Ktl-icon-tai-lieu

triết học

Được đăng lên bởi bichvanlthoang
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
Nội dung 1. Hàng hóa, sản xuất hàng hóa. Phân tích điều kiện ra đời của sản xuất
hàng hóa, ưu thế của sản xuất hàng hóa so với kinh tế tự nhiên.1
1. Sản xuất hàng hóa


Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội trải qua 2 ki ểu tổ ch ức kinh tế: s ản xu ất
tự cung tự cấp và sản xuất hàng hoá.



Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra
để trao đổi hoặc bán trên thị trường.

Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời khi đồng thời có 2 điều kiện sau:
2. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa



Phân công lao động xã hội :

Là sự phân chia lao động xã hội thành các ngành nghề khác nhau c ủa n ền s ản xu ất
xã hội. Là sự chuyên môn hóa lao động. Chính phân công lao động xã h ội mà m ỗi ng ười
sản xuất chỉ sản xuất ra 1 hoặc một vài s ản phẩm, song h ọ lại có nhu c ầu đối v ới r ất
nhiều sản phẩm khác nhau, tức sản phẩm do người khác s ản xu ất, tức có nhu c ầu trao
đổi sản phẩn cho nhau. Phân công lao động tạo ra mối quan hệ liên kết, ph ụ thu ộc gi ữa
những người sản xuất, làm cho họ phải trao đổi sản ph ẩm với nhau. Vì th ế Phân công
lao động là 1 điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá.


Sự tách biệt tương đối về kinh tế của những người sản xuất.

Sự tách biệt này làm cho nh ững ng ười s ản xu ất ra độc l ập v ới nhau, quy định
ngườ i sản xuất đồng th ời c ũng là ng ười s ở h ữu s ản ph ẩm do h ọ s ản xu ất ra, khi ến
cho ngườ i này mu ốn s ử dụng s ản ph ẩm c ủa ng ười kia nh ất thi ết ph ải thông qua trao
đổi, mua bán.
Nguyên nhân tạo ra sự tách biệt về kinh tế là do: ch ế độ tư h ữu v ề tư li ệu s ản xu ất,
hoặc nhiều hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, hoặc s ự tách rời gi ữa quy ền
sở hữu và quyền sử dụng tư liệu sản xuất, nhằm quy định, người s ản xuất đồng th ời
cũng là người sở hữu sản phẩm.
3. Ưu thế của sản xuất hàng hóa so với kinh tế tự nhiên
Sản xuất hàng hóa ra đời là 1 bước ngoặt căn bản trong lịch s ử phát tri ển c ủa xã
hội loài người, xóa bỏ nền kinh tế tự nhiên cùng với tính bảo th ủ, trì tr ệ c ủa n ền kinh
tế, đẩy nhanh quá trình xã hội hóa sản xuất.
So với kinh tế tư nhiên (Sản xuất tư cấp tư túc) sản xuất hàng hoá có các ưu thế sau:


1

Do mục địch của sản xuất là để trao đổi, tức thỏa mãn nhu cầu của người khác –
nhu cầu của xã hội. Mà nhu cầu của xã hội – của thị trường – thì gia tăng không h ạn
chế và phong phú, chính nhu cầu của thị trường trở thành động lực mạnh m ẽ thúc
đẩy sản xuất phát triển không ngừng.

Tham khảo thêm từ trang 53-56 giáo ...
C NG ÔN T P MÔN KINH T CHÍNH TR MÁC - LÊNINĐỀ ƯƠ
N i dung 1. Hànga, s n xu t hàng hóa. Phân tích i u ki n ra i c a s n xu t đ đờ
ng hóa, u th c a s n xu t hàng hóa so v i kinh t t nhiên.ư ế ế
1
1. S n xu t hàng hóa
L ch s phát tri n c a n n s n xu t h i tr i qua 2 ki u t ch c kinh t : s n xu t ế
t cung t c p và s n xu t hàng hoá.
S n xu t hàng hóa ki u t ch c kinh t s n ph m do lao ng t o ra ế độ
trao i ho c bán trên th tr ngđể đ ườ .
S n xu t hàng hoá ch ra i khi ng th i có 2 i u ki n sau: đờ đồ đ
2. i u ki n ra i c a s n xu t hàng hóaĐ đờ
Phân công lao ng xã h iđộ :
s phân chia lao ng h i thành các ngành ngh khác nhau c a n n s n xu t độ
xã h i. Là s chuyên môn hóa lao ng. Chính phân công lao ng xã h i mà m i ng i độ độ ườ
s n xu t ch s n xu t ra 1 ho c m t vài s n ph m, song h l i nhu c u i v i r t đố
nhi u s n ph m khác nhau, t c s n ph m do ng i khác s n xu t, t c nhu c u trao ườ
i s n ph n cho nhau. Phân công lao ng t o ra m i quan h liên k t, ph thu c gi ađổ độ ế
nh ng ng i s n xu t, làm cho h ph i trao i s n ph m v i nhau. th Phân công ườ đổ ế
lao ng là 1 i u ki n ra i c a s n xu t hàng hoá.độ đ đờ
S tách bi t t ng i v kinh t c a nh ng ng i s n xu t. ươ đố ế ườ
S ch bi t này làm cho nh ng ng i s n xu t ra c l p v i nhau, quy nh ư độ đị
ng i s n xu t ng th i c ng ng i s h u s n ph m do h s n xu t ra, khi nườ đồ ũ ườ ế
cho ng i y mu n s d ng s n ph m c a ng i kia nh t thi t ph i thông qua traoườ ườ ế
i, mua bán.đổ
Nguyên nhân t o ra s tách bi t v kinh t là do: ch t h u v t li u s n xu t, ế ế độ ư ư
ho c nhi u hình th c s h u khác nhau v t li u s n xu t, ho c s tách r i gi a quy n ư
s h u quy n s d ng t li u s n xu t, nh m quy nh, ng i s n xu t ng th i ư đị ườ đồ
c ng là ng i s h u s n ph m.ũ ườ
3. u th c a s n xu t hàng hóa so v i kinh t t nhiênƯ ế ế
S n xu t hàng hóa ra i 1 b c ngo t c n b n trong l ch s phát tri n c a đờ ướ ă
h i loài ng i, xóa b n n kinh t t nhiên cùng v i tính b o th , trì tr c a n n kinh ườ ế
t , y nhanh quá trình xã h i hóa s n xu t.ế đẩ
So v i kinh t t nhiên (S n xu t t c p t túc) s n xu t hàng hoá có các u th sau: ế ư ư ư ư ế
Do m c ch c a s n xu t trao i, t c th a mãn nhu c u c a ng i khác đị để đổ ườ
nhu c u c a xã h i. Mà nhu c u c a xã h i – c a th tr ng – thì gia t ng không h n ườ ă
ch phong phú, chính nhu c u c a th tr ng tr thành ng l c m nh m thúcế ườ độ
y s n xu t phát tri n không ng ng.đẩ
1
Tham kh o thêm t trang 53-56 giáo trình Kinh t chinh tr Mác Lênin –NXB CTQG 2007 ế
1
triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
triết học - Người đăng: bichvanlthoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
triết học 9 10 159