Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng của Tích phân

Được đăng lên bởi thuydungbahuyen-dang
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1286 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN
CHUYÊN ĐỀ 1: DIỆN TÍCH CỦA HÌNH PHẲNG
I.
Lý thuyết:
1. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [a; b]. Khi đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = f(x), trục Ox
và hai đường thẳng x = a và x = b là
b

S = | f ( x) | dx
a

2. Cho hàm số y = f(x) và y = g(x) liên tục trên [a; b]. Diện tích giới hạn bởi y = f(x), y = g(x) và hai
đường thẳng x = a, x = b là
b

S = | f ( x)  g ( x) | dx
a

II. Các dạng toán thường gặp:
Bài toán 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = f(x), trục Ox và x = a, x = b.
Phương pháp giải:
b

+ Diện tích cần tìm là S = | f ( x) | dx
a

+ Xét dấu f(x) trên [a; b]
b

S = | f ( x) | dx
a

+ Nếu f(x) không đổi dấu trên [a; b] thì
b

S=

f ( x)dx
a

+ Nếu f(x) đổi dấu trên [a; b], giả sử phương trình f(x) = 0 có nghiệm x = ; x =  ( < ) thì




b

S = | f ( x) | dx  | f ( x) | dx  | f ( x) | dx
a





Ví dụ1 (ĐHBK HN – 2000). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = sin2xcos3x; y = 0 và x = 0; x =
Giải:
+ Diện tích cần tìm S =


2

| sin

2

x cos3 x | dx

0

Với mọi x  [0;


2

] thì cosx ≥ 0, do đó
S=


2

sin
0

* Tính S:
Đặt t = sinx  dt = cosxdx

1

2

x cos3 xdx


2

.

x 0  t 0

Đổi cận

x 



 t 1

2

1

1

1
2
2
2
2
Khi đó S = t (1  t )dt = t (1  t )dt = ( t 3
0

3

0

2
1 5
t ) =
5
15
0
1



(đvdt).

Ví dụ 2 (HVBCVT HN – 2001 - 2002). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = x e x ; y = 0 và x = -1; x =
e.
Giải:
0

2
x
Diện tích cần tìm S = xe dx 
1

2

x
x
xe dx  xe dx

1

0

0

Tính A =

xe

x

dx

1

Đặt

u x du dx
 x  x
dv e dx v e
xe

0

x 0

A=

e



1

1

x

dx 1  e x
= e

0
1 =

2
1
e

2

Tính B =

xe

x

dx

0

Đặt

u x du dx
 x  x
dv e dx v e
xe x

B=

2
0

2



e

x

dx

0

Vậy S = - A + B =

e2 

= 2e

2

 ex

2
0

=

e2  1 .

2
2
e
(đvdt).

Ví dụ 3 (ĐH Huế - 1999) Tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi y =
x = e.
Giải:
Diện tích cần tìm là
2

ln x
2 x

, y = 0 và x = 1;

e

S=

ln x
dx
x

2
1

Với mọi x  [1; e]  lnx ≥ 0, do đó
e

S=

1

u ln x  dx
 du 
 1  x
dv 2 x dx v  x
 

Tính S: Đặt

S=

ln x
dx
x

2

e

dx
 e

x
1

e

x ln x 
1

e

e

 1/ 2
x dx  e  2 x 2 

e . (đvdt).

1

1

Ví dụ 4 (ĐHTN – 1999) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = x2 – 2x; y = 0; x = -1 và x = 2.
Giải:
Diện tích cần tìm là:
2

S=

x

2

 2 x dx

1

Xét dấu f(x) = x2 – 2x trên [-1; 2]
f(x) = 0 khi x = 0 và x = 2.
x
-1
f(x)
0

Khi đó: S =

+

-

2
0

2

( x

2

 2 x) dx 

1

( x

2

 ...
ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN
CHUYÊN ĐỀ 1: DIỆN TÍCH CỦA HÌNH PHẲNG
I. Lý thuyết:
1. Cho hàm sy = f(x) liên tục trên [a; b]. Khi đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = f(x), trục Ox
và hai đường thẳng x = a và x = b là
S =
b
a
dxxf |)(|
2. Cho hàm số y = f(x) y = g(x) liên tục trên [a; b]. Diện tích giới hạn bởi y = f(x), y = g(x) hai
đường thẳng x = a, x = b là
S =
b
a
dxxgxf |)()(|
II. Các dạng toán thường gặp:
Phương pháp giải:
+ Diện tích cần tìm là S =
b
a
dxxf |)(|
+ Xét dấu f(x) trên [a; b]
S =
b
a
dxxf |)(|
+ Nếu f(x) không đổi dấu trên [a; b] thì
S =
b
a
dxxf )(
+ Nếu f(x) đổi dấu trên [a; b], giả sử phương trình f(x) = 0 có nghiệm x = ; x = ( < ) thì
S =
b
a
dxxfdxxfdxxf
|)(||)(||)(|
Giải:
+ Diện tích cần tìm S =
2
0
32
|cossin|
dxxx
Với mọi x [0;
2
] thì cosx ≥ 0, do đó
S =
2
0
32
cossin
xdxx
* Tính S:
Đặt t = sinx dt = cosxdx
1
Ví dụ1 (ĐHBK HN – 2000). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = sin
2
xcos
3
x; y = 0 và x = 0; x =
2
.
Bài toán 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = f(x), trục Ox và x = a, x = b.
Ứng dụng của Tích phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng của Tích phân - Người đăng: thuydungbahuyen-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Ứng dụng của Tích phân 9 10 160