Ktl-icon-tai-lieu

Vật Lý Đại Cương

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách giải cực ngắn gọn dễ hiểu và nhanh chóng.
--------------Bài 1: Bài sản xuất hàng hóa
a)dạng 1:
Có 3 yếu tố đề bài có thể đưa ra là
-Năng suất LĐ.
-Cường độ LĐ.
-Thời gian LĐ.
3 câu hỏi mà bài tập yêu cầu giải đáp
-Tổng sản phẩm.( tổng SP)
-Giá trị 1 đơn vị HH (GT1 đv HH)
-Tổng giá trị SP. (tổng GTSP).
Ta bắt đầu xác định ảnh hưởng của 3 yếu tố đã cho của đầu bài tới 3 yếu tố trong câu hỏi
của đề.
-Tổng SP tỉ lệ thuận với Năng suất LĐ,thời gian LĐ,cường độ LĐ
-Tổng giá trị HH tỉ lệ thuận với cường độ LĐ, thời gian LĐ(năng suất LĐ ko ảnh hưởng)
-Gía trị 1đv HH tỉ lệ nghịch với năng suất LĐ ( cường độ và thời gian LĐ ko ảnh hưởng).
Bắt đầu giải bài toán dạng này như sau:
-Đọc đề bài xong xác đinh ngay xem đề bài hỏi về cái gì?
-Nếu đề bài hỏi về tổng SP hoặc tổng gía trị HH thì rất đơn giản ta làm như sau
ta thấy cả tổng SP và tổng giá trị HH đều tỉ lệ thuận với các yếu tố trên trừ năng suất LĐ ko
ảnh hưởng tới tổng giá trị HH.do đó nếu yếu tố phần đề bài tăng hay giảm bao nhiêu sẽ cho
kết quả tăng giảm bấy nhiêu trong kết quả.Trường hợp có từ 2 yếu tố ảnh hưởng đến kết
quả thì ta nhân 2 yếu tố ảnh hưởng cho nhau sẽ ra đáp án.
Ví dụ bài số 11 trong đề
năng suất tăng 20% suy ra năng suất lên 120% và bằng 1,2
thời gian giảm 5% suy ra thời gian còn 95% và bằng 0,95
đề hỏi tổng sản phẩm thay đổi thế nào?
ta có 1,2 x 0,95= 1,14 ( tức là 114% như vậy so với 100% thì đã tăng 14%)
vậy kết quả là tổng sản phẩm tăng 14%.
Tương tự các bài khác ta làm tương tự.
-nếu đề bài hỏi về GT1đv HH thì ta giải như sau:
ta biết GT1đv HH chỉ chịu ảnh hưởng của năng suất LĐ nên nếu đề có nói tới sự tăng giảm
của cường độ LĐ và thời gian LĐ thì ta ko quan tâm chỉ quan tâm xem đề có cho năng suất
LĐ thay đổi ko mà thôi. Nếu đề ko cho năng suất LĐ thay đổi thì đáp án luôn là GT1đv HH
ko đổi.
Nếu đề cho năng suất LĐ thay đổi ta tính như sau.
Ví dụ như bài số 9 :
Cường độ tăng 20% ko ảnh hưởng tới GT1đvHH nên ta bỏ qua ko tính
Năng suất tăng 10% tức là năng suất đạt 110% và bằng 1,1 . Ta lấy nghịch đảo của năng
suất bằng 1/1,1 = 0.91 =91% (như vậy là giảm 9%-điều này phù hợp với nhận định ở trên
là năng suất LĐ tỉ lệ nghịch với GT1đvHH).
Nói ra thì dài thực ra nếu bạn đã nắm rõ các điều này tôi cam đoan bạn làm 1 bài tập dạng
này ko thể tới 10s cho mỗi bài tập được.
Chú ý lần nữa nếu có yếu tố nào ko ảnh hưởng tới yêu cầu hỏi của đề bài thì ta bỏ qua luôn
ko tính. Chỉ xét các yếu tố ảnh hưởng tới vấn đề mà đề bài đang hỏi.
b)dạng 2:bài tập 20 trong tập đề của khoa
Dạng này thì ko cần...
Cách gi i c c ng n g n d hi u và nhanh chóng.
---------------
Bài 1: Bài s n xu t hàng hóa
a)d ng 1:
Có 3 y u t bài có th a ra làế đề đư
-N ng su t L .ă Đ
-C ng L .ườ độ Đ
-Th i gian L . Đ
3 câu h i mà bài t p yêu c u gi i áp ả đ
-T ng s n ph m.( t ng SP)
-Giá tr 1 n v HH (GT1 v HH) đơ đ
-T ng giá tr SP. (t ng GTSP).
