Ktl-icon-tai-lieu

Xác suất thống kê

Được đăng lên bởi lop11altvlvh
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đoàn Vương Nguyên

Bài giảng XSTK Đại học

BÀI GIẢNG
XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ ĐẠI HỌC
(Số đvhp: 2 – số tiết: 30)
Biên soạn: Đoàn Vương Nguyên
PHẦN I. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
(Probability theory)
Chương 1. Xác suất của Biến cố
Chương 2. Biến ngẫu nhiên
Chương 3. Phân phối Xác suất thông dụng – Vector ngẫu nhiên rời rạc
Chương 4. Định lý giới hạn trong Xác suất

PHẦN II. LÝ THUYẾT THỐNG KÊ
(Statistical theory)
Chương 5. Mẫu thống kê và Ước lượng tham số
Chương 6. Kiểm định Giả thuyết Thống kê

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Phú Vinh – Giáo trình Xác suất – Thống kê và Ứng dụng – NXB Thống kê.
2. Đinh Ngọc Thanh – Giáo trình Xác suất Thống kê – ĐH Tôn Đức Thắng Tp.HCM.
3. Đặng Hùng Thắng – Bài tập Xác suất; Thống kê – NXB Giáo dục.
4. Lê Sĩ Đồng – Xác suất – Thống kê và Ứng dụng – NXB Giáo dục.
5. Đào Hữu Hồ – Xác suất Thống kê – NXB Khoa học & Kỹ thuật.
6. Đậu Thế Cấp – Xác suất Thống kê – Lý thuyết và các bài tập – NXB Giáo dục.
7. Phạm Xuân Kiều – Giáo trình Xác suất và Thống kê – NXB Giáo dục.
8. Nguyễn Cao Văn – Giáo trình Lý thuyết Xác suất & Thống kê – NXB Ktế Quốc dân.
9. Nguyễn Đức Phương – Xác suất & Thống kê – Lưu hành nội bộ.
10. F.M.Dekking – A modern introduction to Probability and Statistics – Springer Publication (2005).
……………………………………………………………………

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
(Probability theory)
Chương 1. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Bài 1. Biến cố ngẫu nhiên
Bài 2. Xác suất của biến cố
Bài 3. Công thức tính xác suất

Bài 1. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN
1.1. Hiện tượng ngẫu nhiên
Người ta chia các hiện tượng xảy ra trong đời sống hàng này thành hai loại: tất nhiên và ngẫu nhiên.
• Những hiện tượng mà khi được thực hiện trong cùng một điều kiện sẽ cho ra kết quả như nhau được gọi
là những hiện tượng tất nhiên. Chẳng hạn, đun nước ở điều kiện bình thường đến 1000C thì nước sẽ bốc
hơi; một người nhảy ra khỏi máy bay đang bay thì người đó sẽ rơi xuống là tất nhiên.
• Những hiện tượng mà cho dù khi được thực hiện trong cùng 1 điều kiện vẫn có thể sẽ cho ra các kết quả
khác nhau được gọi là những hiện tượng ngẫu nhiên. Chẳng hạn, gieo hạt lúa ở điều kiện bình thường
Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (IUH)

Page 1

01-09-1014

Đoàn Vương Nguyên

Bài giảng XSTK Đại học

thì hạt lúa có thể nảy mầm cũng có thể không nảy mầm.
Hiện tượng ngẫu nhiên chính là đối tượng khảo sát của lý thuyết xác suất.

1.2. Phép thử và biến cố
• Để quan sát các hiện tượng ngẫu nhiên, người ta cho các hiện tượng này xuất hiện nhiều lần. Việc thực
hiện một quan sát về một hiện tượng ngẫu nhiên nào đó, để xem ...
Đoàn Vương Nguyên Bài ging XSTK Đại hc
Đại hc Công nghip Tp. H Chí Minh (IUH) 01-09-1014
Page 1
BÀI GING
XÁC SUT VÀ THNGĐẠI HC
(S đvhp: 2 – s tiết: 30)
Biên son: Đn Vương Nguyên
PHN I. LÝ THUYT XÁC SUT
(Probability theory)
Chương 1. Xác sut ca Biến c
Chương 2. Biến ngu nhiên
Chương 3. Phân phi Xác sut thông dng – Vector ngu nhiên ri rc
Chương 4. Định lý gii hn trong Xác sut
PHN II. LÝ THUYT THNG
(Statistical theory)
Chương 5. Mu thng kê và Ước lượng tham s
Chương 6. Kim định Gi thuyết Thng kê
Tài liu tham kho
1. Nguyn Phú Vinh Giáo trình Xác sut – Thng kê và ng dng NXB Thng kê.
2. Đinh Ngc Thanh – Giáo trình Xác sut Thng kêĐH Tôn Đức Thng Tp.HCM.
3. Đặng Hùng Thng – Bài tp Xác sut; Thng kê – NXB Giáo dc.
4. Lê Sĩ Đồng – Xác sut – Thng kê và ng dng – NXB Giáo dc.
5. Đào Hu H Xác sut Thng kê – NXB Khoa hc & K thut.
6. Đậu Thế Cp – Xác sut Thng kê – Lý thuyết và các bài tp – NXB Giáo dc.
7. Phm Xuân Kiu Giáo trình Xác sut và Thng kê – NXB Giáo dc.
8. Nguyn Cao Văn Giáo trình Lý thuyết Xác sut & Thng kê – NXB Ktế Quc dân.
9. Nguyn Đức Phương Xác sut & Thng kê – Lưu hành ni b.
10. F.M.Dekking – A modern introduction to Probability and Statistics – Springer Publication (2005).
……………………………………………………………………
LÝ THUYT XÁC SUT
(Probability theory)
Chương 1. XÁC SUT CA BIN C
Bài 1. Biến c ngu nhiên
Bài 2. Xác sut ca biến c
Bài 3. Công thc tính xác sut
Bài 1. BIN C NGU NHIÊN
1.1. Hin tượng ngu nhiên
Người ta chia các hin tượng xy ra trong đời sng hàng này thành hai loi: tt nhiênngu nhiên.
• Nhng hin tượng mà khi được thc hin trong cùng mt điu kin s cho ra kết qu như nhau được gi
là nhng hin tượng tt nhiên. Chng hn, đun nưc điu kin bình thường đến 100
0
C thì nước s bc
h
ơi; mt người nhy ra khi máy bay đang bay thì người đó s rơi xung là tt nhiên.
• Nhng hin tượng cho khi được thc hin trong cùng 1 điu kin vn có th s cho ra các kết qu
khác nhau được gi là nhng hin tượng ngu nhiên. Chng hn, gieo ht lúa điu kin bình thường
Xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác suất thống kê - Người đăng: lop11altvlvh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Xác suất thống kê 9 10 638