Ktl-icon-tai-lieu

Truyền nhiệt - Dẫn nhiệt và đối lưu

Được đăng lên bởi doituikhovai
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn II

TruyÒn nhiÖt
Ch−¬ng 3
DÉn nhiÖt vµ ®èi l−u
3.1 DÉn nhiÖt
3.1.1 DÉn nhiÖt æn ®Þnh mét chiÒu kh«ng cã nguån nhiÖt bªn trong
3.1.1.1 DÉn nhiÖt qua v¸ch ph¼ng
q=

t ¦W1 − t ¦W ( n +1)
δ
∑ λi
i =1
i
n

, W/m2

(3-1)

q – mËt ®é dßng nhiÖt, W/m2
δi - chiÒu dµy cña líp th− i, m
λi - hÖ sè dÉn nhiÖt, W/m.K;
tW1 – nhiÖt ®é bÒ mÆt trong,
tW(n+1) – nhiÖt ®é bÒ mÆt ngoµi cña líp thø n.
Ph©n bè nhiÖt ®é theo chiÒu dµy v¸ch cã qui luËt ®−êng th¼ng(khi λI = const).
3.1.1.2 DÉn nhiÖt qua v¸ch trô
ql =

t ¦W1 − t ¦W ( n +1)
d
1
∑ 2πλ ln di+1
i =1
i
i
n

, , (W/m)

(3-2)

q – mËt ®é dßng nhiÖt trªn mét mÐt chiÒu dµi, W/m
di - ®−êng kÝnh cña líp th− i, m
Ph©n bè nhiÖt ®é theo chiÒu dµy v¸ch cã qui luËt ®−êng cong logarit.
3.1.2 DÉn nhiÖt æn ®Þnh mét chiÒu khi cã nguån nhiÖt bªn trong
3.1.2.1 TÊm ph¼ng cã chiÒu dµy 2δ
t = tf +

q vδ q v 2
+
(δ − x 2 )
α
2λ

(3-3)

NhiÖt ®é bÒ mÆt tÊm:
tw = tf +

q vδ
α

(3-4)

NhiÖt ®é t¹i t©m cña tÊm:
t0 = tf +

q vδ q v 2
δ
+
2λ
α

(3-5)

tf – nhiÖt ®é moi tr−êng xung quanh,
αi - hÖ sè to¶ nhiÖt, W/m2.K;

90

qv – n¨ng suÊt ph¸t nhiÖt cña nguån bªn trong, W/m3
Ph©n bè nhiÖt ®é theo chiÒu dµy v¸ch cã qui luËt ®−êng cong parabol.
3.1.2.2. Thanh trô ®ång chÊt b¸n kÝnh r0
t = tf +

q v r0 q v 2
+
(r0 − x 2 )
α
4λ

(3-6)

NhiÖt ®é bÒ mÆt thanh trô:
tw = tf +

q v r0
2α

(3-7)

NhiÖt ®é t¹i t©m cña tÊm:
t0 = tf +

q v r0 q v 2
+
r0
2α 4λ

(3-8)

MËt ®é dßng nhiÖt t¹i bÒ mÆt:
qw =

q v r0
, W/m2
2

(3-9)

Ph©n bè nhiÖt ®é theo chiÒu dµy v¸ch cã qui luËt ®−êng cong parabol.

91

3.1.2 DÉn nhiÖt kh«ng æn ®Þnh
Víi tÊm ph¼ng réng 2δ
NhiÖt ®é t¹i t©m cña tÊm:
θ*x=0 = f1(Bi/Fo) tra ®å thÞ h×nh 3.1
NhiÖt ®é bÒ mÆt tÊm:
θ*x=1 = f2(Bi/Fo) tra ®å thÞ h×nh 3.2
trong ®ã:
Bi =

αδ
, lµ tiªu chuÈn Biot,
λ
aτ
Fo = 2 , lµ tiªu chuÈn Fourier
δ
x
X = , kÝch th−íc kh«ng thø nguyªn.
δ

Ph©n bè nhiÖt ®é theo chiÒu dµy v¸ch cã qui luËt ®−êng cong parabol.

