Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng đạo hàm

Được đăng lên bởi Trung Nguyễn Chí
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1626 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên ñề.

Ứ
ỨN
NG
GD
DỤ
ỤN
NG
Gð
ðẠ
ẠO
OH
HÀ
ÀM
M
T
TR
RO
ON
NG
GC
CÁ
ÁC
CB
BÀ
ÀII T
TO
OÁ
ÁN
NH
HÀ
ÀM
MS
SỐ
Ố
Gv. Nguyễn Tất Thu − Tp. Biên Hòa, ðồng Nai
I. Các bài toán liên quan ñến nghiệm của phương trình, bất phương trình.
ðịnh lí 1. Số nghiệm của phương trình f(x) = g(x) chính là số giao ñiểm của hai ñồ thị
y = f(x) và y = g(x)
ðịnh lí 2. Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên D và m = min f ( x) , M = max f ( x) thì phương trình
x∈D

x∈D

f(x) = k có nghiệm khi và chỉ khi
m≤k ≤M .

ðịnh lí 3. Bất phương trình f ( x) ≥ g ( x) nghiệm ñúng mọi x thuộc D khi và chỉ khi

min f ( x) ≥ max g ( x)
x∈D

x∈D

Các ví dụ.
Bài 1. Tìm m ñể phương trình sau có nghiệm
x2 + x + 1 − x2 − x + 1 = m
(HSG Nghệ An 2005)

Giải.
Xét hàm số f ( x) = x 2 + x + 1 − x 2 − x + 1 có tập xác ñịnh là D = IR

f / ( x) =

2x + 1
2 x2 + x + 1

−

2x −1
2 x2 − x + 1

⇒ f / ( x ) = 0 ⇔ (2 x + 1) x 2 − x + 1 = ( 2 x − 1) x 2 + x + 1
2

(1)

2

1
1
3 
1
1
3

⇒  x +  [( x − ) 2 + ] =  x −  [( x + )2 + ]
2
2
4 
2
2
4

⇔ x = 0 không thỏa mãn (1).
Vậy f /(x) = 0 vô nghiệm, mà f /(0) = 1 > 0, do ñó f /(x) > 0, ∀x ∈ IR.
Mặt khác lim f ( x) = lim
x →+∞

x →+∞

2x
x2 + x + 1 + x2 − x + 1

= 1; lim f ( x) = −1
x →−∞

Vậy phương trình ñã cho có nghiệm khi − 1 < m < 1.
 π
Bài 2. Tìm a ñể phương trình ax 2 + 1 = cos x có ñúng một nghiệm x ∈  0;  .
 2

(ðề thi HSG tỉnh Hải Dương Lớp 12 năm 2005)

Giải.
Ta thấy ñể phương trình có nghiệm thì a ≤ 0. Khi ñó, phương trình tương ñương

sin 2

cos x − 1
=a⇔
x2
x
 
2
Xét hàm số f (t ) =

f / (t ) =

x
2 = −2a
2

sin t
 π
, t ∈  0;  . Ta có
t
 4

t.cos t − sin t cos t ( t - tgt )
 π
=
< 0, ∀t ∈  0; 
2
2
t
t
 4

 π
⇒ f(t) nghịch biến trên  0;  .
 4

π

2 2

mà f ( ) =
4
π

và lim f (t ) = 1 ⇒
t →0

2 2

π

x
2 < 1, ∀x ∈ (0; π )
< f (t ) < 1 ⇒ 2 <
2
π
2
x
 
2
8

sin 2

π
8
1
4
Vậy phương trình ñã cho có ñúng một nghiệm x ∈ (0; ) ⇔ 2 < −2a < 1 ⇔ − < a < − 2 .
2
π
2
π
Bài 3. Cho phương trình
x 6 + 3 x 5 − 6 x 4 − ax 3 − 6 x 2 + 3 x + 1 = 0 .

Tìm tất cả các giá trị của tham số a, ñể phương trình có ñúng 2 nghiệm phân biệt.
(HSG Nam ðịnh 2004)

Giải.
Vì x = 0 không phải là nghiệm phương trình. Chia hai vế phương trình cho x3 ta ñược

( x3 +
ðặt t = x +

1
1
1
) + 3( x 2 + 2 ) − 6( x + ) − a = 0
3
x
x
x

(1)

1
⇒ |t| ≥ 2.
x

Ta ñược phương trình
t (t 2 − 3) + 3(t 2 − 2) − 6t = a ⇔ t 3 + 3t 2 − 9t = a + 6

(2)

− Nếu t = ± 2, thì phương trình ñã cho có một nghiệm.
− Nếu |t| > 2, thì với mỗi giá trị của t cho tương ứng vớ...
Chuyên ñề.
N
N
N
G
G
G
D
D
D
N
N
N
G
G
G
ð
ð
ð
O
O
O
H
H
H
À
À
À
M
M
M
T
T
T
R
R
R
O
O
O
N
N
N
G
G
G
C
C
C
Á
Á
Á
C
C
C
B
B
B
À
À
À
I
I
I
T
T
T
O
O
O
Á
Á
Á
N
N
N
H
H
H
À
À
À
M
M
M
S
S
S
Gv. Nguyễn Tất Thu
Tp. Biên Hòa, ðồng Nai
I. Các bài toán liên quan ñến nghiệm của phương trình, bất phương trình.
ðịnh lí 1. S nghim ca phương trình f(x) = g(x) chính là s giao ñim ca hai ñồ th
y = f(x) và y = g(x)
ðịnh lí 2. Nếu hàm s y = f(x) liên tc trên D
min ( )
x D
m f x
= ,
max ( )
x D
M f x
= thì phương trình
f(x) = k có nghi
m khi và ch khi
m k M
.
ðịnh lí 3. Bt phương trình
( ) ( )
f x g x
nghim ñúng mi x thuc D khi và ch khi
x D
x D
f x g x
Các ví d.
Bài 1. Tìm m ñể phương trình sau có nghim
2 2
1 1
x x x x m
+ + + =
(
HSG Ngh An 2005)
Gii.
Xét hàm s
2 2
( ) 1 1
f x x x x x
= + + +
có t
p xác
ñị
nh là D = IR
( ) ( )
/
2 2
/ 2 2
2 2
2 2
2 1 2 1
( )
2 1 2 1
0 (2 1) 1 2 1 1 (1)
1 1 3 1 1 3
[( ) ] [( ) ]
2 2 4 2 2 4
x x
f x
x x x x
f x x x x x x x
x x x x
+
=
+ + +
= + + = + +
+ + = + +
x = 0 không tha mãn (1).
Vy f
/
(x) = 0 vô nghim, mà f
/
(0) = 1 > 0, do ñó f
/
(x) > 0, x IR.
Mt khác
2 2
2
lim ( ) lim 1; lim ( ) 1
1 1
x
x x
x
f x f x
x x x x
+
+ −∞
= = = −
+ + + +
V
y ph
ươ
ng trình
ñ
ã cho có nghi
m khi 1 < m < 1.
Bài 2
. Tìm a
ñể
ph
ươ
ng trình
2
1 cos
ax x
+ =
ñúng mt nghim
0;
2
x
π
.
(
ðề thi HSG tnh Hi Dương Lp 12 năm 2005)
Ứng dụng đạo hàm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng đạo hàm - Người đăng: Trung Nguyễn Chí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Ứng dụng đạo hàm 9 10 883