Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập vấn đề lý thuyết hóa vô cơ

Được đăng lên bởi huynhtri395
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1178 lần   |   Lượt tải: 4 lần


TUYỂN TẬP NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT THƯỜNG GẶP TRONG HÓA VÔ CƠ



Lời nói đầu
Các em học sinh thân mến!
Theo xu thế thi như năm 2013, ta thấy các bài toán hóa học đã dễ dần, đồng nghĩa với việc khoảng cách
giữa học sinh khá và giỏi cũng giảm dần trong việc giải bài toán. Vì vậy thí sinh chênh lệch điểm nhau
chủ yếu ở phần lí thuyết. Hiện nay, theo xu hướng đề dễ để nhiều thí sinh được điểm sàn để có nhiều cơ
hội đi học, đó cũng là điều các em cần chú ý để định hướng học tập cho hiệu quả.
Hiện nay kiến thức của các em vẫn chưa có tính tổng hợp và phù hợp với việc thi, vì vậy để khắc
phục điểm yếu đó của các em, thầy biên soạn tài liệu “ câu hỏi lí thuyết thường gặp trong hóa vô cơ” này
để có tài liệu tốt trong việc ôn thi. Tài liệu được chia ra thành các vấn đề thường gặp trong thi cử, và được
lấy ví dụ minh họa trong các đề thi đại học từ năm 2007 – 2013 có đáp án để các em tham khảo.
Đây là một trong những cuốn tài liệu mở đầu thầy viết dành cho các em, do yếu tố thời gian nên
cuốn tài liệu chưa được hoàn chỉnh, một số vấn đề chưa hoàn thiện, tuy vậy đây cũng là tài liệu hữu ích
có thể giúp các em trong việc học tập môn hóa học.
Nhiều em đặt câu hỏi làm thế nào để học tốt môn hóa? Thầy chỉ khuyên các em 2 ý sau
- học từ tổng quát rồi học đến chi tiết, cuối cùng là tổng hợp.
- Khi học chất luôn phải trả lời được chất đó có tính chất gì? Vì sao? Chất đó tác dụng được với
những chất nào? Phản ứng tạo sản phẩm gì? Điều kiện của phản ứng. Và lấy được ví dụ minh
họa.
Các em nên tham khảo tiếp các cuốn tài liệu khác của thầy nữa
Các tài liệu đã viết
1. Câu hỏi lí thuyết thường gặp trong hóa hữu cơ
2. Câu hỏi lí thuyết thường gặp trong hóa vô cơ
Các tài liệu đang viết
3. Tuyển tập 460 câu hỏi lí thuyết hữu cơ theo dạng câu hỏi thường gặp
4. Tuyển tập 580 câu hỏi lí thuyết vô cơ theo dạng câu hỏi thường gặp
5. Các dạng bài tập thường gặp và công thức giải.
…

Chúc các em học tốt!

Để tải thêm tài liệu, các em vui lòng truy cập 

GV: Trần Đức Tuấn ( 01695 178 188)

Trang: 1.



TUYỂN TẬP NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT THƯỜNG GẶP TRONG HÓA VÔ CƠ



VẤN ĐỀ 1: CHẤT LƯỠNG TÍNH
LÍ THUYẾT
1. Chất/Ion lưỡng tính
- Chất/Ion lưỡng tính là những chất/ion vừa có khả năng nhường vừa có khả năng nhận proton ( H+)
- Chất/ ion lưỡng tính vừa tác dụng được với dung dịch axit ( như HCl, H2SO4 loãng…), vừa tác dụng được
với dung dịch bazơ ( như NaOH, KOH, Ba(OH)2…)
Lưu ý: Chất vừa tác dụng được với dung dịch axit, vừa tác dụng được với dung dịch bazơ nhưng chưa...
TUYỂN TẬP NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT THƯỜNG GẶP TRONG HÓA VÔ
GV: Trần Đức Tuấn ( 01695 178 188) Trang: 1.
Lời nói đầu
Các em học sinh thân mến!
Theo xu thế thi như năm 2013, ta thấy các bài toán hóa học đã dễ dần, đồng nghĩa vi việc khoảng cách
giữa hc sinh khá và giỏi cũng giảm dần trong việc giải bài toán. Vì vậy thí sinh chênh lệch điểm nhau
ch yếu ở phần lí thuyết. Hiện nay, theo xu hướng đề dễ để nhiều thí sinh được điểm sàn để có nhiều cơ
hi đi học, đó cũng là điều các em cần chú ý để định hướng hc tập cho hiệu quả.
Hiện nay kiến thức của các em vẫn chưa có tính tổng hợp và phù hợp vi vic thi, vì vậy để khắc
phục điểm yếu đó ca các em, thầy biên soạn tài liệu câu hỏi lí thuyết thường gặp trong hóa vô cơ” này
để có tài liệu tốt trong việc ôn thi. Tài liệu được chia ra thành các vấn đề thường gặp trong thi cử, và được
lấy ví dụ minh họa trong các đề thi đại hc từ năm 2007 – 2013 có đáp án để các em tham khảo.
Đây là một trong những cuốn tài liệu mở đầu thầy viết dành cho các em, do yếu tố thời gian nên
cuốn tài liệu chưa được hoàn chỉnh, một svấn đề chưa hoàn thiện, tuy vy đâyng là tài liệu hữu ích
có thể giúp các em trong vic học tập môn hóa học.
Nhiều em đặt câu hỏi làm thế nào để học tốt môn hóa? Thầy chỉ khuyên các em 2 ý sau
- học từ tổng quát rồi hc đến chi tiết, cuối cùng tổng hợp.
- Khi học chất luôn phải trả lời được chất đó có tính chất gì? Vì sao? Chất đó tác dụng được với
những chất nào? Phản ứng tạo sản phẩm gì? Điều kiện của phản ứng. Và lấy được dụ minh
họa.
Các em nên tham khảo tiếp các cuốn tài liệu khác của thy nữa
Các tài liệu đã viết
1. Câu hỏi lí thuyết thường gặp trong hóa hữu cơ
2. Câu hỏi lí thuyết thường gặp trong hóa vô
Các tài liệu đang viết
3. Tuyển tập 460 câu hỏi lí thuyết hữu cơ theo dạng câu hỏi thường gặp
4. Tuyển tập 580 câu hỏi lí thuyết vô cơ theo dạng câu hỏi thường gặp
5. Các dạng bài tp thường gặp và công thức giải.
Chúc các em học tốt!
Để tải thêm tài liệu, các em vui lòng truy cập http://tailieulovebook.com
Tuyển tập vấn đề lý thuyết hóa vô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập vấn đề lý thuyết hóa vô cơ - Người đăng: huynhtri395
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Tuyển tập vấn đề lý thuyết hóa vô cơ 9 10 546