Ta b t u xác nh nh h ng c a 3 y u t ã cho c a u bài t i 3 y u t trong câu h i đ đị ưở ế đ đầ ế
c a . đề
-T ng SP t l thu n v i N ng su t L ,th i gian L ,c ng L ỉ ệ ă Đ Đ ườ độ Đ
-T ng giá tr HH t l thu n v i c ng L , th i gian L (n ng su t L ko nh h ng) ỉ ệ ườ độ Đ Đ ă Đ ưở
-Gía tr 1 v HH t l ngh ch v i n ng su t L ( c ng và th i gian L ko nh h ng). đ ỉ ệ ă Đ ườ độ Đ ưở
B t u gi i bài toán d ng này nh sau: đầ ư
- c bài xong xác inh ngay xem bài h i v cái gì?Đọ đ đ đề
-N u bài h i v t ng SP ho c t ng gía tr HH thì r t n gi n ta làm nh sauế đề đơ ư
ta th y c t ng SP và t ng giá tr HH u t l thu n v i các y u t trên tr n ng su t L ko đề ỉ ệ ế ă Đ
nh h ng t i t ng giá tr HH.do ó n u y u t ph n bài t ng hay gi m bao nhiêu s cho ưở đ ế ế đ ă
k t qu t ng gi m b y nhiêu trong k t qu .Tr ng h p có t 2 y u t nh h ng n k t ế ă ế ườ ế ưở đế ế
qu thì ta nhân 2 y u t nh h ng cho nhau s ra áp án. ế ưở đ
Ví d bài s 11 trong đề
n ng su t t ng 20% suy ra n ng su t lên 120% và b ng 1,2ă ă ă
th i gian gi m 5% suy ra th i gian còn 95% và b ng 0,95
h i t ng s n ph m thay i th nào?đề đổ ế
ta có 1,2 x 0,95= 1,14 ( t c là 114% nh v y so v i 100% thì ã t ng 14%) ư đ ă
v y k t qu là t ng s n ph m t ng 14%. ế ă
T ng t các bài khác ta làm t ng t .ươ ươ
-n u bài h i v GT1 v HH thì ta gi i nh sau:ế đề đ ư
ta bi t GT1 v HH ch ch u nh h ng c a n ng su t L nên n u có nói t i s t ng gi m ế đ ưở ă Đ ế đề ă
c a c ng L và th i gian L thì ta ko quan tâm ch quan tâm xem cho n ng su t ườ độ Đ Đ đề ă
L thay i ko mà thôi. N u ko cho n ng su t L thay i thì áp án luôn là GT1 v HH Đ đổ ế đề ă Đ đổ đ đ
ko i.đổ
N u cho n ng su t L thay i ta tính nh sau.ế đề ă Đ đổ ư
Ví d nh bài s 9 : ư
C ng t ng 20% ko nh h ng t i GT1 vHH nên ta b qua ko tínhườ độ ă ưở đ
N ng su t t ng 10% t c là n ng su t t 110% và b ng 1,1 . Ta l y ngh ch o c a n ng ă ă ă đạ đ ă
su t b ng 1/1,1 = 0.91 =91% (nh v y là gi m 9%- i u này phù h p v i nh n nh trên ư đ đị
là n ng su t L t l ngh ch v i GT1 vHH).ă Đ ỉ ệ đ
Nói ra thì dài th c ra n u b n ã n m rõ các i u này tôi cam oan b n làm 1 bài t p d ng ế đ đ đ
này ko th t i 10s cho m i bài t p c. đượ
Chú ý l n n a n u có y u t nào ko nh h ng t i yêu c u h i c a bài thì ta b qua luôn ế ế ư đ
ko tính. Ch xét các y u t nh h ng t i v n bài ang h i. ế ưở đề đề đ
b)d ng 2:bài t p 20 trong t p c a khoa đề
D ng này thì ko c n tính toán ch c n bi t 1 i u duy nh t : Giá tr hàng hoá trên th tr ng ế đ ườ
s g n v i giá c a nhóm nào sx i b phàn hàng hoá ó cho th tr ng t c là nhóm nào đạ đ ườ
s n xu t nhi u hàng nh t.
c)d ng 3: Tìm s l ng ti n c n thi t cho l u thông ố ượ ế ư
Vật Lý Đại Cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật Lý Đại Cương - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Vật Lý Đại Cương 9 10 470