Ktl-icon-tai-lieu

Xác suất thống kê

Được đăng lên bởi nkhuongquynh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1904 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1

XÁC SUẤT

1.1

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Phép thử: là việc thực hiện một nhóm các điều kiện cơ bản nào đó để quan sát một hiện tượng
có xảy ra hay không. Nói chung, 1 phép thử phải thỏa mãn 2 điều kiện:
- Có thể lặp vô hạn lần;
- Kết quả của mỗi lần thực hiện phép thử là hoàn toàn ngẫu nhiên.
Không gian mẫu (Ω): là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của một phép thử.
Biến cố: Mỗi tập con của một không gian mẫu gọi là một biến cố. Ta nói "biến cố A xảy ra" khi
thực hiện phép thử nếu kết quả phép thử rơi vào A.
A ∩ B: cả 2 biến cố cùng xảy ra.
Nếu A và B không thể cùng xảy ra ( A ∩ B = ∅) thì ta nói A và B xung khắc.
A ∪ B: có ít nhất 1 biến cố A, B xảy ra.
A = Ω \ A: biến cố đối của A.
Xác suất biến cố: là một số thuộc đoạn [0; 1] dùng để đo lường khả năng xảy ra biến cố đó. Xác
suất của một biến cố càng lớn thì khả năng xảy ra biến cố đó càng cao.
Nếu Ω gồm n biến cố sơ cấp có khả năng xảy ra như nhau thì
P (A) =

|A|
.
|Ω|

Tính chất:
(i) P (∅) = 0, P (Ω) = 1
(ii) 0 ≤ P (A) ≤ 1.
(iii) Nếu A ∩ B = ∅ thì P (A ∩ B) = P (A) + P (B).
Tổng quát: Nếu A1 , A2 , ..., An đôi một xung khắc thì
P (A1 ∪ A2 ∪ ... ∪ An ) = P (A1 ) + P (A2 ) + ... + P (An ).
4) P (A) + P (A) = 1.
Công thức cộng:P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B).
P (A ∩ B)
Xác suất có điều kiện: P (A/B) =
(P (B) = 0).
P (B)
Tính chất:
(i) P (∅) = 0, P (Ω/B) = P (B/B) = 1;
(ii) Nếu A1 A2 = ∅ thì P (A1 ∪ A2 /B) = P (A1 /B) + P (A2 /B);
(iii) P (A/B) + P (Ac /B) = 1.
Công thức nhân:
P (A1 A2 ...An ) = P (A1 ).P (A2 /A1 ).P (A3 /A1 A2 )....P (An /A1 A2 ...An−1 ).
Biến cố độc lập: nếu các biến cố A1 ; A2 ; ..., An độc lập thì
P (A1 .A2 ...An ) = P (A1 )P (A2 )...P (An ).
1

TS. Lê Văn Dũng
Hệ đầy đủ: Một họ hữu hạn các biến cố E1 , E2 , ..., En được gọi là hệ đầy đủ của không gian mẫu
Ω nếu thỏa mãn 2 điều kiện
(1) Ei ∩ Ej = ∅ với mọi i = j;
(2) E1 ∪ E2 ∪ ... ∪ En = Ω.
Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes: cho {Ek ; 1 ≤ k ≤ n} là một hệ đầy đủ
thỏa mãn P (Ek ) > 0 với mọi k = 1, 2, .., n và A là một biến cố bất kì. Khi đó,
(i)P (A) = nk=1 P (Ek )P (A/Ek ).
(ii) Nếu thêm P (A) = 0 thì
P (Ek /A) =

P (Ek ).P (A/Ek )
, ∀1 ≤ k ≤ n.
n
i=1 P (Ei )P (A/Ei )

Công thức Berboulli: cho Ω là không gian mẫu của phép thử C và A là một biến cố của Ω thỏa
mãn P (A) = p ∈ (0; 1).
Thực hiện liên tiếp n lần độc lập phép thử C, xác suất có đúng k lần xuất hiện biến cố A là
pn (k) = Cnk pk (1 − p)n−k .
Định lý 1.1. Cho n ∈ N, n ≥ 1 và p ∈ (0; 1). Hàm số
pn (k) = Cnk pk (1 − p)n−1 với k ∈ {0, 1, 2..., n}
đ...
CHƯƠNG 1
C SUẤT
1.1 TÓM TT LÝ THUYẾT
Phép thử: việc thực hiện một nhóm các điều kiện bản nào đó để quan sát một hiện tượng
xảy ra hay không. Nói chung, 1 phép thử phải thỏa mãn 2 điều kiện:
- thể lặp hạn lần;
- Kết quả của mỗi lần thực hiện phép thử hoàn toàn ngẫu nhiên.
Không gian mẫu (): tập hợp tất cả các kết quả thể xảy ra của một phép thử.
Biến cố: Mỗi tập con của một không gian mẫu gọi một biến cố. Ta nói "biến cố A xảy ra" khi
thực hiện phép thử nếu kết quả phép thử rơi vào A.
A B: cả 2 biến cố cùng xảy ra.
Nếu A và B không thể cùng xảy ra ( A B = ) thì ta nói A và B xung khắc.
A B: ít nhất 1 biến cố A, B xảy ra.
A = \ A: biến cố đối của A.
Xác suất biến cố: một số thuộc đoạn [0; 1] dùng để đo lường khả năng xảy ra biến cố đó. Xác
suất của một biến cố ng lớn thì khả năng xảy ra biến cố đó càng cao.
Nếu gồm n biến cố cấp khả năng xảy ra như nhau thì
P (A) =
|A|
||
.
Tính chất:
(i) P () = 0, P (Ω) = 1
(ii) 0 P(A) 1.
(iii) Nếu A B = thì P(A B) = P (A) + P(B).
Tổng quát: Nếu A
1
, A
2
, ..., A
n
đôi một xung khắc thì
P (A
1
A
2
... A
n
) = P (A
1
) + P (A
2
) + ... + P (A
n
).
4) P (A) + P(A) = 1.
Công thức cộng:P (A B) = P(A) + P (B) P (A B).
Xác suất điều kiện: P (A/B) =
P (A B)
P (B)
(P (B) = 0).
Tính chất:
(i) P () = 0, P (Ω/B) = P (B/B) = 1;
(ii) Nếu A
1
A
2
= thì P(A
1
A
2
/B) = P (A
1
/B) + P (A
2
/B);
(iii) P (A/B) + P(A
c
/B) = 1.
Công thức nhân:
P (A
1
A
2
...A
n
) = P (A
1
).P (A
2
/A
1
).P (A
3
/A
1
A
2
)....P (A
n
/A
1
A
2
...A
n1
).
Biến cố độc lập: nếu các biến cố A
1
; A
2
; ..., A
n
độc lập thì
P (A
1
.A
2
...A
n
) = P (A
1
)P (A
2
)...P (A
n
).
1
Xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác suất thống kê - Người đăng: nkhuongquynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Xác suất thống kê 9 10 174