi phát minh và trong một số phát minh nó chiếm vai trò quan trọng
hơn cả". (Theo G.Polya)
Trong những dạng tri thức kể trên thì tri thức phương pháp đóng một vai trò quan trọng
trong việc tổ chức hoạt động vì đó là cơ sở định hướng cho hoạt động.
II. Những tri thức phương pháp thường gặp trong dạy học toán
Những tri thức phương pháp trong dạy học toán có thể gặp khi tiến hành:
2.1 Những hoạt động toán học cụ thể như cộng hai phân số không cùng mẫu số, giải
phương trình asin
2
x + bsin x + c = 0...
2.2 Những hoạt động trí tuệ phổ biến như phân chia các trường hợp, tư duy hàm,...
2.3 Những hoạt động trí tuệ chung như phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa,
tương tự,...
2.4 Những hoạt động ngôn ngữ logic như lập mệnh đề đảo, liên kết các mệnh đề nhờ các
phép nối logic, điều kiện cần và đủ,...
III. Biện pháp thực hiện
Để tổ chức hoạt động có hiệu quả, người giáo viên cần nắm được tất cả những kiến thức
phương pháp thích hợp có thể có chứa đựng trong nội dung bài dạy để chọn lựa cách
thức, mức độ truyền thụ phù hợp. Bởi vì, những tri thức quá chung như lược đồ dựng
hình 4 bước sẽ ít tác dụng hướng dẫn nhưng nếu quá chi tiết thì khó áp dụng cho các tình
huống khác.
1
TRI THỨC VÀ TRI THỨC PHƯƠNG PHÁP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRI THỨC VÀ TRI THỨC PHƯƠNG PHÁP - Người đăng: namhai252
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TRI THỨC VÀ TRI THỨC PHƯƠNG PHÁP 9 10 3