Ktl-icon-tai-lieu

Triết học

Được đăng lên bởi Tata Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
2.1. Mục tiêu nhận thức
* Về kiến thức
Nắm được nội dung cơ bản học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa. Cụ thể :




Nắm được học thuyết giá trị của C.Mác.
Nắm được học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác.
Nắm được học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà
nước.

Nắm được nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội. Cụ thể :




Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ
nghĩa.
Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng của nó

* Về kỹ năng
o Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu môn tư tưởng Hồ Chí Minh và
môn đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam và các môn khoa học pháp lý.
o Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để hiểu và giải thích được một số vấn đề kinh tế,
chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.
o Hình thành và phát triển (một bước) năng lực thu thập thông tin, kĩ năng tổng hợp, hệ thống
hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kĩ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các
vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.
o Phát triển kĩ năng lập luận, thuyết trình trước công chúng.
* Về thái độ
o Có ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận, đánh giá đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng
và Nhà nước Việt Nam.
o Củng cố niềm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.
o Tăng cường tính chủ động, tự tin, bản lĩnh cho sinh viên
o Đấu tranh chống những quan điểm sai trái
o Có ý thức bảo vệ và phổ biến những quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin
2.2. Các mục tiêu khác
o Hình thành và phát triển kĩ năng cộng tác, làm việc nhóm;

o Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
o Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
o Phát triển kĩ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
o Phát triển kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi, kiểm tra hoạt động, lập
mục tiêu, phân tích chương trình.

...
2. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
2.1. Mục tiêu nhận thức
* Về kiến thức
 !"#$
%&'()*+
,-(''
,-.(''
 !/! 0/!0
1'
 !%2'()*+
3#45-$6&"78 09%2'
: &!;,-%2<;/5=,>,?9%2
'
(%24@ 0,* <
* Về kỹ năng
>(<A =):#2 0>#7BCD(; 0
7E5F9G(3H4 07>""5I'
>(<A =)#2** 0;$F &!J
;,-J%2,>1 0/F'
>C?0 0",*K1LA5@="7JAM"J4F
< &!,>F/4M*NA$>$J"8;J?5=J
&!J;,-J%2'
>O,*A5="5=J,?,17P'
* Về thái độ
>(<I#P,> 4?=JE5FJ;$J""5=G
001H4'
>(F! 0>>E0GJQCD 0882'
>RAE;J@J5>$ 
>G&,F:/*$,
>(<I#> 4 0"M:/*(S
2.2. Các mục tiêu khác
>C?0 0",*AJ50 4<N
Triết học - Trang 2
Triết học - Người đăng: Tata Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Triết học 9 10 843