Ktl-icon-tai-lieu

Trường điện từ

Được đăng lên bởi Star Lengendary
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung
1.
2.
3.
4.

Trường điện từ

Nhắc lại về cảm ứng điện từ
Định luật Maxwell-Faraday
Định luật Maxwell-Ampère
Trường điện từ – Các phương trình Maxwell

Lê Quang Nguyên
www4.hcmut.edu.vn/~leqnguyen
nguyenquangle59@yahoo.com

1a. Sức điện động cảm ứng
• Khi từ thông qua một vòng dây dẫn
thay đổi thì trong vòng dây xuất
hiện một sức điện động cảm ứng:
• Từ thông có thể thay đổi do:
• Từ trường thay đổi theo thời gian:
dΦ/dt là đạo hàm của Φ theo thời
gian.
• Vòng dây chuyển động trong từ
trường tĩnh: dΦ/dt là từ thông mà
vòng dây quét được trong một đơn
vị thời gian.

1b. Định luật Lenz
• Chiều của dòng cảm ứng hay sức điện động
cảm ứng được xác định bởi định luật Lenz:
• Dòng cảm ứng có chiều sao cho chiều của từ
trường cảm ứng chống lại sự biến đổi từ thông.

dΦ
ε=
dt

x

l

i’

B
B
dx

dΦ = Bldx

B’
N

S

1c. Định luật Faraday
• Định luật Faraday xác
định cả chiều lẫn độ lớn
của sức điện động cảm
ứng:
• trong đó chiều dương
của từ thông và chiều
dương của sức điện
động cảm ứng phải liên
hệ với nhau theo quy
tắc bàn tay phải.

Bài tập 1.1

Φ>0

vl
2πr
vI
(c) ε = μ0
2πr
(a) ε = μ0

ε>0

Trả lời BT 1.1
• Trong thời gian dt, thanh quét I
một diện tích dS = ldr = lvdt.
• Từ thông quét được trong thời
gian đó:

dΦ = BdS = μ0

• Câu trả lời đúng là (d).

vIr
2πl
vIl
(d) ε = μ0
2πr

(b) ε = μ0

• Dòng cảm ứng trong trường
hợp này do lực từ tạo nên.

x

B

Fm = −ev × B
v

I
lvdt
2πr

dΦ
I
= μ0
vl
dt
2πr

v

r

Trả lời BT 1.1 (tt)

• Sđđ cảm ứng trong thanh là:

ε=

I

Một thanh dẫn chiều dài l di
chuyển với vận tốc không đổi v ra
xa một dòng điện thẳng vô hạn,
cường độ I. Ở khoảng cách r, sđđ
cảm ứng giữa hai đầu thanh là:

dΦ
ε=−
dt

r

dr

• Fm hướng xuống: các e− đi
xuống, còn dòng điện thì đi lên.
• Hai đầu thanh sẽ tích điện trái
dấu, với đầu dương ở trên.
• Khi có thanh dẫn chuyển động
ta dùng lực từ để tìm chiều của
dòng cảm ứng.

I

x

B
+

−

v
Fm

Bài tập 1.2

Trả lời BT 1.2

Một khung dây dẫn tròn bán kính a được đặt
trong một từ trường đều B = B0e−ωt, với B0 không
đổi và hợp với pháp tuyến khung dây một góc α.
Sức điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:
(a)
(b)
(c)
(d)

• Sức điện động cảm ứng:

α n

dΦ
dB
= − πa2 cos α
dt
dt

dB d
= ( B0e −ωt ) = −B0ωe −ωt
dt dt
ε = B0ωe −ωt πa2 cos α
• Câu trả lời đúng là (a).

2a. Điện trường xoáy
• Trong trường hợp của
bài tập 1.2 từ trường
biến thiên đã tạo ra một
điện trường có đường
sức khép kín – điện
trường xoáy.
• Điện trường xoáy làm
các điện tích trong
khung dây chuyển động
thành dòng kín, tạo ...
Trường điện từ
Lê Quang Nguyên
www4.hcmut.edu.vn/~leqnguyen
nguyenquangle59@yahoo.com
Nội dung
1. Nhắc lại về cảm ứng điện từ
2. Định luật Maxwell-Faraday
3. Định luật Maxwell-Ampère
4. Trường điện từ – Các phương trình Maxwell
1a. Sức điện động cảm ứng
Khi từ thông qua một vòng dây dẫn
thay đổi thì trong vòng dây xuất
hiện một sức điện động cảm ứng:
Từ thông có thể thay đổi do:
Từ trường thay đổi theo thời gian:
dΦ/dt đạo hàm của Φ theo thời
gian.
Vòng dây chuyển động trong từ
trường tĩnh: dΦ/dt từ thông
vòng dây quét được trong một đơn
vị thời gian.
Φ
d
ε
dt
=
dx
x
B
l
dΦ = Bldx
1b. Định luật Lenz
Chiều của dòng cảm ứng hay sức điện động
cảm ứng được xác định bởi định luật Lenz:
Dòng cảm ứng chiều sao cho chiều của từ
trường cảm ứng chống lại sự biến đổi từ thông.
N S
B B’
i’
Trường điện từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trường điện từ - Người đăng: Star Lengendary
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trường điện từ 9 10 753