Ktl-icon-tai-lieu

TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012

Được đăng lên bởi khong-ro
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 4492 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012
TẬP 2: 30 ĐỀ HAY VÀ KHÓ

Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP
Mobile: 09166.01248
Email: Khanhcaphe@gmail.com

Trang 1

GIÁO DỤC HỒNG PHÚC
ĐỀ SỐ : 01

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012
Môn: VẬT LÍ; KHỐI A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên học sinh:....................................................................
Số báo danh.................................................................................

m

Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s;
1u = 931,5 MeV/c2.

h

t

a

m

ie
t

M

R

w

w
.v

Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân: p  37 Li  2  17,3MeV . Cho NA = 6,023.1023 mol-1. Tính năng lượng tỏa ra khi tạo được 1g Hêli ?
A: 26,04.1023MeV.
B: 8,68.1023MeV.
C: 34,72.1023MeV.
D: 13,02.1023MeV.
Câu 7: Cho A,M,B là 3 điểm liên tiếp trên một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, biết biểu thức hiệu điện thế trên các đoạn AM,
MB lần lượt là: uAM=40cos(ωt+π/6) (V); uBM=50cos(ωt - π/2) (V). Xác định hiệu điện thế cực đại giữa hai điểm A,B?
A: 60,23 (V).
B: 90 (V).
C: 78,1 (V).
D: 45,83 (V).
Câu 8: Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, điện trở có thể thay đổi được. Cho Zc = 144 Ω, khi R1 = 121 Ω và khi R2 = 36 Ω thì độ lệch pha của
hiệu điện thế trong mạch so với cường độ dòng điện trong hai trường hợp là φ1, φ2 ta có : φ1 + φ2 = - 900 . Tính ZL
A: ZL = 210 Ω
B: ZL = 150 Ω
C: Đáp án khác
D: ZL = 78 Ω
Câu 9: Trong bài khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp (hình vẽ) bằng phương án dùng đồng hồ hiện số đa năng để
đo điện áp xoay chiều, và dùng phương pháp giản đồ Fre-nen để xác định L, r, C và cosφ của đoạn mạch. Người ta dùng thước và compa
dựng được giản đồ véctơ như sau:

N L,r

ws

.c
o

Câu 1: Khi đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện C thì biểu thức dòng điện có

dạng: i1  I0 cos(t  ) (A) . Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện cuộn dây thuần cảm L rồi mắc vào điện áp xoay chiều nói trên thì biểu
6

thức dòng điện có dạng: i 2  I0 cos(t  ) (A) . Biểu thức điện áp hai đầu mạch có dạng:
3


