Ktl-icon-tai-lieu

Xác định hàm lượng Nitrit

Được đăng lên bởi leanh0902
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ nhật,5/12/2010

Nguyễn Văn Tùng
MSSV:0814251
MSTT:CN-E2

XÁC ĐỊNH SẮT TRONG NƯỚC BẰNG 1, 10 –
PHENANTROLIN
Phương pháp dãy chuẩn
(Buổi sáng-mẫu kiểm tra:Q1B)
I.
-

-

-

-

Nguyên tắc:
Sử dụng phương pháp trắc quang để xác định hàm lượng Fe2+ có trong một mẫu
chất nào đó băng cách thiết lập đường chuẩn phụ thuộc của mật độ quang vào
nồng độ Fe2+. Từ đường chuẩn và số liệu đo quang của mẫu chất xác định được
nồng độ của Fe2+.
Ion Fe2+ tạo phức màu đỏ cam với 3 phân tử 1, 10 – phenantrolin gọi tên là
Ferroin.

Phức tồn tại dạng cation ở khoàng pH rộng 2.0 – 9.0, có độ hấp thu cực dại ở
508 nm và hệ số hấp thu phân tử (ε) tại đó bằng 1.1*104 L.mol-1.cm-1. Phức rất
bền, có cường độ màu không thay đổi trong nhiều tháng. Khoảng tuân theo
định luật Beer là 0.13 – 5 μg/mL.
Phản ứng màu chọn lọc giữa 1,10 – phenantrolin và Fe2+ nên có thể xác định
riêng lượng Fe2+ ngay cả khi có mặt Fe3+.
Có thể xác định hàm lượng của Fe3+ bằng cách sau: dùng tác nhân khử mạnh
như hydroxylamine để khử Fe3+ thành Fe2+, sau đó xác định hàm lượng tổng
của ion sắt có trong dung dịch dựa trên lượng Fe2+ (Fe2+ có sẵn trong dung dịch
và sau khi khử Fe3+). Hàm lượng Fe3+ được tính bằng hàm lượng tổng của ion
sắt trừ cho hàm lượng của ion Fe2+ có sẵn trong dung dịch (được xác định khi
không tiến hành khử Fe3+).

II.
Hóa chất, dụng cụ:
- Dung dịch Fe2+ chuẩn 10 ppm.

Chủ nhật,5/12/2010
III.
-

Dung dịch đệm pH = 5.
Dung dịch hydroxylamine 10%.
Dung dịch 1, 10 – phenantrolin 0.5%
Máy so màu, bình mức 50 ml, becher, pipet các loại.

Thực hành:
1) Pha dãy chuẩn:
Pha dãy chuẩn với fiol 50ml với thành phần như sau:

Số thứ tự
Fe (chuẩn), ml
Đệm pH 5 , mL
NH2OH 10%, mL
Phenantrolin 0.5%, mL
H2 O
-

-

-

-

2
0.50

3
1.00

4
2.00

5
6
4.00 6.00
5.0
1.0
1.0
Thêm đến vạch mức (50ml)

7
8.00

8
10.00

Sau khi thêm các thuốc thử, để ổn định trong vòng 10ph rồi tiến hành đo
quang.
Các mẫu 2, 3, 4 thể tích chuẩn được lấy bằng pipet 2ml.
Mẫu 5 thể tích mẫu được lấy bằng pipet 5ml.
Mẫu 6, 7, 8 thể tích mẫu được lấy bằng pipet 10ml.
2) Chuẩn bị mẫu cần xác định:
Mẫu cần xác định được định mức 100 ml.
Sử dụng 6 bình định mức 50ml để tiến hành pha các mẫu để xác định nồng độ.
Trong đó có 3 bình có thêm hydroxylamine (a), 3 bình không có thêm
hydroxylamine (b).
Trước khi pha 6 bình đã pha trước 2 mẫu “nháp” với 1 mẫu có hydroxylamine
và 1 mẫu không có hydroxylamine để xác định lượng thể tích mẫu cần lấy sao
cho khi lên màu, dung dịch có mật độ quang trong khoảng 1/3 đến 2/3 đường
chuẩn.
Trường hợp này xá...
Chủ nhật,5/12/2010
Nguyễn Văn Tùng
MSSV:0814251
MSTT:CN-E2
XÁC ĐỊNH SẮT TRONG NƯỚC BẰNG 1, 10 –
PHENANTROLIN
Phương pháp dãy chuẩn
(Buổi sáng-mẫu kiểm tra:Q
1
B)
I. Nguyên tắc:
- Sử dụng phương pháp trắc quang để xác định hàm lượng Fe
2+
có trong một mẫu
chất nào đó băng cách thiết lập đường chuẩn phụ thuộc của mật độ quang vào
nồng độ Fe
2+
. Từ đường chuẩn và số liệu đo quang của mẫu chất xác định được
nồng độ của Fe
2+
.
- Ion Fe
2+
tạo phức màu đỏ cam với 3 phân tử 1, 10 – phenantrolin gọi tên là
Ferroin.
- Phức tồn tại dạng cation ở khoàng pH rộng 2.0 – 9.0, có độ hấp thu cực dại ở
508 nm và hệ số hấp thu phân tử (ε) tại đó bằng 1.1*10
4
L.mol
-1
.cm
-1
. Phức rất
bền, có cường độ màu không thay đổi trong nhiều tháng. Khoảng tuân theo
định luật Beer là 0.13 – 5 μg/mL.
- Phản ứng màu chọn lọc giữa 1,10 – phenantrolin và Fe
2+
nên có thể xác định
riêng lượng Fe
2+
ngay cả khi có mặt Fe
3+
.
- Có thể xác định hàm lượng của Fe
3+
bằng cách sau: dùng tác nhân khử mạnh
như hydroxylamine để khử Fe
3+
thành Fe
2+
, sau đó xác định hàm lượng tổng
của ion sắt có trong dung dịch dựa trên lượng Fe
2+
(Fe
2+
có sẵn trong dung dịch
và sau khi khử Fe
3+
). Hàm lượng Fe
3+
được tính bằng hàm lượng tổng của ion
sắt trừ cho hàm lượng của ion Fe
2+
có sẵn trong dung dịch (được xác định khi
không tiến hành khử Fe
3+
).
II. Hóa chất, dụng cụ:
- Dung dịch Fe
2+
chuẩn 10 ppm.
Xác định hàm lượng Nitrit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định hàm lượng Nitrit - Người đăng: leanh0902
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Xác định hàm lượng Nitrit 9 10 865