Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý hạt nhân hiện đại - Phần 1: Cấu trúc hạt nhân

Được đăng lên bởi Tongthuki Bankimun
Số trang: 236 trang   |   Lượt xem: 4172 lần   |   Lượt tải: 60 lần
ViÖn n¨ng l­îng nguyªn tö ViÖt Nam

§µo TiÕn Khoa

vËt lý h¹t nh©n hiÖn ®¹i
PhÇn I: CÊu tróc h¹t nh©n

Nhµ xuÊt b¶n Khoa Häc vµ Kü ThuËt
Hµ Néi - 2010

Tñ s¸ch chuyªn kh¶o vµ gi¸o tr×nh ®µo t¹o

ViÖn N¨ng l­îng Nguyªn tö ViÖt Nam

vËt lý h¹t nh©n hiÖn ®¹i
PhÇn I: CÊu tróc h¹t nh©n

T¸c gi¶: PGS. TS. §µo TiÕn Khoa
ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n: TS. Ph¹m V¨n DiÔn
Biªn tËp: ThS. NguyÔn Huy TiÕn
Tr×nh bµy b×a: Xu©n Dòng
Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt

70 TrÇn H­ng §¹o - Hµ Néi

In 300 cuèn, khæ 19 x 27 cm t¹i X­ëng in NXB V¨n hãa D©n téc.

Sè §KKHXB: 215-2010/CXB/18-17/KHKT, cÊp ngµy 5/3/2010.

QuyÕt ®Þnh xuÊt b¶n sè: 65/Q§XB - NXBKHKT - 5/5/2010.

In xong vµ nép l­u chiÓu Quý II/2010.

2

Lêi nãi ®Çu

VËt lý h¹t nh©n (VLHN), mét trong nh÷ng chuyªn ngµnh c¬ së vµ truyÒn
thèng nhÊt cña vËt lý hiÖn ®¹i, lµ mét m«n häc chÝnh ®­îc d¹y ngay tõ n¨m
häc thø hai hoÆc thø ba cho sinh viªn khoa vËt lý cña phÇn lín c¸c tr­êng ®¹i
häc tæng hîp, ®¹i häc b¸ch khoa... trªn thÕ giíi. Kh¸c víi nhiÒu chuyªn ngµnh
khoa häc, VLHN cã mét vai trß rÊt ®Æc biÖt trong lÞch sö nh©n lo¹i nhê nh÷ng
øng dông cña VLHN trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ®iÖn h¹t nh©n
(còng nh­ c«ng nghÖ vò khÝ h¹t nh©n cña mét sè c­êng quèc lín). Tõ cuèi
thÕ kû 20 cho ®Õn nay, víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng nghÖ kü thuËt h¹t
nh©n trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau cña y tÕ, c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp... viÖc
gi¶ng d¹y VLHN ®· ®­îc lan réng sang nhiÒu c¬ së ®µo t¹o cña kh«ng Ýt c¸c
®¹i häc y, c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp... trªn thÕ giíi.
T¹i ViÖt Nam, VLHN còng lµ mét m«n d¹y truyÒn thèng cña c¸c khoa vËt
lý c¸c tr­êng ®¹i häc lín tõ vµi thËp kû nay. Tuy nhiªn, do nh÷ng lý do kh¸ch
quan vµ chñ quan kh¸c nhau, cho ®Õn nay chóng ta vÉn thiÕu mét bé s¸ch gi¸o
tr×nh vµ s¸ch chuyªn kh¶o chuÈn cho ®µo t¹o ®¹i häc vµ sau ®¹i häc còng nh­
nghiªn cøu trong lÜnh vùc VLHN. Lµ mét nhµ khoa häc víi gÇn 30 n¨m c«ng
t¸c nghiªn cøu vµ ®µo t¹o trong lÜnh vùc VLHN, t¸c gi¶ ®· viÕt cuèn s¸ch nµy
dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc, kinh nghiÖm cña chÝnh b¶n th©n víi mong muèn
®­îc ®ãng gãp cïng c¸c ®ång nghiÖp x©y dùng mét tñ s¸ch chuÈn vÒ VLHN
hiÖn ®¹i cho c¸c ®äc gi¶ ViÖt, ®Æc biÖt cho c¸c sinh viªn khoa vËt lý t¹i c¸c
tr­êng ®¹i häc còng nh­ c¸c nhµ nghiªn cøu trÎ trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau
cña khoa häc h¹t nh©n ë ViÖt Nam. S¸ch nµy ®­îc xuÊt b¶n nh­ phÇn thø nhÊt
cña bé s¸ch vÒ VLHN hiÖn ®¹i vµ giíi thiÖu víi b¹n ®äc mét c¸ch hÖ thèng
c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n tèi thiÓu vÒ

cÊu tróc h¹t nh©n,

mét lÜnh vùc rÊt thiÕt

yÕu cña VLHN. Nh÷ng...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý hạt nhân hiện đại - Phần 1: Cấu trúc hạt nhân - Người đăng: Tongthuki Bankimun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
236 Vietnamese
Vật lý hạt nhân hiện đại - Phần 1: Cấu trúc hạt nhân 9 10 76