Ktl-icon-tai-lieu

Truyền khối

Được đăng lên bởi kjngnojr
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn học

QUÁ TRÌNH THIẾT
BỊ TRUYỀN KHỐI

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM
CHUNG VỀ TRUYỀN KHỐI
CHƯƠNG II: HẤP THỤ
CHƯƠNG III. HẤP PHỤ
CHƯƠNG IV. CHƯNG CẤT
CHƯƠNG V. TRÍCH LY
CHƯƠNG VI. SẤY

MỤC TIÊU MÔN HỌC
- Trình bày được định nghĩa và phân
loại được các quá trình truyền khối.
- Trình bày các biểu diễn thành phần
pha
- Trình bày được quá trình khuếch tán,
động lực khuếch tán.
- Làm các bài tập liên quan đến
chương.

Chương 1: Những Kiến Thức Cơ
Bản Của Quá Trình Truyền Khối
I. Định nghĩa và phân loại các quá trình
truyền khối
II. Các biểu diễn thành phần pha
III. Cân bằng pha
IV. Quá trình khuếch tán
V. Động lực khuếch tán
VI. Phương pháp tính thiết bị truyền
khối

I. Định Nghĩa & Phân Loại
1. Định nghĩa:
Quá trình di chuyển vật chất từ pha
này sang pha khác khi hai pha tiếp
xúc trực tiếp với nhau gọi là quá
trình truyền khối hay quá trình

khuếch tán.

I. Định Nghĩa & Phân Loại
2. Phân loại:

•Hấp thu
•Chưng
•Hấp phụ
•Trích ly

•Kết tinh
•Sấy
•Hòa tan
•Trao đổi ion

II. Các Biểu Diễn Thành Phần Pha
1.Các loại nồng độ thành phần
a. Thành phần phần mol (x,y)

b.Thành phần phần khối lượng ( y , x)
c. Thành phần tỷ số mol (X,Y)

d.Thành phần tỷ số khối lượng ( Y , X )
e. Nồng độ mol (Gy , Lx)
f. Nồng độ khối lượng G y , Lx

II. Các Biểu Diễn Thành Phần Pha
Gọi
G, L : suất lượng mol của pha y (pha khí), pha x (pha lỏng), ,

kmol/h
Gi , Li suất lượng mol của cấu tử đang xét trong pha y, pha x,
kmol/h

y, x :nồng độ phần mol của cấu tử đang xét trong pha y, pha x
Y, X : nồng độ tỷ số mol của cấu tử đang xét trong pha y, pha x
Vx, VY : lưu lượng thể tích pha x, pha y, m3/h

II. Các Biểu Diễn Thành Phần Pha
G , L : suất lượng k/lượng của pha y (pha khí), pha x (pha lỏng), ,
kg/h
G: i , Li :suất lượng k/lượng của cấu tử đang xét trong pha y, pha x

kmol/h

y , x : nồng độ phần k/lượng của cấu tử đang xét trong pha y,
pha x
Y ,X
pha x

: nồng độ tỷ số k/lượng của cấu tử đang xét trong pha y,

i: cấu tử bất kz của hỗn hợp

II. Các Biểu Diễn Thành Phần Pha

Thành phần phần mol

Thành phần khối lượng

Nồng độ tỷ số mol

Nồng độ tỷ số khối lượng

Nồng độ mol

Nồng độ khối lượng

Gi
y
G

Li
x 
L

Li
x
L
Li
X
L  Li
Li
X 
L  Li
Li
Cx 
Vx
Li
Cx 
Vx

Gi
y 
G

Gi
Y 
G  Gi
Gi
Y 
G  Gi
Cy

Gi

Vy

Gi
Cy 
Vy

II. Các Biểu Diễn Thành Phần Pha
2. Quan hệ giữa các nồng độ thành phần pha

II. Các Biểu Diễn Thành Phần Pha
2. Quan hệ giữa các nồng độ thành phần pha

II. Các Biểu Diễn Thành Phần Pha
2. Quan hệ giữa các nồng độ thành phần pha

...
Môn học
QUÁ TRÌNH THIẾT
BỊ TRUYỀN KHỐI
Truyền khối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền khối - Người đăng: kjngnojr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Truyền khối 9 10 88