Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí hay

Được đăng lên bởi nokhongmot
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 16 ( Mã đề 859 ) Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với
mặt đất ở một độ cao xác định trong mặt phẳng Xích Đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ
tinh với tâm Trái Đất đi qua kinh độ số 0. Coi Trái Đất như một quả cầu, bán kính là
6370 km, khối lượng là 6.1024 kg và chu kì quay quanh trục của nó là 24 giờ; hằng số
hấp dẫn G = 6,67.10-11 N.m2/kg2. Sóng cực ngắn (f > 30 MHz) phát từ vệ tinh truyền
thẳng đến các điểm nằm trên Xích Đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào nêu dưới đây?
A. Từ kinh độ 79020’Đ đến kinh độ 79020’T.
B. Từ kinh độ 83020’T đến kinh độ 83020’Đ.
C. Từ kinh độ 85020’Đ đến kinh độ 85020’T.
D. Từ kinh độ 81020’T đến kinh độ 81020’Đ.
Giải: Muốn một vệ tinh ở trong mặt phẳng xích đạo và đứng yên so với mặt đất, nó phải
chuyển động tròn xung quang Quả đất cùng chiều và cùng vận tốc gúc  như Trái đất
quay xung quanh trục của nó với chu kỳ T=24h.
Gọi vận tốc dài của vệ tinh trên quỹ đạo là v, độ cao của nó so với mặt đất là h. Vì
chuyển động tròn nên vệ tinh có gia tốc hướng tâm bằng:
mv 2
+ Fht=
,
(h  R)

lực này chính là lực hấp dẫn của Trái đất đối với vệ tinh
GmM
GmM
mv 2
+ Fhd= (h  R) 2 . Từ hai biểu thức trên suy ra
= (h  R) 2
(h  R)
2
2
( h  R) 
GM
2

 

2
(h  R)
(h  R ) . Chú ý rằng = T , với T=24h ta có
Vì: v=(h+R) 2

h+R= 3

GM 3 GM .T 2

=42322.103(m)=42322km
2
2

4

Vậy, độ cao của vệ tinh so với mặt đất là: h=42322-6370=35952
km
Đối với súng cực ngắn, ta có thể xem như sóng truyền thẳng từ vệ
tinh xuống mặt đất. Từ hình vẽ ta thấy vùng nằm giữa kinh tuyến
đi qua A và B sẽ nhận được tín hiệu từ vệ tinh. Ta thấy ngay: cos 
=

R
=0,1505. Từ đó  =81020’.
Rh

Như vậy, vùng nhận được tín hiệu từ vệ tinh nằm trong khoảng
Từ kinh độ 81020’T đến kinh độ 81020’Đ
Đề ra như thế này thì chỉ có chết thôi ?

Vệ tinh
h
A

00
R

O

B

...
Câu 16 ( Mã đề 859 ) Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với
mặt đất một độ cao xác định trong mặt phẳng Xích Đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ
tinh với tâm Trái Đất đi qua kinh độ số 0. Coi Trái Đất như một quả cầu, bán kính
6370 km, khối lượng là 6.10
24
kg chu quay quanh trục của nó 24 giờ; hằng số
hấp dẫn G = 6,67.10
-11
N.m
2
/kg
2
. Sóng cực ngắn (f > 30 MHz) phát từ vệ tinh truyền
thẳng đến các điểm nằm trên Xích Đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào nêu dưới đây?
A. Từ kinh độ 79
0
20’Đ đến kinh độ 79
0
20’T.
B. Từ kinh độ 83
0
20’T đến kinh độ 83
0
20’Đ.
C. Từ kinh độ 85
0
20’Đ đến kinh độ 85
0
20’T.
D. Từ kinh độ 81
0
20’T đến kinh độ 81
0
20’Đ.
Giải: Muốn một vệ tinh ở trong mặt phẳng xích đạo và đứng yên so với mặt đất, nó phải
chuyển động tròn xung quang Quả đất cùng chiều cùng vận tốc gúc
như Trái đất
quay xung quanh trục của nó với chu kỳ T=24h.
Gọi vận tốc dài của vệ tinh trên quỹ đạo v, đ cao của so với mặt đất h.
chuyển động tròn nên vệ tinh có gia tốc hướng tâm bằng:
+ F
ht
=
)(
2
Rh
mv
,
lực này chính là lực hấp dẫn của Trái đất đối với vệ tinh
+ F
hd
=
2
)( Rh
GmM
. Từ hai biểu thức trên suy ra
)(
2
Rh
mv
=
2
)( Rh
GmM
Vì: v=(h+R)
2
2
22
)(
)(
)(
Rh
GM
Rh
Rh
. Chú ý rằng
=
T
2
, với T=24h ta có
h+R=
3
2
2
3
2
4
.
TGMGM
=42322.10
3
(m)=42322km
Vậy, độ cao của vệ tinh so với mặt đất là: h=42322-6370=35952
km
Đối với súng cực ngắn, ta thể xem như sóng truyền thẳng từ vệ
tinh xuống mặt đất. Từ hình vẽ ta thấy vùng nằm giữa kinh tuyến
đi qua A và B sẽ nhận được tín hiệu từ vệ tinh. Ta thấy ngay: cos
=
hR
R
=0,1505. Từ đó
=81
0
20’.
Như vậy, vùng nhận được tín hiệu từ vệ tinh nằm trong khoảng
Từ kinh độ 81
0
20’T đến kinh độ 81
0
20’Đ
Đề ra như thế này thì chỉ có chết thôi ?
V tinh
h
0
0
A B
R
O
Vật lí hay - Người đăng: nokhongmot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Vật lí hay 9 10 647