Ktl-icon-tai-lieu

Vật Lý Đại Cương

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lyù thuyeát töông ñoái heïp

Chöông II : CAÙC BAØI TOAÙN THUÙ VÒ VÔÙI THUYEÁT
TÖÔNG ÑOÁI HEÏP :
I. NGHÒCH LYÙ CAËP SONG SINH ( TWIN PARADOX) :
Coù moät caëp sinh ñoâi teân laø Moving vaø Static *. Moving ñöôïc ñöa
vaøo phi thuyeàn ñi tôùi Alpha Centauri caùch ñoù 4,5 naêm aùnh saùng roài sau ñoù
trôû ngöôïc laïi vôùi vaän toác v raát lôùn (0,99c). Static ñöôïc giöõ ôû traùi ñaát. Theo
thuyeát töông ñoái heïp thôøi gian treân phi thuyeàn ( gaén vôùi Moving) troâi
chaäm hôn treân traùi ñaát ( gaén vôùi Static). Vì theá khi gaëp laïi nhau thì Moving
phaûi treû hôn Static.
Coøn Moving, vôùi anh aáy, Alpha Centauri seõ di chuyeån laïi gaàn anh
aáy roài sau ñoù noù ñi xa cuõng vôùi vaän toác v. Taát nhieân, anh aáy cuõng seõ thaáy
Static bay xa anh ta roài trôû veà vôùi vaän toác v. Vaø nhö vaäy khi gaëp laïi nhau
Static phaûi treû hôn Moving.
Hai keát luaän traùi ngöôïc nhau. Ñoù laø nghòch lyù caëp song sinh.

Alpha Centauri

traùi ñaát
Static

Moving
chuùng ta

Chaéc chaén coù choã baát hôïp lyù vaø chuùng ta phaûi phaùt hieän noù.
Ta xem kó laïi quaù trình chuyeån ñoäng cuûa Moving. Töø maët ñaát muoán
ñaït vaän toác gaàn baèng vaän toác aùnh saùng aét haún phaûi coù quaù trình gia toác.
Sau ñoù tôùi Alpha Centauri thì phaûi giaûm toác. Nhö vaäy heä qui chieáu gaén
vôùi Moving khoâng coøn laø quaùn tính nöõa vaø duøng caùc coâng cuï cuûa thuyeát
töông ñoái heïp ñeå suy luaän laø laàm laãn.
*

teân ñöôïc ñaët ñeå deã hình dung

Sinh Vieân Nguyeãn Phöôùc Trung Hoøa

25

Chöông II : Caùc Baøi Toaùn Thuù Vò Vôùi Thuyeát Töông Ñoái Heïp

v

ñeán Alpha Centauri

taêng toác
t
giaûm toác
Vaän toác cuûa Moving so vôùi Static

Do ñoù ñeå so saùnh chuùng ta khoâng ñöôïc duøng heä qui chieáu gaén vôùi
Moving maø thay vaøo ñoù laø moät heä quaùn tính naøo ñoù. Chaúng haïn heä qui
chieáu ñoù gaén vôùi chuùng ta, vaø chuùng ta cuõng chuyeån ñoäng vôùi vaän toác v
ñeán Alpha Centauri gioáng nhö Moving khi anh aáy ñang ñi xa traùi ñaát. Nhö
vaäy chuùng ta seõ thaáy Static xa chuùng ta daàn vôùi vaän toác v. Neân trong suoát
thôøi gian Alpha Centauri ñeán gaàn chuùng ta, ñoàng hoà cuûa chuùng ta ( cuõng
nhö cuûa Moving) seõ chaïy nhanh hôn so vôùi ñoàng hoà cuûa Static gamma
laàn.
Neáu v = 0,99c thì γ = 7,09.
Thôøi gian cho Moving bay ñeán Alpha Centauri :
Ñeán Alpha Centauri roài, Moving seõ giaûm toác trôû veà traùi ñaát vôùi vaän
toác v, ñeå traùnh sai laàm ôû treân chuùng ta khoâng ñöôïc quay ngöôïc laïi nhö
Moving maø phaûi tieáp tuïc vôùi vaän toác cuõ. Luùc naøy Alpha...
Lyù thuyeát töông ñoái heïp
Sinh Vieân Nguyeãn Phöôùc Trung Hoøa 25
Chöông II : CAÙC BAØI TOAÙN THUÙ VÒ VÔÙI THUYEÁT
TÖÔNG ÑOÁI HEÏP :
I. NGHÒCH LYÙ CAËP SONG SINH ( TWIN PARADOX) :
Coù moät caëp sinh ñoâi teân laø Moving vaø Static
*
. Moving ñöôïc ñöa
vaøo phi thuyeàn ñi tôùi Alpha Centauri caùch ñoù 4,5 naêm aùnh saùng roài sau ñoù
trôû ngöôïc laïi vôùi vaän toác v raát lôùn (0,99c). Static ñöôïc giöõ ôû traùi ñaát. Theo
thuyeát töông ñoái heïp thôøi gian treân phi thuyeàn ( gaén vôùi Moving) troâi
chaäm hôn treân traùi ñaát ( gaén vôùi Static). Vì theá khi gaëp laïi nhau thì Moving
phaûi treû hôn Static.
Coøn Moving, vôùi anh aáy, Alpha Centauri seõ di chuyeån laïi gaàn anh
aáy roài sau ñoù noù ñi xa cuõng vôùi vaän toác v. Taát nhieân, anh aáy cuõng seõ thaáy
Static bay xa anh ta roài trôû veà vôùi vaän toác v. Vaø nhö vaäy khi gaëp laïi nhau
Static phaûi treû hôn Moving.
Hai keát luaän traùi ngöôïc nhau. Ñoù laø nghòch lyù caëp song sinh.
Moving
Static
traùi ñaát
chuùng ta
Alpha Centauri
Chaéc chaén coù choã baát hôïp lyù vaø chuùng ta phaûi phaùt hieän noù.
Ta xem kó laïi quaù trình chuyeån ñoäng cuûa Moving. Töø maët ñaát muoán
ñaït vaän toác gaàn baèng vaän toác aùnh saùng aét haún phaûi coù quaù trình gia toác.
Sau ñoù tôùi Alpha Centauri thì phaûi giaûm toác. Nhö vaäy heä qui chieáu gaén
vôùi Moving khoâng coøn laø quaùn tính nöõa vaø duøng caùc coâng cuï cuûa thuyeát
töông ñoái heïp ñeå suy luaän laø laàm laãn.
*
teân ñöôïc ñaët ñeå deã hình dung
Vật Lý Đại Cương - Trang 2
Vật Lý Đại Cương - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Vật Lý Đại Cương 9 10 695