A: u  U 0 cos(t  ) (V).
B: u  U 0 cos(t  ) (V).
12
4


C: u  U 0 cos(t  ) (V).
D: u  U 0 cos(t  ) (V).
12
4

Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5 cos( 6t + ) cm. Hãy xác định vận tốc trung bình của vật trong một chu kỳ dao
3
động?
A: 60 cm/s
B: 20 cm/s
C: 5 cm/s
D: 0 cm/s
Câu 3: Tạo ra sóng dừng trên...
TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI TH ĐẠI HC 2012 Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP
TẬP 2: 30 ĐỀ HAY VÀ KHÓ Mobile: 09166.01248
Email: Khanhcaphe@gmail.com
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ!
Trang
1
GIÁO DC HNG PHÚC
Đ S : 01
H và n hc sinh:....................................................................
S báo danh.................................................................................
Đ THI TH ĐI HỌC 2012
Môn: VT ; KHI A
Thi gian làm bài: 90 pt, không k thi gian pt đ
Cho biết: hng số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s; đ ln điện tích nguyên t e = 1,6.10
-19
C; tc đ ánh sáng trong cn không c = 3.10
8
m/s;
1u = 931,5 MeV/c
2
.
Câu 1: Khi đt mt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch gồm đin tr thun R mắc nối tiếp vi mt t đin C thì biu thức dòng đin
dng:
1 0
i I cos( t ) (A)
6
. Mc nối tiếp thêm vào mch đin cuộn dây thuần cảm L rồi mắc vào điện áp xoay chiu nói trên thì biu
thc dòng đin có dng:
2 0
i I cos( t ) (A)
3
. Biu thức đin áp hai đu mạch có dng:
A:
0
u U cos( t ) (V).
12
B:
0
4
C:
0
u U cos( t ) (V).
12
D:
0
4
Câu 2: Mt vt dao động điều hòa vi pơng trình x = 5 cos( 6t +
3
) cm. Hãyc đnh vn tốc trung bình ca vt trong mt chu k dao
đng?
A: 60 cm/s B: 20 cm/s C: 5 cm/s D: 0 cm/s
Câu 3: Tạo ra ng dng trên mt si dây có đu B c định, ngun sóng có phương trình x = 2cos( t + ) cm. Bưc sóng tn si dây là 30
cm. Gi M là mt đim trên si dây dao đng vi biên đ A = 2 cm. Hãy xác đnh khong cách BM nh nhất?
A: 3,75 cm B: 15 cm C: 2,5 cm D: 12,5 cm
Câu 4: Mt máy biến áp; cuộn sơ cp có N
1
vòng; cun thứ cp N
2
vòng. đưc mc vào mng điện 100V. Nếu gim s vòng dây ca cuộn
sơ cp đi 100 vòng thì hiu đin thế cun th cp là 400V. Nếu tăng số vòng dây cun sơ cp thêm 200 vòng thì hiu điện thế cun thứ
cp 100V. Hãy xác đnh hiệu điện thế cun th cp lúc đu?
A: 100V B: 200 V C: 300V D: 400V
Câu 5: Mt khe F hẹp phát ánh sáng trng chiếu sáng hai khe F
1
, F
2
song song vi F và cách nhau 1,2mm. Màn quan sát M song song vi
mt phng chứa F
1
, F
2
và cách nó 2m. Cho biếtớc sóng ánh sáng nhìn thy có giới hn t 380nm đến 760nm. Ti điểm A trên màn M
cách vân trng trung tâm 4mm có mấy vân sáng? Ca những bức x nào?
A: Có 3 vân sáng của
1
= 380nm,
2
= 570nm và
3
= 760nm.
B: Có 2 vân sáng ca
1
= 600nm và
2
= 480nm.
C: Có 3 vân sáng của
1
= 600nm,
2
= 480nm và
3
= 400nm.
D: Có 3 vân sáng của
1
= 380nm,
2
= 600nm và
3
= 760nm.
Câu 6: Cho phn ng ht nhân:
7
3
p Li 2 17,3MeV
. Cho N
A
= 6,023.10
23
mol
-1
. Tính năng ng ta ra khi to đưc 1g Hêli ?
A: 26,04.10
23
MeV. B: 8,68.10
23
MeV. C: 34,72.10
23
MeV. D: 13,02.10
23
MeV.
Câu 7: Cho A,M,B 3 đim liên tiếp trên mt đon mch xoay chiều không pn nhánh, biết biu thức hiu đin thế trên c đon AM,
MB ln t là: u
AM
=40cos(ωt+π/6) (V); u
BM
=50cos(ωt - π/2) (V). c đnh hiệu đin thế cực đại giữa hai đim A,B?
A: 60,23 (V). B: 90 (V). C: 78,1 (V). D: 45,83 (V).
Câu 8: Đon mạch RLC mắc nối tiếp, đin trở có th thay đổi đưc. Cho Z
c
= 144 Ω, khi R
1
= 121 Ω và khi R
2
= 36 Ω thì đ lch pha của
hiu điện thế trong mch so với cưng đ dòng đin trong hai trưng hp là φ
1
, φ
2
ta có : φ
1
+ φ
2
= - 90
0
. Tính Z
L
A: Z
L
= 210 Ω B: Z
L
= 150 Ω C: Đáp án khác D: Z
L
= 78 Ω
Câu 9: Trong bài kho sát đon mạch đin xoay chiều có R, L, C mc ni tiếp (hình v) bng phương án dùng đng hồ hiện s đa năng đ
đo đin áp xoay chiều, và dùng phương pp gin đồ Fre-nen đểc định L, r, C và cosφ ca đon mch. Ngưi ta dùng thưc và compa
dng đưc giản đ véctơ như sau:
Trong đó MN = 4 cm; NH = 3 cm. Qua gin đồ trên ta xác đnh đưc giá tr r của cuộn là:
A: 1,33R. B: 0,5R. C: R. D: 0,75R.
Câu 10: Mt vt dao động điu hòa vi pơng trình x = A.cos( t + ) cm. y xác đnh v trí gia tốc đt cc đi?
A: x = 0 cm B: x = - A cm C: x = A cm D: Không phi các đáp án trên
Câu 11: Hai ngun sóng S
1
; S
2
dao động cung pha và cách nhau 8 cm. V mt phía của S
1
S
2
ly tm hai đim S
3
S
4
sao cho S
3
S
4
= 4
cm và hp thành hình thang cân S
1
S
2
S
3
S
4
. Biết bưc sóng ca sóng trên mt nước là = 2cm. Hi đường cao của hình thang ln nht là bao
nhiêu đ trên đon S
3
S
4
có 5 điểm dao đng cc đi.
A: 6 2 cm B: 3 2 cm C: 2 2 cm D: 4 cm
f = 50Hz
U
M R N L,r P C Q
P
M N H
TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 - Người đăng: khong-ro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 9 10 316