Ktl-icon-tai-lieu

xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Bùi Văn Nhiều
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ
PHẦN I. XÁC SUẤT

1. Trong hộp có 10 viên bi cùng kích cỡ, ñược ñánh số từ 1 ñến 10. Lấy ngẫu nhiên trong hộp ra 1
viên bi. Xác suất ñể số viết trên viên bi lấy ra không vượt quá 10
a. 0

b. 0,1

c. 0,5

d. 1

Câu 2. Trong hộp có 15 viên bi cùng kích cỡ, gồm 5 trắng và 10 ñen. Xác suất rút trong hộp ra
viên bi xanh
a. 0

b. 0,3

c. 0,6

d. 1

Câu 3. Trong hộp có 10 viên bi cùng kích cỡ, gồm 6 trắng và 4 ñen. Lấy ngẫu nhiên trong hộp ra
2 viên bi. Xác suất ñể cả 2 viên bi ñều trắng
a. 1/5

b. 1/3

c. ½

d. 1

Câu 4. Gieo 2 lần liên tiếp một ñồng xu cân ñối ñồng chất. Xác suất ñể cả 2 lần ñều xuất hiện mặt
sấp
a. 1/2

b. 1/4

c. 0

d. 1

Câu 5. Trong hộp I có các viên bi ñánh số từ 1 ñến 5, hộp II có các viên bi ñánh số từ 6 ñến 10.
Các viên bi cùng kích cỡ. Lấy ngẫu nhiên ở mỗi hộp 1 viên bi. Xác suất ñể tổng các số viết trên 2
viên bi lấy ra không nhỏ hơn 7
a. 1

b. 1/5

c.3/5

d. 0

Câu 6. Trong hộp I có các viên bi ñánh số từ 1 ñến 5, hộp II có các viên bi ñánh số từ 6 ñến 10.
Các viên bi cùng kích cỡ. Lấy ngẫu nhiên ở mỗi hộp 1 viên bi. Xác suất ñể tổng các số viết trên 2
viên bi lấy ra không lớn hơn 11
a. 1

b. 1/5

c. 3/5

d. 0

Câu 7. Có 2 hộp ñựng bi (kích cỡ như nhau), hộp I có 3 xanh và 7 ñỏ, hộp II có 5 xanh, 7 ñỏ.
Chọn ngẫu nhiên 1 bi ở hộp I và 1 bi ở hộp II. Xác suất ñể cả 2 bi ñều xanh
a. 1/8

b. 1/4

c. 3/8

d. 1/5

Câu 8. Trong hộp bi có 6 viên ñỏ và 4 viên ñen (cùng kích cỡ). Rút ra ngẫu nhiên 2 viên bi. Xác
suất ñể trong 2 viên bi rút ra có ít nhất 1 viên ñỏ
a. 1/10

b. 2/15

c. 1/3

d. 13/15

Câu 9. Một lớp học có 30 sinh viên, trong ñó có 5 em giỏi, 10 em khá và 10 em trung bình. Chọn
ngẫu nhiên 3 em trong lớp. Xác suất ñể cả 3 em ñược chọn ñều là sinh viên yếu
a. 1/406

b. 1/203

c. 6/203

d. 3/145

Câu 10. Một hộp bi gồm 4 bi ñỏ và 6 bi xanh (cùng kích cỡ) ñược chia thành hai phần bằng nhau.
Xác suất ñể mỗi phần ñều có cùng số bi ñỏ và bi xanh
a. 6/25

b. 10/21

c. ½

d. 24/25

Câu 11. Một nhóm gồm 5 người ngồi trên một ghế dài. Xác suất ñể 2 người xác ñịnh trước luôn
ngồi cạnh nhau
a. 0,1

b. 0,2

c. 0,3

d. 0,4

Câu 12. Gieo ñồng thời 2 con xúc xắc cân ñối ñồng chất. Xác suất ñể ñược hai mặt có tổng số
chấm bằng 7
1

