Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý cơ bản 12

Được đăng lên bởi mailysp117
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1526 lần   |   Lượt tải: 1 lần
n

BÁO CÁO THỰC HÀNH: ĐO BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG BẰNG

PHƯƠNG PHÁP GIAO THOA
Họ và tên...................................................................... Lớp12A. . . . . Tổ................
Ngày làm thực hành: . . . . . /. . . . /. . . . .
I. MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH
................................................................................ ....
.......................................................................................
II . TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Hieän töôïng giao thoa aùnh saùng (ñôn saéc) laø : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................... ....................................................
2. Ñieàu kieän ñeå coù hieän töôïng giao thoa của hai sóng ánh sáng là:
.....................................................................................
.......................................................................................
........................................ ...............................................
3. Trong trường hợp giao thoa của hai sóng ánh sáng đơn sắc tạo bởi khe Y-âng:
+ Công thức tính khoảng vân: . . . . . . . . . . .
+ Công thức xác định bước sóng ánh sáng: . . . . . . . . . . . . .
III – KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
Xác định bước sóng của chùm tia laze:
Bảng 1.
- Khoảng cách giữa hai khe hở hẹp F1, F2: a = . . . .  0,005 (mm), ( a = 0,005mm).
- Độ chính xác của thước milimet đo D:
 = 1 mm,(lấy bằng một độ chia nhỏ nhất)
- Độ chính xác của thước milimet đo L:
’ = 0,5 mm,(lấy bằng nửa độ chia nhỏ nhất)
- Số khoảng vân sáng đánh dấu:
n = ………......
L (mm)
Lần đo
D(mm)
∆D(mm)
∆L(mm)
1
2
3
4
5
Trung bình
D = …………
D = ………
L = …………
L = ……
Chú ý:
- Các giá trị trung bình được làm tròn số đến 0,1 mm.
- Tính ∆D = D  D , ∆L = L  L ,
a) Tính giá trị trung bình của bước sóng λ:
aL

= . . . . . 10-3 mm = . . . . . . nm, (làm tròn số chính xác đến 0,001.10-3 mm = 1 nm).
nD
b) Tính sai số tỉ đối của bước sóng λ:
 a L D




= . . . . . . . . . . , (làm tròn số chính xác đến 0,0001 = 0,01%).
a

L
D
Trong đó:
∆L = L + ’ là sai số tuyệt đối của phép đo độ rộng của n khoảng vân, dùng thước milimét gắn trên
màn E.
∆D = D +  là sai số tuyệt đối của phép đo khoảng cách giữa màn chắn P và màn quan sát E, dùng
thước milimét.
c) Tính sai số tuyệt đối trung bình của bước sóng λ:
   . = . . . . . . . nm, (làm tròn số chính xác đến 1 nm)
d) Viết kết quả đo của bước sóng λ:
     = . . . . . . . . . .  . . . . . . . (nm).

...
n BÁO CÁO THỰC HÀNH: ĐO BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG BẰNG
PHƯƠNG PHÁP GIAO THOA
Họ và tên...................................................................... Lớp12A. . . . . Tổ................
Ngày làm thực hành: . . . . . /. . . . /. . . . .
I. MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II . TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Hieän töôïng giao thoa aùnh saùng (ñôn saéc) laø: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Ñieàu kieän ñeå coù hieän töôïng giao thoa của hai sóng ánh sáng là:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Trong trường hợp giao thoa của hai sóng ánh sáng đơn sắc tạo bởi khe Y-âng:
+ Công thức tính khoảng vân: . . . . . . . . . . .
+ Công thức xác định bước sóng ánh sáng: . . . . . . . . . . . . .
III – KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
Xác định bước sóng của chùm tia laze:
Bảng 1.
- Khoảng cách giữa hai khe hở hẹp F
1
, F
2
: a = . . . .
0,005 (mm), (
a
= 0,005mm).
- Độ chính xác của thước milimet đo D: = 1 mm,(lấy bằng một độ chia nhỏ nhất)
- Độ chính xác của thước milimet đo L:
= 0,5 mm,(lấy bằng nửa độ chia nhỏ nhất)
- Số khoảng vân sáng đánh dấu: n = ………......
Lần đo D(mm) ∆D(mm)
L (mm)
∆L(mm)
1
2
3
4
5
Trung bình
D
= …………
D
= ………
L
= …………
L
= ……
Chú ý:
- Các giá trị trung bình được làm tròn số đến 0,1 mm.
- Tính ∆D =
D D
, ∆L =
L L
,
a) Tính giá trị trung bình của bước sóng λ:
aL
nD
= . . . . . 10
-3
mm = . . . . . . nm, (làm tròn số chính xác đến 0,001.10
-3
mm = 1 nm).
b) Tính sai số tỉ đối của bước sóng λ:
= . . . . . . . . . . , (làm tròn số chính xác đến 0,0001 = 0,01%).
Trong đó:
∆L =
L
+
sai số tuyệt đối của phép đo độ rộng của n khoảng vân, dùng thước milimét gắn trên
màn E.
∆D =
D
+ sai số tuyệt đối của phép đo khoảng cách giữa màn chắn P màn quan sát E, dùng
thước milimét.
c) Tính sai số tuyệt đối trung bình của bước sóng λ:
.
= . . . . . . . nm, (làm tròn số chính xác đến 1 nm)
d) Viết kết quả đo của bước sóng λ:
= . . . . . . . . . .
. . . . . . . (nm).
Vật lý cơ bản 12 - Người đăng: mailysp117
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Vật lý cơ bản 12 9 10 924