Ktl-icon-tai-lieu

vật lí đại cương

Được đăng lên bởi Nguyễn Tiến Đủ
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2998 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thầy Nguyễn Văn Dân – Long An - 0975733056

CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG
Khối 11 nâng cao (2013 – 2014)
Thầy NGUYỄN VĂN DÂN biên soạn
===========
Chủ đề 1. Từ trường của dòng điện
Từ trường
B

Dòng điện thẳng dài vô Vòng dây điện tròn bán Ống dây có dòng điện
hạn
kính R
Tại M trong lòng ống

B

Tại M cách dây một đoạn Tại tâm O vòng
r

Điểm đặt

Tại M

Tại M

Vị trí của

Phương
Chiều
Độ lớn

Tại O

Vuông góc với mặt phẳng Vuông góc với
(M. I)
phẳng vòng dây
Quy tắc vặn đinh ốc
B  2.107

I
r

mặt Vuông góc với mặt phẳng vòng
dây

vào mặt nam S ra mặt vào mặt nam S ra mặt bắc
bắc
B  2.107

NI
R

B  4.107

N
I  4.107 nI
l

Phần 1: Từ trường dòng điện thẳng
Bài 1: Một dòng điện có cường độ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng, dài. Cảm ứng từ do dòng điện này
gây ra tại điểm M có độ lớn B = 4.10-5 (T). Điểm M cách dây một khoảng bao nhiêu?
ĐS: 2,5 (cm);
Bài 2: Dòng điện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ
lớn?
ĐS: 2.10-6(T);
Bài 3: Hai điểm M và N gần một dòng điện thẳng dài. Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần
khoảng cách từ N đến dòng điện. So sánh độ lớn của cảm ứng từ tại M và N?
ĐS: BM = ½ BN;
Bài 4: Dòng điện thẳng dài vô hạn có cường độ I = 0,5A đặt trong không khí.
a. Tính cảm ứng từ tại M cách dòng điện 4cm.
b. Cảm ứng từ tại N bằng 10-6 T. Tính khoảng cách từ N đến dòng điện.
ĐS: a. B = 0,25.10-5T; b. r = 10cm;
Bài 5: Một dòng điện thẳng, dài có cường độ 20 (A), cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 5 (cm) có độ
lớn?
ĐS: 8.10-5 (T);
Bài 6: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Tại điểm A cách dây 10 (cm) cảm ứng từ do dòng điện
gây ra có độ lớn 2.10-5 (T). Tính cường độ dòng điện chạy trên dây?
ĐS: 10 (A);

Phần 2: Từ trường dòng điện tròn
Bài 7: Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5 (A) cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6(T). Tính đường kính
của dòng điện đó?

Thầy Nguyễn Văn Dân – Long An - 0975733056

ĐS: 20 (cm);
Bài 8: Một khung dây tròn bán kính 30cm gồm 10 vòng dây. Cường độ dòng điện qua khung là 0,3A. Tính
cảm ứng từ tại tâm của khung dây ?
ĐS: 6,28.10-6 T;
Bài 9: Một khung dây tròn đường kính 10 cm gồm 12 vòng dây. Tính cảm ứng từ tại tâm của khung dây nếu
cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 0,5A?
ĐS: 7,5398.10-5T;
Bài 10: Một vòng dây tròn bán kính 5cm, xung quanh là không khí. Dòng điện trong dây có cường độ là I,
gây ra từ trường tại tâm vòng tròn có B = 2,5.10-6 T. Tính cường độ dòng điện chạy trong vòng dây ?
ĐS: 0,2A;
Bài 11: Một vòng dây tròn đặt trong chân kh...
Thầy Nguyễn Văn Dân Long An - 0975733056
CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG
Khối 11 nâng cao (2013 – 2014)
Thầy NGUYỄN VĂN DÂN biên soạn
===========
Chủ đề 1. Từ trường của dòng điện
Từ trường
B
Dòng điện thẳng dài
hạn
Vòng dây điện tròn bán
kính R
Ống dây có dòng điện
Vị trí của
B
Tại M cách dây một đoạn
r
Tại tâm O vòng
Tại M trong lòng ống
Điểm đặt
Tại M
Tại O
Tại M
Phương
Vuông góc với mặt phẳng
(M. I)
Vuông góc với mặt
phẳng vòng dây
Vuông góc với mặt phẳng vòng
dây
Chiều
Quy tắc vặn đinh ốc
vào mặt nam S ra mặt
bắc
vào mặt nam S ra mặt bắc
Độ lớn
7
I
B 2.10
r
7
NI
B 2 .10
R

Phần 1: Từ trường dòng điện thẳng
Bài 1: Một dòng điện có cường độ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng, dài. Cảm ứng từ do dòng điện này
gây ra tại điểm M có độ lớn B = 4.10
-5
(T). Điểm M cách dây một khoảng bao nhiêu?
ĐS: 2,5 (cm);
Bài 2: Dòng điện I = 1 (A) chạy trong y dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ
lớn?
ĐS: 2.10
-6
(T);
Bài 3: Hai điểm M N gần một dòng điện thẳng dài. Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần
khoảng cách từ N đến dòng điện. So sánh độ lớn của cảm ứng từ tại M và N?
ĐS: B
M
= ½ B
N
;
Bài 4: Dòng điện thẳng dài vô hạn có cường độ I = 0,5A đặt trong không khí.
a. Tính cm ng t tại M cách dòng điện 4cm.
b. Cm ng t ti N bng 10
-6
T. Tính khong cách t N đến dòng điện.
ĐS: a. B = 0,25.10
-5
T; b. r = 10cm;
Bài 5: Một dòng điện thẳng, dài cường độ 20 (A), cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 5 (cm) độ
lớn?
ĐS: 8.10
-5
(T);
Bài 6: Một dòng điện chạy trong y dẫn thẳng, dài. Tại điểm A cách dây 10 (cm) cảm ứng từ do dòng điện
gây ra có độ lớn 2.10
-5
(T). Tính cường độ dòng điện chạy trên dây?
ĐS: 10 (A);
Phần 2: Từ trường dòng điện tròn
Bài 7: Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5 (A) cảm ứng từ đo được 31,4.10
-6
(T). Tính đường kính
của dòng điện đó?
vật lí đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật lí đại cương - Người đăng: Nguyễn Tiến Đủ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
vật lí đại cương 9 10 563