Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu spkt

Được đăng lên bởi Nguyễn Vinh Thông
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2: Biến dạng dẻo và cơ tính






Đa số các vật phẩm kim loại được chế tạo bằng cách gia công
biến dạng. Trong các nhà máy luyện kim sau khi nấu chảy và
đúc kim loại thành những thỏi lớn, người ta đem cán thành
những bán thành phẩm khác nhau:thỏi, dây, thanh, tấm, hình,
lá,.. vv... ở các nhà máy cơ khí chế tạo, các chi tiết được gia
công bằng rèn, dập, tiện, phay bào ...
Trong tất cả các phương pháp gia công đó, kim loại bị biến
dạng dẻo để nhận được hình dạng cần thiết.
Mục đích của chương này là nghiên cứu.
◦ - Cơ chế của biến dạng dẻo và phá huỷ.
◦ - Các chỉ tiêu cơ tính và các yếu tố ảnh hưởng.
◦ - Bản chất của kết tinh lại và biến dạng nóng.

08/04/15 01:36

Chương 2: Biến dạng dẻo và cơ tính
I. Biến dạng đàn hồi, biến dạng dẻo và phá huỷ:
1.1 Biểu đồ kéo:
Biểu đồ tải trọng (hay ứng suất)
về biến dạng cho thấy:
 Khi F < Fđh, độ giãn dài ∆l tỷ lệ
bậc nhất với tải trọng biến dạng
đàn hồi. Với F1biến dạng O1,
bỏ tải trọng mẫu lại trở lại kích
thước ban đầu.
 Khi F > Fđh, độ biến dạng tăng nhanh theo tải trọng, khi bỏ
tải trọng biến dạng vẫn còn lại một phần biến dạng dẻo.
 Khi F= Fa biến dạng Oa'', khi F=0 biến dạng Oa' 
biến dạng dẻo hay dư( BD dẻo Oa‘ - BD đàn hồi a'a‘’)


08/04/15 01:36

Chương 2: Biến dạng dẻo và cơ tính
I. Biến dạng đàn hồi, biến dạng dẻo và phá huỷ:

1.1 Biểu đồ kéo:

Nếu tiếp tục tăng tải trọng
đến giá trị cao nhất Fb, trong
Kim loại xuất hiện vết nứt
Ư/s tăng  BD tập trungkích thước vết nứt
tăng lên và cuối cùng làm cho mẫu bị phá huỷ
(điểm c). Đó là giai đoạn phá huỷ.


08/04/15 01:36

Chương 2: Biến dạng dẻo và cơ tính
I. Biến dạng đàn hồi, biến dạng dẻo và phá huỷ:
Sự biến đổi về mạng tinh thể ở ba trạng thái trên trình bày
ở hình 2.2.

Khi

lần lượt tăng tải trọng: ban đầu (a), biến dạng
đàn hồi (b), biến dạng dẻo (c), phá hủy (d)
Khi biến dạng đàn hồi thì biến dạng nhỏ ∆a<a, biến dạng
dẻo thì Δa>a, với a là thông số mạng phá hủy các liên kết
bị hủy hoại dẫn đến đứt rời.

08/04/15 01:36

Chương 2: Biến dạng dẻo và cơ tính


1.2 Trượt đơn tinh thể:

Trượt là sự chuyển dời tương đối giữa các phần của tinh thể
theo những mặt và phương nhất định gọi là mặt và phương
trượt (hình2.3.)

Đơn tinh thể khi chưa trượt
b) Đơn tinh thể khi trượt
a)

08/04/15 01:36

Chương 2: Biến dạng dẻo và cơ tính


1.2.1 Các mặt và phương trượt:

Mặt trượt là mặt (tưởng tượng) phân cách giữa hai mặt
nguyên tử dày đặc nhất mà theo đó phương trượt...

 !"#"$#%#&"!
'!()*+,-!
(!#.)+/"++%+0+
+1!"23+
 4++$+"!
 %&25+6
7809
:;3<2!"!=>#
?@2<7!#A
?@B=#23!"#&1
?C&%<!5

Chương 2: Bin dng do v cơ tnh
Chương 2: Bin dng do v cơ tnh
Chương 2: Bin dng do v cơ tnh
Chương 2: Bin dng do v cơ tnh
Vật liệu spkt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu spkt - Người đăng: Nguyễn Vinh Thông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Vật liệu spkt 9 10 589