Ktl-icon-tai-lieu

xác suất thống kê - cô mai cẩm tú - đh kinh tế quốc dân

Được đăng lên bởi qlktk57a
Số trang: 266 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG MÔN
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
VÀ THỐNG KÊ TOÁN
Mai Cẩm Tú
Bộ môn Toán kinh tế
1

PHẦN THỨ NHẤT
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
CHƢƠNG 1
BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT
1. MỞ ĐẦU - Nội dung chương 1
• Các khái niệm nền tảng của xác suất
• Các định nghĩa xác suất
• Hai nguyên lý cơ bản của xác suất
• Các định lý XS dùng để tìm XS của biến cố phức hợp.
2

Chương 1

2. Phép thử, biến cố

2. PHÉP THỬ VÀ CÁC LOẠI BIẾN CỐ
2.1. Phép thử và biến cố
+ Việc thực hiện một nhóm các điều kiện cơ bản để quan
sát hiện tượng nào đó có xảy ra hay không được gọi là
thực hiện phép thử.
+ Hiện tượng có thể xảy ra (hoặc không xảy ra) trong kết
quả của phép thử gọi là biến cố.

Ví dụ 1.1. Tung 1 con xúc xắc cân đối, đồng chất trên mặt
phẳng cứng.
+ Phép thử: tung 1 con xúc xắc
+ Điều kiện cơ bản: …
+ Biến cố: A6 = “xuất hiện 6 chấm”;
3
B = “xuất hiện lẻ chấm”

Chương 1

2. Phép thử, biến cố

2. PHÉP THỬ VÀ CÁC LOẠI BIẾN CỐ
2.2. Các loại biến cố
+ Biến cố chắc chắn (U)
+ Biến cố không thể có (V)
+ Biến cố ngẫu nhiên (A, B, A1, A2,…)
Ví dụ 1.1. Tung 1 con xúc xắc
U = “xuất hiện số chấm nhỏ hơn 7”
V = “xuất hiện 7 chấm”
A6 = “xuất hiện 6 chấm” (b/c ngẫu nhiên)
B = “xuất hiện lẻ chấm” (-----------------)
4

Chương 1

3.Xác suất của biến cố

3. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Xác suất của một biến cố là một con số đặc trưng cho khả
năng khách quan xuất hiện biến cố đó khi thực hiện
phép thử.
Kí hiệu xác suất của biến cố A là P(A)
Ví dụ 1.1. Tung 1 con xúc xắc
A6 = “xuất hiện 6 chấm” → P(A6) = 1/6
B = “xuất hiện lẻ chấm” → P(B) = 3/6 = 1/2 = 0,5
Theo khả năng tìm XS có thể chia biến cố thành 2 loại:
+ Biến cố đơn giản
+ Biến cố phức hợp
5

Chương 1

4. Định nghĩa cổ điển về XS

4. ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN VỀ XÁC SUẤT
4.1. Thí dụ
4.2. Định nghĩa cổ điển về xác suất
Xác suất xuất hiện biến cố A trong 1 phép thử là tỷ số giữa
số kết cục thuận lợi cho A (kí hiệu: m) và tổng số các
kết cục duy nhất đồng khả năng có thể xảy ra khi thực
hiện phép thử đó (kí hiệu: n).

m
P( A) 
n
4.3. Các tính chất của xác suất
0 ≤ P(A) ≤ 1; P(U) = 1; P(V) = 0
6

Chương 1

4. Định nghĩa cổ điển về XS

4. ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN VỀ XÁC SUẤT
4.4. Các phƣơng pháp tính xác suất bằng định nghĩa cổ
điển.
a. Phương pháp suy luận trực tiếp
Ví dụ 1.2. Hộp có 10 quả cầu gồm 3 quả trắng và 7 quả
đen. Lấy ngẫu nhiên từ hộp 1 quả cầu. Tìm xác suất
lấy được cầu trắng.

7

Chương 1

4. Định nghĩa cổ điển về XS

b. Phương pháp dùng sơ đồ
• Dùng sơ đồ cây
Ví dụ 1.3. Tung 1 đồng xu đối xứng, đồng chất trên mặt
phẳng cứng 3 lần. Tìm xác suất có đúng 1 ...
BÀI GIẢNG MÔN
THUYẾT XÁC SUẤT
THỐNG KÊ TOÁN
Mai Cẩm
Bộ môn Toán kinh tế
1
xác suất thống kê - cô mai cẩm tú - đh kinh tế quốc dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xác suất thống kê - cô mai cẩm tú - đh kinh tế quốc dân - Người đăng: qlktk57a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
266 Vietnamese
xác suất thống kê - cô mai cẩm tú - đh kinh tế quốc dân 9 10 351