Ktl-icon-tai-lieu

Xác suất thống kê cơ bản

Được đăng lên bởi Lý Thành Thịnh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I
1. Trung bình cộng
N

Xi
X 1 + X 2 + X 3 …+ X N ∑
i=1
μ=
=
N
N

Tổng thể

Mẫu

X
¿
X
¿
(¿i × F i¿ )
¿
( ¿i × f i ¿ ) n
=∑ ¿
n
i =1
n

∑¿
i =1

X 1+ X 2+ X 3 …+X n
´
X=
=¿
n

Trong đó:
fi tần số xuất hiện của giá trị thứ i
Fi tần suất xuất hiện của giá trị thứ i
Xi giá trị thứ i ( đối với số liệu gom nhóm thì nó là giá trị giữa của
nhóm thứ i )

Cách khác (khó hơn):

´ X 0 + d ∑ hi × f i
X=
n

X0 giá trị chọn trước bất kì

d độ rộng của nhóm

n tổng số quan sát ( cở mẫu)

hi=(Xi-X0)/d, Xi là giá trị giữa

fi tần số của nhóm thứ i

2. Số trung bình nhân ( trung bình hình học)

G=

X´ geo= N√ X 1 × X 2 …× X N

(G luôn nhỏ hơn trung bình cộng)

3. Số trung bình Harmonic
Xi là giá trị quan sát thứ i, đối với số liệu
gom nhóm thì nó là giá trị giữa của nhóm

H

¿

1
N

1
∑1
N i=1 X i

=

N

=

N

N
N

f

∑ X1 ∑ Xi
i=1

i

i=1

i

4. Số trung vị
- Là trị số giữa của một chuỗi số liệu đã được sắp xếp theo thứ tự tăng hoặc giảm dần
+ Nếu cở mẫu n là số lẻ thì số trung vị ở vị trí (n+1)/2
+ Nếu cở mẫu n là số chẵn thì số trung vị là trung bình cộng của các số ở vị trí (n/2) và (n/2+1)
- Khi số liệu ở dạng bảng phân bố tần số, tìm số trung vị dựa vào cột “ tầng số tích lũy”
- Khi số liệu gom nhóm cũng dựa vào cột “tầng số tích lũy” : có 2 cách,
Cách 1

Cách 2

M e =X a +

A
( X − Xa)
fi b

n
( −Si−1)
2
M e =X i +d ×
fi

Xa giới hạn dưới của nhóm chứa số trung vị
Xb giới hạn trên của nhóm chứa số trung vị
fi tần số của nhóm chứa số trung vị
A số lượng cần thêm ** ( nếu có 2 số thì lấy số nhỏ)

Xi giới

hạn dưới của nhóm chứa số trung vị
d độ rộng của nhóm chứa số trung vị
n tổng số cá thể quan sát (cở mẫu)
Si-1 tần số tích lũy của nhóm kế trước nhóm chứa số
trung vị
fe tần số của nhóm chứa số trung vị

5. Mode
- Là giá trị có số lần xuất hiện (tần số) nhiều nhất
- Đối với số liệu gom nhóm:

M0

¿ X 0 +d ×

f 0−f 0−1
( f 0−f 0−1 )+( f 0−f 0+1 )

X0 giới

hạn dưới của nhóm chứa Mode
d độ rộng của nhóm chứa Mode
f0 là tần số của nhóm chứa Mode
f0-1 là tần số nhóm đứng kế trước nhóm chứa Mode
f0+1 là tần số nhóm đứng kế sau nhóm chứa Mode

6. Phương sai
N

Tổng thể

∑ ( X i−μ)2

σ 2= i=1

N

n

Mẫu

∑ ( X i− X´ )2

S 2= i=1

n−1

n

∑ (X i− X´ )2 × f i

= i=1

n−1

7. Độ lệch chuẩn
σ =√ σ 2

S= √ S2

8. Hệ số biến động = hệ số biến thiên
σ
%cv= ×100
μ

%cv=

S
×100
X´

(càng cao thì độ tin cậy TN càng thấp)

CHƯƠNG II CÁC DẠNG PHÂN BỐ CỦA BIẾN NGẪU
NHIÊN
1. Phân bố xác suất (éo pít ghi j)
2. Phân bố nhị thức
Trong phép thí nghiệm với N lần thực hiện sẽ có X lần...
CHƯƠNG I
1. Trung bình cộng
Tổng thể
μ=
X
1
+X
2
+ X
3
+ X
N
N
=
i=1
N
X
i
N
Mẫu
X
¿
X
¿
(¿i × F
i
¿
)
¿
(¿i × f
i
¿
)
n
=
i =1
n
¿
i =1
n
¿
´
X=
X
1
+ X
2
+ X
3
+X
n
n
=¿
Cách khác (khó hơn):
´
X=X
0
+
d
n
h
i
× f
i
2. Số trung bình nhân ( trung bình hình học)
G=
´
X
geo
=
N
X
1
× X
2
× X
N
(G luôn nhỏ hơn trung bình cộng)
3. Số trung bình Harmonic
Trong đó:
f
i
tần số xuất hiện của giá trị thứ i
F
i
tần suất xuất hiện của giá trị thứ i
X
i
giá trị thứ i
( đối với số liệu gom nhóm thì nó là giá trị giữa của
nhóm thứ i )
X
0
giá trị chọn trước bất kì d độ rộng của nhóm
n tổng số quan sát ( cở mẫu) h
i
=(X
i
-X
0
)/d, X
i
là giá trị giữa
f
i
tần số của nhóm thứ i
X
i
là giá trị quan sát thứ i, đối với số liệu
gom nhóm thì nó là giá trị giữa của nhóm
Xác suất thống kê cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác suất thống kê cơ bản - Người đăng: Lý Thành Thịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Xác suất thống kê cơ bản 9 10 707