Ktl-icon-tai-lieu

Xác suất đại cương

Được đăng lên bởi kiennguyentdc-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương II.

ĐẠI CƯƠNG VỀ XÁC SUẤT

I. Hiện tượng ngẫu nhiên – Hiện tượng tất yếu
Người ta chia các hiện tượng xảy ra trong đời sống hàng ngày thành hai loại: Hiện tượng ngẫu
nhiên và hiện tượng tất yếu.
1. Hiện tượng tất yếu
Hiện tượng tất yếu là hiện tượng mà nếu được thực hiện ở điều kiện giống nhau thì kết quả giống
nhau.
Ví dụ. Đun nước đến 1000C trong điều kiện bình thường thì nước sôi. Đốt nóng một thanh kim
loại trong điều kiện bình thường thì nó dài ra.
2. Hiện tượng ngẫu nhiên
Hiện tượng ngẫu nhiên là hiện tượng mà dù thực hiện ở điều kiện giống nhau nhưng kết quả có thể
khác nhau.
Ví dụ. Tung đồng xu, ta không chắc chắn rằng mặt “sấp” hay “ngửa” sẽ xuất hiện. Lấy ra một sản
phẩm từ một lô hàng gồm cả chính phẩm lẫn phế phẩm, ta không chắc chắn sẽ nhận được hàng phế
phẩm hay chính phẩm.
Hiện tượng ngẫu nhiên là đối tượng nghiên cứu của Xác Suất Học.
Để khảo sát các hiện tượng ngẫu nhiên, người ta cho các hiện tượng này xuất hiện nhiều lần để
quan sát. Mỗi lần cho xuất hiện một hiện tượng ngẫu nhiên được gọi là thực hiện một phép thử. Trong
hiện tượng ngẫu nhiên, ta không thể biết được chắc chắn kết quả xảy ra như thế nào, nhưng có thể hình
dung ra được các kết quả có thể xảy ra. Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi
là không gian mẫu của phép thử đó. Mỗi phần tử của không gian mẫu được gọi là một biến cố sơ cấp.
Mỗi tập con của không gian mẫu được gọi là một biến cố.
Ta thường ký hiệu τ cho phép thử, Ω cho không gian mẫu tương ứng, ω ∈ Ω chỉ các biến cố sơ
cấp và các tập con A, B,C , . . . của Ω để chỉ các biến cố.
Ví dụ. Xét phép thử τ : “tung con xúc xắc” và quan sát các mặt xuất hiện. Ta có không gian mẫu

Ω = {1;2; 3; 4;5;6} ,
trong đó ω = 1,2,... là các biến cố sơ cấp chỉ việc nhận được mặt 1, 2, . . , tập con A = {2; 4;6} của

Ω là biến cố được mặt chẵn và tập con B = {1; 3;5} của Ω là biến cố được mặt lẻ.
Các phép toán trên biến cố:
Các biến cố là các tập con của không gian mẫu Ω , nên ta dùng các phép toán trên tập hợp cho biến
cố.
1

- Phần hội: A ∪ B ≡ A + B chỉ biến cố “ A xảy ra hay B xảy ra”.
- Phần giao: A ∩ B ≡ AB chỉ biến cố “ A và B cùng xảy ra”.
- Phần bù: A = Ω \ A chỉ biến cố đối lập của A , tức là “ A không xảy ra”.

A∪B

A∩B

A

II. Xác suất
Quan sát các hiện tượng, ta thấy có những hiện tượng thường xảy ra, có những hiện tượng ít xảy
ra.
Xác suất của một biến cố là một con số đo lường mức độ xảy ra khách quan của biến cố đó.
1. Định nghĩa cổ điển.
Xét phép thử τ với n kết quả, tức là Ω có n phần tử. Gi...
Chương II. ĐẠI CƯƠNG V XÁC SUT
I. Hin tượng ngu nhiên – Hin tượng tt yếu
Người ta chia các hin tượng xy ra trong đời sng hàng ngày thành hai loi: Hin tượng ngu
nhiên và hin tượng tt yếu.
1. Hin tượng tt yếu
Hin tượng tt yếu là hin tượng mà nếu được thc hin điu kin ging nhau thì kết qu ging
nhau.
d. Đun nước đến 100
0
C trong điu kin bình thường thì nước sôi. Đốt nóng mt thanh kim
loi trong điu kin bình thường thì nó dài ra.
2. Hin tượng ngu nhiên
Hin tượng ngu nhiên là hin tượng mà dù thc hin điu kin ging nhau nhưng kết qu có th
khác nhau.
Ví d. Tung đồng xu, ta không chc chn rng mt “sp” hay “nga” s xut hin. Ly ra mt sn
phm t mt lô hàng gm c chính phm ln phế phm, ta không chc chn s nhn được hàng phế
phm hay chính phm.
Hin tượng ngu nhiên là đối tượng nghiên cu ca Xác Sut Hc.
Để kho sát các hin tượng ngu nhiên, người ta cho các hin tượng này xut hin nhiu ln để
quan sát. Mi ln cho xut hin mt hin tượng ngu nhiên được gi là thc hin mt phép th. Trong
hin tượng ngu nhiên, ta không th biết được chc chn kết qu xy ra như thế nào, nhưng có th hình
dung ra được các kết qu có th xy ra. Tp hp các kết qu có th xy ra ca mt phép th được gi
không gian mu ca phép th đó. Mi phn t ca không gian mu được gi là mt biến c sơ cp.
Mi tp con ca không gian mu được gi là mt biến c.
Ta thường ký hiu cho phép th, cho không gian mu tương ng, ch các biến c sơ
cp và các tp con . . . ca để ch các biến c.
τ
ω ∈Ω
,,,ABC
Ví d. Xét phép th : “tung con xúc xc” và quan sát các mt xut hin. Ta có không gian mu τ
{}
1 ; 2; 3; 4; 5; 6Ω= ,
trong đó là các biến c sơ cp ch vic nhn được mt 1, 2, . . , tp con 1, 2, . . .ω =
{
}
2; 4; 6A = ca
là biến c được mt chn và tp con ca
là biến c được mt l.
{
1; 3; 5B =
}
Các phép toán trên biến c:
Các biến c là các tp con ca không gian mu , nên ta dùng các phép toán trên tp hp cho biến
c.
1
Xác suất đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác suất đại cương - Người đăng: kiennguyentdc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Xác suất đại cương 9 10 293