3.2 trao ®æi nhiÖt ®èi l−u
Khi tÝnh to¸n l−îng nhiÖt trao ®æi b»ng ®èi l−u ta dïng c«ng thøc Newton:
Q = αF( t ¦W − t f ), [ W ],

trong ®ã:
Q – l−îng nhiÖt trao ®æi trong mét ®¬n vÞ thêi gianlµ mét gi©y, s.

92

F – diÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt, m2
TW – NhiÖt ®é trung b×nh cña bÒ mÆt,
Tf – NhiÖt ®é trung b×nh cña m«I tr−êng (chÊt láng hoÆc khÝ).
α - hÖ sè táa nhiÖt, W/m2.K.
HÖ sè táa nhiÖt α ®−îc x¸c ®Þnh tõ c¸c ph−¬ng tr×nh tiªu chuÈn. C¸c
ph−¬ng tr×nh tiªu chuÈn nµy ®−îc x¸c ®Þnh tõ thùc nghiÖm.
Nu = f(Re,Pr,Gr, . . . )
Trong ®ã:
αl
lµ tiªu chuÈn Nusselt,
λ
ν
− Pr = lµ tiªu chuÈn Prandtl,
a
ωl
− Re ...
90
PhÇn II
TruyÒn nhiÖt
Ch¬ng 3
DÉn nhiÖt vµ ®èi lu
3.1 DÉn nhiÖt
3.1.1 DÉn nhiÖt æn ®Þnh mét chiÒu kh«ng cã nguån nhiÖt bªn trong
3.1.1.1 DÉn nhiÖt qua v¸ch ph¼ng
=
+
λ
δ
=
n
1i
i
i
)1n(W¦1W¦
tt
q
, W/m
2
(3-1)
q – mËt ®é dßng nhiÖt, W/m
2
δ
i
- chiÒu dµy cña líp th i, m
λ
i
- hÖ sè dÉn nhiÖt, W/m.K;
t
W1
– nhiÖt ®é bÒ mÆt trong,
t
W(n+1)
– nhiÖt ®é bÒ mÆt ngoµi cña líp thø n.
Ph©n bè nhiÖt ®é theo chiÒu dµy v¸ch cã qui luËt ®êng th¼ng(khi λ
I
= const).
3.1.1.2 DÉn nhiÖt qua v¸ch trô
,
d
d
ln
2
1
tt
q
n
1i
i
1i
i
)1n(W¦1W¦
l
=
+
+
πλ
=
, (W/m) (3-2)
q – mËt ®é dßng nhiÖt trªn mét mÐt chiÒu dµi, W/m
d
i
- ®êng kÝnh cña líp th i, m
Ph©n bè nhiÖt ®é theo chiÒu dµy v¸ch cã qui luËt ®êng cong logarit.
3.1.2 DÉn nhiÖt æn ®Þnh mét chiÒu khi cã nguån nhiÖt bªn trong
3.1.2.1 TÊm ph¼ng cã chiÒu dµy 2
δ
)x(
2
qq
tt
22
vv
f
δ
λ
+
α
δ
+= (3-3)
NhiÖt ®é bÒ mÆt tÊm:
α
δ
+=
v
fw
q
tt
(3-4)
NhiÖt ®é t¹i t©m cña tÊm:
2
vv
f0
2
qq
tt δ
λ
+
α
δ
+= (3-5)
t
f
– nhiÖt ®é moi trêng xung quanh,
α
i
- hÖ sè to¶ nhiÖt, W/m
2
.K;
Truyền nhiệt - Dẫn nhiệt và đối lưu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền nhiệt - Dẫn nhiệt và đối lưu - Người đăng: doituikhovai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Truyền nhiệt - Dẫn nhiệt và đối lưu 9 10 759