Ktl-icon-tai-lieu

Tự nhiên và xã hội

Được đăng lên bởi Pé Heo Smile
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TAÄP THEÅ LÔÙP 3/2

TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO
QUYÙ THAÀY COÂ

KIEÅM TRA BAØI CUÕ :
Caâu 12 : Nöôù
laø phaù
taøi nguyeâ
quí
vaø chæ
haïcn vì
Khi cem
t hieän nmoä
t choã
oángcoùnöôù
vaä
saïcyhchuù
bò roø
ng ræ,
ta nöôù
caàn cphaû
chaûi ylaøra
m gì?
em caàn phaûi laøm gì ?
Traû lôøi:
Chuùseõ
Em
ngbòt
ta laï
caàinroàphaû
i baùi osöûngöôø
duïniglôùhôï
n plieâlyùn, tieá
heätngöôø
kieämi vaø
thôïbaû
söûoaveä
ñeå nguoà
chöõ
a. n nöôùc khoâng bò oâ nhieãm.

Thöù hai, ngaøy 31 thaùng 03 naêm 2014

ÑAÏO ÑÖÙC
CHAÊM SOÙC CAÂY TROÀNG, VAÄT NUOÂI (t1)

Thöù hai, ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2014
Ñaïo ñöùc :
Chaêm soùc caây troàng, vaät nuoâi (t1)

Caùc em tìm hieåu 2 noäi dung chính sau:
1. Söï caàn thieát cuûa caây troàng, vaät nuoâi trong
cuoäc soáng con ngöôøi.
2. Vieäc caàn laøm ñeå chaêm soùc, baûo veä caây troàng,
vaät nuoâi.

Thöù hai, ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2014
Ñaïo ñöùc :
Chaêm soùc caây troàng, vaät nuoâi (t1)

1/ Söï caàn thieát cuûa caây troàng, vaät nuoâi :

Trao ñoåi caëp ñoâi ñeå traû lôøi caâu hoûi:
 Keå teân caùc loaïi caây troàng, vaät nuoâi maø em bieát.
 Caây troàng, vaät nuoâi ñoù coù ích gì ñoái vôùi con
ngöôøi?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Thöù hai, ngaøy 31thaùng 3 naêm 2014
Ñaïo ñöùc :
Chaêm soùc caây troàng, vaät nuoâi (t1)

1/ Söï caàn thieát cuûa caây troàng, vaät nuoâi:
2/ Vieäc caàn laøm ñeå chaêm soùc, baûo veä caây troàng,
vaät nuoâi:
Quan saùt tranh vaø traû lôøi
caùc caâu hoûi:
Trong tranh caùc baïn ñang laøm
gì? Laøm nhö vaäy coù taùc duïng gì?

Em ñaõ tham gia baûo veä, chaêm soùc
caây troàng, vaät nuoâi nhö theá naøo?

Chaêm soùc caây troàng, vaät nuoâi (t1)
1/ Söï caàn thieát cuûa caây troàng, vaät nuoâi:
2/ Vieäc caàn laøm ñeå chaêm soùc, baûo veä caây troàng,
vaät nuoâi:

GHI NHÔÙ
Caây troàng, vaät nuoâi mang laïi lôïi ích vaø nieàm
vui cho con ngöôøi. Vì vaäy con ngöôøi caàn tham
gia chaêm soùc, baûo veä caây troàng, vaät nuoâi.

Haõy Leân keá hoaïch ñeå chaêm soùc, baûo veä vöôøn traïi
cuûa mình phaùt trieån toát.

1

3

2

4

5

Chuû ñeà:
Trong baøi haùt coù teân 1 con vaät
hoaëc noùi veà 1 caây naøo ñoù.

GHI NHÔÙ
Caây troàng, vaät nuoâi mang laïi lôïi ích vaø nieàm
vui cho con ngöôøi. Vì vaäy con ngöôøi caàn tham
gia chaêm soùc, baûo veä caây troàng, vaät nuoâi.

DAËN DOØ
Tìm hieåu vaø tham gia caùc hoaït ñoäng chaêm soùc caây
troàng, vaät nuoâi ñeå tuaàn sau hoïc tieáp tieát 2.

...
TAÄP THEÅ LÔÙP 3/2
TAÄP THEÅ LÔÙP 3/2
TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO
TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO
QUYÙ THAÀY COÂ
QUYÙ THAÀY COÂ
Tự nhiên và xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự nhiên và xã hội - Người đăng: Pé Heo Smile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tự nhiên và xã hội 9 10 673