Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng sinh học trong xủa lý nước thải nhiễm dầu mỡ khoáng

Được đăng lên bởi thanhbinhbhs-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỨNG DỤNG SINH HỌC
TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU MỠ KHOÁNG
Trung tâm Quan trắc môi trường

Trung tâm Quan trắc môi trường là
đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi
trường Hải Phòng. Trung tâm được thành
lập trên cơ sở đổi tên từ Trạm quan trắc môi
trường ngày 19/10/2005 theo Quyết định số
2404/ QĐ-UB của UBND thành phố Hải
Phòng (Quyết định thành lập Trạm số
1514/QĐ-UB ngày 20/05/2004 của UBND
thành phố Hải Phòng). Trung tâm thực hiện
các chức năng, nhiệm vụ theo theo Quyết
định
số
148/QĐ-STN&MT
ngày
22/08/2006 của Giám đốc Sở tài nguyên và
Môi trường Hải Phòng quy định vị trí chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Trung tâm quan trắc môi trường
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trung tâm có chức năng giúp Giám
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện
nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi
trường bao gồm: quan trắc, giám sát, phòng
chống ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi
trường, ứng dụng công nghệ, điều tra xây
dựng cơ sở dữ liệu, đào tạo cán bộ kỹ thuật
về bảo vệ môi trường, tuyên truyền, giáo
dục pháp luật về bảo vệ môi trường.
Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch
vụ cho các tổ chức và công dân trong lĩnh vực
quan trắc, phân tích môi trường và ứng dụng
các biện pháp về bảo vệ môi trường.
Ngay từ khi thành lập, Trung tâm đã
thực hiện được nhiều dịch vụ tư vấn trong
lĩnh vực bảo vệ môi trường và được cộng
đồng doanh nghiệp và xã hội đánh giá cao
như lập báo cáo đánh gía tác động môi
trường, quan trắc môi trường, tư vấn xử lý
chất thải… Một trong những thành công

trong lĩnh vực tư vấn xây dựng hệ thống xử
lý chất thải là xử lý nước thải nhiễm dầu
bằng phương pháp hóa lý kết hợp vi sinh
của công ty TNHH PI Việt Nam (100% vốn
của Nhật Bản) có trụ sở tại tổng kho xưởng
Đông Hải – phường Đông Hải – quận Hải
An – thành phố Hải Phòng.
Dầu mỡ khoáng nếu không được xử
lý sẽ ảnh hưởng rất lớn với môi trường đặc
biệt là môi trường nước. Các kết quả nghiên
cứu khoa học đều cho thấy ô nhiễm dầu mỡ
khoáng gây hậu quả nghiêm trọng đối với hệ
sinh thái sông, biển. Thậm trí với hàm lượng
dầu 0,2 mg/l trong nước biển đã làm chết các
phù du làm thức ăn cho cá, tôm và làm thối,
hỏng trứng cá, tôm do tạo màng bề mặt, làm
giảm lượng oxy trong nước dẫn đến chết các
loài thủy sinh. Dầu mỡ khoáng còn tích lũy
trong lớp trầm tích ven bờ và đáy sông, biển,
là nơi trú ngụ của sinh vật đáy và sẽ làm suy
giảm thành phần loài hoặc nguy hiểm hơn là
làm biến mất các loài sinh vật đáy. Vì vậy,
nước thải nhiễm dầu mỡ khoáng phải được
xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước ...
ỨNG DỤNG SINH HỌC
TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU MỠ KHOÁNG
Trung tâm Quan trắc môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên Môi
trường Hải Phòng. Trung tâm được thành
lập trên cơ sở đổi tên từ Trạm quan trắc môi
trường ngày 19/10/2005 theo Quyết định số
2404/ QĐ-UB của UBND thành phố Hải
Phòng (Quyết định thành lập Trạm số
1514/QĐ-UB ngày 20/05/2004 của UBND
thành phố Hải Phòng). Trung tâm thực hiện
các chức năng, nhiệm v theo theo Quyết
định số 148/QĐ-STN&MT ngày
22/08/2006 của Giám đốc Sở tài nguyên
Môi trường Hải Phòng quy định vị trí chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ
chức của Trung tâm quan trắc môi trường
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trung tâm chức năng giúp Giám
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện
nhiệm vụ quản n nước về bảo vệ môi
trường bao gồm: quan trắc, giám sát, phòng
chống ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi
trường, ứng dụng công nghệ, điều tra xây
dựng sở dữ liệu, đào tạo cán bộ kỹ thuật
về bảo vệ môi trường, tuyên truyền, giáo
dục pháp luật về bảo vệ môi trường.
Thc hiện các hoạt động tư vấn, dịch
vụ cho các tchức và công dân trong lĩnh vực
quan trc, phân tích môi trường và ng dng
c biện pháp v bo v môi trưng.
Ngay từ khi thành lập, Trung tâm đã
thực hiện được nhiều dịch vụ vấn trong
lĩnh vực bảo vệ môi trường được cộng
đồng doanh nghiệp hội đánh giá cao
như lập báo cáo đánh gía tác động môi
trường, quan trắc môi trường, tư vấn xử
chất thải… Một trong những thành công
trong lĩnh vực tư vấn xây dựng hệ thống x
chất thải là x nước thải nhiễm dầu
bằng phương pháp hóa lý kết hợp vi sinh
của ng ty TNHH PI Việt Nam (100% vốn
của Nhật Bản) tr sở tại tổng kho xưởng
Đông Hải phường Đông Hải quận Hải
An – thành phố Hải Phòng.
Dầu mỡ khoáng nếu không được xử
s nh ởng rất lớn với môi trường đặc
biệt là môi trường nước. Các kết quả nghiên
cứu khoa học đều cho thấy ô nhiễm dầu mỡ
khoáng gây hậu quả nghiêm trọng đối với hệ
sinh thái sông, biển. Thậm trí với hàm lượng
dầu 0,2 mg/l trong nước biển đã m chết các
phù du làm thức ăn cho cá, tôm và làm thối,
hỏng trứng cá, tôm do tạo màng bề mặt, làm
giảm lượng oxy trong nước dẫn đến chết các
loài thủy sinh. Dầu mỡ khoáng còn tích lũy
trong lớp trầm tích ven bờ và đáy sông, biển,
là nơi trú ngụ của sinh vật đáy và sẽ làm suy
giảm tnh phần loài hoặc nguy hiểm hơn là
m biến mất các loài sinh vật đáy. Vì vậy,
ớc thải nhiễm dầu mỡ khoáng phải được
xử đt tiêu chuẩn môi trường trước khi
thải bra môi trường.
Trung tâm đã áp dụng công nghệ
“hóa kết hợp với vi sinh” đ xử lý nước
thải nhiễm dầu mỡ của công ty TNHH PI
Việt Nam. Nguyên chung của công nghệ
này là: ng hợp chất trợ keo tụ như PAC,
PAA loại bỏ các chất lơ lửng trong nước
sau đó dùng vi sinh vật hiếu khí phân hủy
dầu mỡ tan trong nước. Cụ thể như sau:
+ Keo tụ
Keo tụ phương pháp xử lý nước
sử dụng hóa chất, trong đó các hạt keo nhỏ
1
Ứng dụng sinh học trong xủa lý nước thải nhiễm dầu mỡ khoáng - Trang 2
Ứng dụng sinh học trong xủa lý nước thải nhiễm dầu mỡ khoáng - Người đăng: thanhbinhbhs-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ứng dụng sinh học trong xủa lý nước thải nhiễm dầu mỡ khoáng 9 10 947