Ktl-icon-tai-lieu

Vật Lý 2 Trắc nghiệm phần Từ Trường Tĩnh

Được đăng lên bởi namtuoc9x
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3942 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1

Vật Lý 2
Trắc nghiệm phần Từ Trường Tĩnh

Xét một dòng điện thẳng, dài vô hạn, cường độ
I. Cảm ứng từ B do dòng tạo ra ở vị trí cách
dòng một khoảng R là:

μ0 I
4πR

(b) B =

(c) B =

Lê Quang Nguyên
http://www2.hcmut.edu.vn/~leqnguyen

(a) B =

μ0 I
2πR

(d) B =

μ0 I
2R

μ0 I
4R

C

Câu 2

Câu 3

Cho một dòng điện tròn bán kính R, cường độ
I. Cảm ứng từ B do dòng điện này tạo ra ở tâm
của nó bằng:

μ0 I
2πR
μI
(c) B = 0
4πR
(a) B =

(b) B =
(d) B =

μ0 I
2R

Biểu thức nào sau đây xác định cường độ từ
trường tại vị trí có bán kính r trong một ống
dây hình xuyến với N vòng, mật độ vòng dây
n, có dòng điện cường độ I đi qua:
(a) H = I/2πr

4R

(b) H = nI

(c) H = nI/2πr

μ0 I

(d) H = NI/2πr

C

Câu 4

Câu 5

Một solenoid có chiều dài l = 80 cm, số vòng
dây N = 150. Từ trường trong solenoid là B =
2,8 mT. Cường độ dòng qua solenoid là:
(a) I = 2,83 A
(c) I = 11,9 A

C

Hạt có điện tích q chuyển động với vận tốc v
trong từ trường B sẽ chịu tác động của lực
Lorentz F = qv × B. Lực này có tính chất nào
sau đây:

(b) I = 5,11 A
(a) cùng phương với chuyển động.
(b) có chiều sao cho B, qv, F tạo nên một tam
diện thuận.
(c) không sinh công.
(d) cả ba tính chất trên.

(d) I = 8,52 A

C

C

1

Câu 6

Câu 7

Hai dòng điện thẳng vô hạn
song song, ngược chiều, đặt
cạnh nhau thì:

Một thanh dẫn điện được đặt song
song với một dòng điện thẳng dài
vô hạn. Thanh chuyển động lại
gần dòng điện. Hiện tượng nào
sau đây sẽ xảy ra?

I1

(a) hút nhau.
(b) không tương tác với nhau.
(c) đẩy nhau.
(d) lực đẩy lớn hơn lực hút.

(a) Đầu M tích điện âm, đầu N
tích điện dương.
(b) Đầu M tích điện dương, đầu N
tích điện âm.
(c) Hai đầu không tích điện.
(d) Thanh bị phân cực khi chuyển
động có gia tốc.

I2
C

I
M
v

N

C

Câu 8

Câu 9

Một khung dây dẫn hình chữ
nhật có dòng điện I2 đi qua
được đặt trong cùng một mặt
phẳng với một dòng điện thẳng,
dài vô hạn, cường độ I1. Lực từ
tác động lên khung dây là:
(a) Lực đẩy.
(b) Bằng không.
(c) Lực hút.
(d) Lực song song với dây dẫn.

I1

A

I2

D

B

C

Một thanh dẫn điện được đặt vuông góc với
một dòng điện thẳng, dài vô hạn, cường độ I.
Khoảng cách từ hai đầu thanh đến dòng điện là
a, b. Cho dòng điện I0 đi qua thanh, lực từ tác
động lên thanh là:
I0 I b
ln
2π a
I I
(c) F = μ0 μ 0 (b − a )
2πb

(a) F = μ0 μ

(b) F = 0
(d) F = μ0 μ

C

I0 I
(b − a )
2πa
C

Câu 10

Câu 11

Một thanh kim loại chiều dài l được đặt song
song với một dòng điện thẳng, dài vô hạn,
cường độ I. Thanh tịnh tiến với vận tốc v
quanh dòng điện, trên một mặt trụ bán...
1
Vt Lý 2
Trc nghim phn T Trường Tĩnh
Lê Quang Nguyên
http://www2.hcmut.edu.vn/~leqnguyen
Câu 1
Xét mt dòng đin thng, dài vô hn, cường độ
I. Cm ng t B do dòng to ra v trí cách
dòng mt khong R là:
(a) (b)
(c) (d)
C
R
I
B
π
μ
2
0
=
R
I
B
π
μ
4
0
=
R
I
B
2
0
μ
=
R
I
B
4
0
μ
=
Câu 2
Cho m
t dòng đin tròn bán kính R, cường độ
I. Cm ng t B do dòng đin này to ra tâm
c
a nó bng:
(a) (b)
(c) (d)
C
R
I
B
2
0
μ
=
R
I
B
π
μ
2
0
=
R
I
B
π
μ
4
0
=
R
I
B
4
0
μ
=
Câu 3
Bi
u thc nào sau đây xác định cường độ t
trường ti v trí có bán kính r trong mt ng
dây hình xuy
ến vi N vòng, mt độ vòng dây
n, có
dòng đin cường độ I đi qua:
(a) H = I/2
πr (b) H = nI
(c) H = nI/2
πr (d) H = NI/2πr
C
Câu 4
M
t solenoid có chiu dài l = 80 cm, s vòng
dây N = 150. T
trường trong solenoid là B =
2,8 mT. Cường độ dòng qua solenoid là:
(a) I = 2,83 A (b) I = 5,11 A
(c) I = 11,9 A (d) I = 8,52 A
C
Câu 5
H
t có đin tích q chuyn động vi vn tc v
trong t
trường B s chu tác động ca lc
Lorentz F = qv × B. L
c này có tính cht nào
sau
đây:
(a) cùng ph
ương vi chuyn động.
(b) có chi
u sao cho B, qv, F to nên mt tam
di
n thun.
(c) không sinh công.
(d) c
ba tính cht trên.
C
Vật Lý 2 Trắc nghiệm phần Từ Trường Tĩnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật Lý 2 Trắc nghiệm phần Từ Trường Tĩnh - Người đăng: namtuoc9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Vật Lý 2 Trắc nghiệm phần Từ Trường Tĩnh 9 10 77