Ktl-icon-tai-lieu

Viễn thám ứng dụng

Được đăng lên bởi Trần Văn Sơn
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 1069 lần   |   Lượt tải: 1 lần
http://www.ebook.edu.vn
1
chƯƠNG I
nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng nghÖ viÔn th¸m
1.1. C¸c vÊn ®Ò chung vÒ viÔn th¸m
ViÔn th¸m lµ khoa häc nghiªn cøu c¸c ph¬ng ph¸p thu thËp, ®o l−êng vµ
ph©n tÝch th«ng tin cña vËt thÓ kng cÇn tp c trùc tiÕp víi chóng.
HÇu hÕt c¸c ®èi t−îng nhiªn ®Òu hÊp thô, ph¶n hay bøc sãng
®iÖn víi c−êng ®é theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau. C¸c ®Æc tr−ng nµy
th−êng ®−îc gäi lµ ®Æc tr−ng phæ. Th«ng tin thu ®−îc trong viÔn th¸m cã liªn
quan trùc tiÕp ®Õn n¨ng l−îng ph¶n c¸c ®èi t−îng, nªn viÖc nghiªn cøu
®Æc tr−ng ph¶n x¹ phæ cña c ®èi t−îng nhiªn trªn c b−íc sãng kh¸c
nhau ®ãng vai tquan träng trong viÖc khai th¸c, øng dông cã hiÖu qu¶ c¸c
th«ng tin thu ®−îc.
1.1.1. §Æc tr−ng ph¶n x¹ phæ cña c¸c ®èi t−îng tù nhiªn
1. TÇm quan träng cña viÖc nghiªn cøu ®Æc tr−ng ph¶n phæ c¸c ®èi
t−îng tù nhiªn
Do c¸c th«ng tin viÔn th¸m cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn n¨ng l−îng ph¶n
c¸c ®èi t−îng nhiªn, nªn viÖc nghiªn cøu c¸c tÝnh chÊt quang häc
(chñ yÕu ®Æc tr−ng ph¶n phæ) a c¸c ®èi t−îng tù nhiªn ®ãng vai trß
hÕt søc quan träng ®èi víi viÖc øng dông cã hiÖu qu ph−¬ng ph¸p viÔn
th¸m. ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thuËt viÔn th¸m g¾n liÒn víi nh÷ng kÕt
qu¶ nghiªn cøu trong lÜnh vùc nµy. PhÇn lín c¸c ph−¬ng ph¸p øng dông viÔn
th¸m ®−îc sö dông hiÖn nay ®Òu cã liªn quan trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp víi viÖc
nghiªn cøu ®Æc tr−ng ph¶n x¹ phæ cña c¸c ®èi t−îng hay nhãm c¸c ®èi t−îng
nhiªn. C¸c thiÕt ghi nhËn, c¸c lo¹i phim nh chuyªn dông víi ®é nhËy
phæ phï hîp ® ®−îc chÕ t¹o dùa trªn c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu quy luËt
ph¶n x¹ phæ cña c¸c ®èi t−îng tù nhiªn.
Viễn thám ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Viễn thám ứng dụng - Người đăng: Trần Văn Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Viễn thám ứng dụng 9 10 40