Ktl-icon-tai-lieu

Trò chơi ma trận và qui hoạch tuyến tính

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2327 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

ĐỖ THỊ THÚY QUỲNH

TRÒ CHƠI MA TRẬN
VÀ QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Thái Nguyên - Năm 2012

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

ĐỖ THỊ THÚY QUỲNH

TRÒ CHƠI MA TRẬN
VÀ QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH
Chuyên ngành:

TOÁN ỨNG DỤNG

Mã số : 60.46.36

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
GS.TS. TRẦN VŨ THIỆU

Thái Nguyên - Năm 2012

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêni

Mục lục
Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i

LỜI NÓI ĐẦU

1

1 BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

4

1.1

1.2

1.3

NỘI DUNG BÀI TOÁN VÀ TÍNH CHẤT . . . . . . . . . .

4

1.1.1

NỘI DUNG BÀI TOÁN . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.1.2

TÍNH CHẤT BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH

6

ĐỐI NGẪU CỦA QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH DẠNG
CHUẨN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.2.1

CẶP BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU . . . . . . . . . . . .

8

1.2.2

CÁC QUAN HỆ ĐỐI NGẪU . . . . . . . . . . . . .

9

PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3.1

THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH GỐC . . . . . . . . . . 12

1.3.2

THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH ĐỐI NGẪU . . . . . . 19

2 BÀI TOÁN TRÒ CHƠI MA TRẬN
2.1

2.2

24

KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.1.1

VÍ DỤ VỀ TRÒ CHƠI MA TRẬN

. . . . . . . . . 24

2.1.2

TRÒ CHƠI MA TRẬN . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.1.3

HÀM THU HOẠCH CỦA P1 . . . . . . . . . . . . . 26

ĐIỂM YÊN NGỰA VÀ CHIẾN LƯỢC TỐI ƯU . . . . . . 28
2.2.1

ĐIỂM YÊN NGỰA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.2.2

CHIẾN LƯỢC TỐI ƯU . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêni

2.2.3
2.3

TRÒ CHƠI ĐỐI XỨNG . . . . . . . . . . . . . . . 31

QUAN HỆ GIỮA TRÒ CHƠI MA TRẬN VÀ QUI HOẠCH
TUYẾN TÍNH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.3.1

ĐƯA TRÒ CHƠI MA TRẬN VỀ BÀI TOÁN QUI
HOẠCH TUYẾN TÍNH . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.3.2

ĐƯA CẶP BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH
ĐỐI NGẪU VỀ TRÒ CHƠI MA TRẬN . . . . . . . 36

2.4

TRÒ CHƠI POKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4.1

QUI TẮC CHƠI VÀ THANH TOÁN

. . . . . . . . 37

2.4.2

CHIẾN LƯỢC ĐƠN

2.4.3

MA TRẬN TRẢ TIỀN . . . . . . . . . . . . . . . . 39

. . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Kết luận

42

Tài liệu tham khảo

44

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
ĐỖ THỊ THÚY QUỲNH
TRÒ CHƠI MA TRẬN
VÀ QUI HOCH TUYẾN TÍNH
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Thái Nguyên - Năm 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Trò chơi ma trận và qui hoạch tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trò chơi ma trận và qui hoạch tuyến tính - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Trò chơi ma trận và qui hoạch tuyến tính 9 10 127