a. 1/6
b. 1/12
c. 1/36
d. 1/18
Câu 13. Một tổ gồm 4 nam và 3 nữ. Chọn liên tiếp 2 người. Xác suất ñể có 1 nam và 1 nữ
a. 1/7
b. 2/7
c. 4/7
d.1/12
Câu 14. Một tổ gồm 4 nam và 3 nữ. Chọn liên tiếp 2 người. Xác suất ñể cả hai là nữ
a. 1/7
b. 2/7
c. 4/7
d.1/12
Câu 15. Xác suất ñể một thiết bị bị t...
1
BÀI TP XÁC SUT THNG KÊ
PHN I. XÁC SUT
1. Trong hp có 10 viên bi cùng kích c, ñược ñánh s t 1 ñến 10. Ly ngu nhiên trong hp ra 1
viên bi. Xác sut ñể s viết trên viên bi ly ra không vượt quá 10
a. 0 b. 0,1 c. 0,5 d. 1
Câu 2. Trong hp có 15 viên bi cùng kích c, gm 5 trng và 10 ñen. Xác sut rút trong hp ra
viên bi xanh
a. 0 b. 0,3 c. 0,6 d. 1
Câu 3. Trong hp có 10 viên bi cùng kích c, gm 6 trng và 4 ñen. Ly ngu nhiên trong hp ra
2 viên bi. Xác sut ñể c 2 viên bi ñều trng
a. 1/5 b. 1/3 c. ½ d. 1
Câu 4. Gieo 2 ln liên tiếp mt ñồng xu cân ñối ñồng cht. Xác sut ñể c 2 ln ñều xut hin mt
sp
a. 1/2 b. 1/4 c. 0 d. 1
Câu 5. Trong hp I có các viên bi ñánh s t 1 ñến 5, hp II có các viên bi ñánh s t 6 ñến 10.
Các viên bi cùng kích c. Ly ngu nhiên mi hp 1 viên bi. Xác sut ñể tng các s viết trên 2
viên bi ly ra không nh hơn 7
a. 1 b. 1/5 c.3/5 d. 0
Câu 6. Trong hp I có các viên bi ñánh s t 1 ñến 5, hp II có các viên bi ñánh s t 6 ñến 10.
Các viên bi cùng kích c. Ly ngu nhiên mi hp 1 viên bi. Xác sut ñể tng các s viết trên 2
viên bi ly ra không ln hơn 11
a. 1 b. 1/5 c. 3/5 d. 0
Câu 7. Có 2 hp ñựng bi (kích c như nhau), hp I có 3 xanh và 7 ñỏ, hp II có 5 xanh, 7 ñỏ.
Chn ngu nhiên 1 bi hp I và 1 bi hp II. Xác sut ñể c 2 bi ñều xanh
a. 1/8 b. 1/4 c. 3/8 d. 1/5
Câu 8. Trong hp bi có 6 viên ñỏ và 4 viên ñen (cùng kích c). Rút ra ngu nhiên 2 viên bi. Xác
sut ñể trong 2 viên bi rút ra có ít nht 1 viên ñỏ
a. 1/10 b. 2/15 c. 1/3 d. 13/15
Câu 9. Mt lp hc có 30 sinh viên, trong ñó có 5 em gii, 10 em khá và 10 em trung bình. Chn
ngu nhiên 3 em trong lp. Xác sut ñể c 3 em ñược chn ñều là sinh viên yếu
a. 1/406 b. 1/203 c. 6/203 d. 3/145
Câu 10. Mt hp bi gm 4 bi ñỏ và 6 bi xanh (cùng kích c) ñược chia thành hai phn bng nhau.
Xác sut ñể mi phn ñều có cùng s bi ñỏ và bi xanh
a. 6/25 b. 10/21 c. ½ d. 24/25
Câu 11. Mt nhóm gm 5 người ngi trên mt ghế dài. Xác sut ñể 2 người xác ñịnh trước luôn
ngi cnh nhau
a. 0,1 b. 0,2 c. 0,3 d. 0,4
Câu 12. Gieo ñồng thi 2 con xúc xc cân ñối ñồng cht. Xác sut ñể ñược hai mt có tng s
chm bng 7
xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xác suất thống kê - Người đăng: Bùi Văn Nhiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
xác suất thống kê 9 10 324