Ktl-icon-tai-lieu

XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC OXIT SẮT

Được đăng lên bởi manhlinh2004
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC OXIT SẮT (FexOy)
A.
CƠ SỞ CỦA PHƯƠNG PHÁP
Để xác định công thức của oxit sắt (FexOy) ta có thể làm như sau:

n Fe x
n Fe
x
hoặc
,
hoặc
có các trường hợp sau:
nO y
nO
y
n
x
1
2
3
hoÆc Fe  (FeO) ;  (Fe 2 O 3 ) ;  (Fe 3 O 4 )
y
nO
1
3
4
Cách 2: Xác định khối lượng mol phân tử Fe x O y
Cách 1: Lập tỉ lệ

Oxit Fe x O y tác dụng với H2SO4 hoặc HNO3 cho sản phẩm khử  Oxit là FeO hoặc Fe3O4
0

Fe O

3

Fe  1e



8 / 3

Fe 3 O 4



3

3Fe  1e

 n FexO =  nelectron nhuong  nelectron nhan  M FexO =
y

y

m FexOy

n

electron nhuong ( hoac nhan )

FeO (M = 72đvc) ; Fe2O3 (M = 160) ; Fe3O4 (M = 232)
B. VÍ DỤ MINH HỌA
Bài 1. Để hoà tan 4gam oxit Fe x O y cần 52,14ml dung dịch HCl 10% (d = 1,05 g/ml). Vậy công thức
oxit là:A. FeO
B. Fe3O4
C. Fe2O3
D. Fe2O3 hoặc FeO
Cách 1: Phương pháp đại số
Cách 1.1:
Đặt số mol của oxit sắt là a  (56x + 16y)a = 4
Từ phản ứng: Fe x O y + 2yHCl  xFeCl 2 y / x +
a
2ay
Số mol:
Ta có:

52,14.1,05.10
 0,15  ay = 0,075  ax = 0,05
36,5.100
ax x
0,05
2
 x 2
 
  
(Fe2O3) (Đáp án C)
ay y 0,075 3
 y 3

n HCl  2ay 

Cách 1.2:
Từ phản ứng:
Fe x O y + 2yHCl  xFeCl 2 y / x +
Ta có:

yH2O

yH2O

4
0,15
x 2


 (Fe 2 O 3 ) (Đáp án C)
56 x  16 y
2y
y 3

Cách 2: Xét 3 oxit sắt là FeO, Fe3O4, Fe2O3
- Trường hợp 1: oxit là FeO
Từ phản ứng:
FeO + 2HCl  FeCl2 + H2O
0,5/9
1/9
Số mol: nHCl = 1/9  0,15 (loại)
- Trường hợp 2: oxit là Fe3O4
Từ phản ứng:
Fe3O4 + 8HCl  FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
1/58
4/29
Số mol: nHCl = 4/29  0,15 (loại)
- Trường hợp 3: oxit là Fe2O3

Từ phản ứng:
Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O
0,025
0,15
Số mol: nHCl = 0,15 (thoả mãn)
Vậy oxit sắt là Fe2O3 (Đáp án C)
Cách 3: Bảo toàn số mol nguyên tử
Cách 3.1:

n O ( Oxit )  n H 2 O 

Ta có:



n HCl
4  16.0,075
 0,075  n Fe 
 0,05
2
56

n Fe
0,05
2

 (Fe 2 O 3 ) (Đáp án C)
nO
0,075 3

Cách 3.2:
Ta có: n O ( Oxit )  n H 2 O 

n HCl
0,075
160
 0,075  n Fe x O y 
 M Fe x O y 
y
2
y
3

 y = 3 ; x = 2 (Fe2O3) (Đáp án C)
Cách 4: Bảo toàn điện tích:

2 n O 2   n Cl   0,15  n O 2   0,075  n Fe 


4  16.0,075
 0,05
56

n Fe
0,05
2

 (Fe 2 O 3 ) (Đáp án C)
nO
0,075 3

Bài 2. Dẫn luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng 16gam bột FexOy nung nóng, sau khi phản ứng kết
thúc (giả sử xảy ra phản ứng khử trực tiếp oxit sắt thành Fe kim loại), toàn bộ khí thoát ra được dẫn vào
bình đựng nước vôi trong dư thấy có 30gam kết tủa trắng. Vậy công thức oxit FexOy là:
A. FeO
B. Fe3O4
C. Fe2O3
D. Fe2O3 hoặc FeO
Cách 1: Phương pháp đại s...
BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC OXIT SẮT (Fe
x
O
y
)
A. CƠ SỞ CỦA PHƯƠNG PHÁP
Để xác định công thức của oxit sắt (Fe
x
O
y
) ta có thể làm như sau:
Cách 1: Lập tỉ lệ
y
x
hoặc
O
Fe
n
n
,
y
x
hoặc
O
Fe
n
n
có các trường hợp sau:
)OFe(
4
3
;)OFe(
3
2
;)FeO(
1
1
n
n
hoÆc
y
x
4332
O
Fe
Cách 2: Xác định khối lượng mol phân tử
yx
OFe
Oxit
yx
OFe
tác dụng với H
2
SO
4
hoặc HNO
3
cho sản phẩm khử Oxit là FeO hoặc Fe
3
O
4
eFeOFe 1
30
eFeOFe 13
3
4
3
3/8
y
FexO
n
=
nhanelectronnhuongelectron
nn
=
)( nhanhoacnhuongelectron
FexO
n
m
y
FeO (M = 72đvc) ; Fe
2
O
3
(M = 160) ; Fe
3
O
4
(M = 232)
B. VÍ DỤ MINH HỌA
Bài 1. Để hoà tan 4gam oxit
yx
OFe
cần 52,14ml dung dịch HCl 10% (d = 1,05 g/ml). Vậy công thức
oxit là:A. FeO B. Fe
3
O
4
C. Fe
2
O
3
D. Fe
2
O
3
hoặc FeO
Cách 1: Phương pháp đại số
Cách 1.1:
Đặt số mol của oxit sắt là a (56x + 16y)a = 4
Từ phản ứng:
yx
OFe
+ 2yHCl
x/y2
xFeCl
+ yH
2
O
a 2ay
Số mol:
15,0
100.5,36
10.05,1.14,52
ay2n
HCl
ay = 0,075 ax = 0,05
Ta có:
3
2
075,0
05,0
y
x
ay
ax
3y
2x
(Fe
2
O
3
) (Đáp án C)
Cách 1.2:
Từ phản ứng:
yx
OFe
+ 2yHCl
x/y2
xFeCl
+ yH
2
O
Ta có:
)OFe(
3
2
y
x
y2
15,0
y16x56
4
32
(Đáp án C)
Cách 2: Xét 3 oxit sắt là FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
- Trường hợp 1: oxit là FeO
Từ phản ứng:
FeO + 2HCl FeCl
2
+ H
2
O
0,5/9 1/9
Số mol: n
HCl
= 1/9
0,15 (loại)
- Trường hợp 2: oxit là Fe
3
O
4
Từ phản ứng:
Fe
3
O
4
+ 8HCl FeCl
2
+ 2FeCl
3
+ 4H
2
O
1/58 4/29
Số mol: n
HCl
= 4/29
0,15 (loại)
- Trường hợp 3: oxit là Fe
2
O
3
XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC OXIT SẮT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC OXIT SẮT - Người đăng: manhlinh2004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC OXIT SẮT 9 10 513