Ktl-icon-tai-lieu

tuyển tập đề thi ĐH và CĐ năm 2007-2012 Môn Hoá khối A,B kèm Đáp án

Được đăng lên bởi Lưu Ly
Số trang: 176 trang   |   Lượt xem: 5086 lần   |   Lượt tải: 33 lần
B

GIÁO D C VÀ ÀO T O
CHÍNH TH C

(

thi có 05 trang)

THI TUY N SINH CAO
NG N M 2007
Môn thi: HOÁ H C, Kh i A
Th i gian làm bài: 90 phút.
Mã

thi 231

H , tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:............................................................................

PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (44 câu, t câu 1 n câu 44):
Câu 1: Khi hòa tan hi roxit kim lo i M(OH)2 b ng m t l ng v a dung d ch H2SO4 20% thu
c dung d ch
mu i trung hoà có n ng 27,21%. Kim lo i M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64;
Zn = 65)
A. Cu.
B. Zn.
C. Fe.
D. Mg.
Câu 2: t cháy hoàn toàn m t th tích khí thiên nhiên g m metan, etan, propan b ng oxi không khí (trong
không khí, oxi chi m 20% th tích), thu
c 7,84 lít khí CO2 ( ktc) và 9,9 gam n c. Th tích không khí
( ktc) nh nh t c n dùng
t cháy hoàn toàn l ng khí thiên nhiên trên là (Cho H = 1; C = 12; O = 16)
A. 70,0 lít.
B. 78,4 lít.
C. 84,0 lít.
D. 56,0 lít.
Câu 3: SO2 luôn th hi n tính kh trong các ph n ng v i
B. dung d ch NaOH, O2, dung d ch KMnO4.
A. H2S, O2, n c Br2.
C. dung d ch KOH, CaO, n c Br2.
D. O2, n c Br2, dung d ch KMnO4.
Câu 4:
kh ion Fe3+ trong dung d ch thành ion Fe2+ có th dùng m t l ng d
A. kim lo i Mg.
B. kim lo i Cu.
C. kim lo i Ba.
D. kim lo i Ag.
Câu 5: Trong s các dung d ch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, nh ng
dung d ch có pH > 7 là
B. Na2CO3, NH4Cl, KCl.
A. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa.
C. KCl, C6H5ONa, CH3COONa.
D. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.
Câu 6: Khi cho 100ml dung d ch KOH 1M vào 100ml dung d ch HCl thu
c dung d ch có ch a 6,525
gam ch t tan. N ng mol (ho c mol/l) c a HCl trong dung d ch ã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5;
K = 39)
A. 0,75M.
B. 1M.
C. 0,25M.
D. 0,5M.
Câu 7: Cho các c p kim lo i nguyên ch t ti p xúc tr c ti p v i nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn;
Fe và Ni. Khi nhúng các c p kim lo i trên vào dung d ch axit, s c p kim lo i trong ó Fe b phá hu
tr c là
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 8: Th t m t s c p oxi hoá - kh trong dãy i n hoá nh sau:
Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+.
C p ch t không ph n ng v i nhau là
A. Fe và dung d ch CuCl2.
B. Fe và dung d ch FeCl3.
D. Cu và dung d ch FeCl3.
C. dung d ch FeCl2 và dung d ch CuCl2.
Câu 9: Ph n ng hoá h c x y ra trong tr ng h p nào d i ây không thu c lo i ph n ng nhi t
nhôm?
A. Al tác d ng v i Fe3O4 nung nóng.
B. Al tác d ng v i CuO nung nóng.
D. Al ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tuyển tập đề thi ĐH và CĐ năm 2007-2012 Môn Hoá khối A,B kèm Đáp án - Người đăng: Lưu Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
176 Vietnamese
tuyển tập đề thi ĐH và CĐ năm 2007-2012 Môn Hoá khối A,B kèm Đáp án 9 10 174