Ktl-icon-tai-lieu

Violympic

Được đăng lên bởi Xuân Trường
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:
Tung độ đỉnh của parabol
Câu 2:

là

Cho tam giác
có
, trung tuyến
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 3:

.Khi đó độ dài cạnh

là

Cho tam giác
có
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 4:

. Khi đó độdài đường trung tuyến

của tam giác

là

Cho tam giác
vuông tại
có
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 5:

. Khi đó độdài trung tuyến

của tam giác

là

Phương trình
Câu 6:

có nghiệm

Số thực
nhỏ nhất để bất phương trình
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 7:
Biết đường thẳng
cắt hai trục

vô nghiệm là
lầnlượt tại

và

. Khi đó độ dài đường cao

của tam

giác
là
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 8:
Biết hai phương trình
Câu 9:
Số thực
Câu 10:

và

tương đương. Khi đó

lớn nhất để hệ bất phương trình

có tập nghiệm là là

Tập nghiệm của bất phương trình
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)

là một đoạn trên trục sốcó độ dài là

Câu 1:
Cho tam giác
vuông tại
có
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 2:

. Khi đó độdài trung tuyến

Cho tam giác
có
, trung tuyến
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 3:
Tung độ đỉnh của parabol
Câu 4:

.Khi đó độ dài cạnh

của tam giác

là

là

là

Cho tam giác
có
. Khi đó độdài đường trung tuyến
của tam giác
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 5:
Biết đường thẳng
cắt hai trục
lầnlượt tại
và . Khi đó độ dài đường cao
giác
là
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 6:
Số thực
nhỏ nhất để bất phương trình
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)

vô nghiệm là

là
của tam

Câu 7:
Phương trình
Câu 8:

có nghiệm

Biết hai phương trình
Câu 9:
Số thực
Câu 10:

và

tương đương. Khi đó

lớn nhất để hệ bất phương trình

có tập nghiệm là là

Tập nghiệm của bất phương trình
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)

là một đoạn trên trục sốcó độ dài là

Câu 1:
Cho tam giác
có
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 2:

. Khi đó độdài đường trung tuyến

Cho tam giác
có
, trung tuyến
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 3:
Cho tam giác
vuông tại
có
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 4:
Tung độ đỉnh của parabol
Câu 5:
Phương trình
Câu 6:
Biết đường thẳng

của tam giác

.Khi đó độ dài cạnh

. Khi đó độdài trung tuyến

là

của tam giác

là

là
có nghiệm
cắt hai trục

lầnlượt tại

và

. Khi đó độ dài đường cao

giác
là
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 7:
Số thực
nhỏ nhất để bất phương trình
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 8:
Biết hai phương trình
Câu 9:
Số thực
Câu 10:

là

vô nghiệm là

và

lớn nhất đ...
Câu 1:
Tung độ đỉnh của parabol
Câu 2:
Cho tam giác , trung tuyến .Khi đó độ dài cạnh
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 3:
Cho tam giác . Khi đó độdài đường trung tuyến của tam giác
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 4:
Cho tam giác vuông tại . Khi đó độdài trung tuyến của tam giác
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 5:
Phương trình có nghiệm
Câu 6:
Số thực nhỏ nhất để bất phương trình vô nghiệm là
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 7:
Biết đường thẳng cắt hai trục lầnlượt tại . Khi đó độ dài đường cao của tam
giác
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 8:
Biết hai phương trình tương đương. Khi đó
Câu 9:
Số thực lớn nhất để hệ bất phương trình có tập nghiệm là
Câu 10:
Tập nghiệm của bất phương trình là một đoạn trên trục sốcó độ dài là
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 1:
Cho tam giác vuông tại . Khi đó độdài trung tuyến của tam giác
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 2:
Cho tam giác , trung tuyến .Khi đó độ dài cạnh
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 3:
Tung độ đỉnh của parabol
Câu 4:
Cho tam giác . Khi đó độdài đường trung tuyến của tam giác
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 5:
Biết đường thẳng cắt hai trục lầnlượt tại . Khi đó độ dài đường cao của tam
giác
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Câu 6:
Số thực nhỏ nhất để bất phương trình vô nghiệm là
(Tính chính xác đến hai chữ số thập phân)
Violympic - Trang 2
Violympic - Người đăng: Xuân Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Violympic 9 10 185