Ktl-icon-tai-lieu

xử lí đất

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương II
2. Kü thuËt sinh häc b¶o vÖ ®Êt chèng
sa m¹c ho¸

Kh¸i niÖm sa m¹c ho¸:
- Hay hoang mạc hóa Là hiện tượng suy thoái đất
đai ở những vùng khô cằn, gây ra bởi sinh hoạt
con người và biến đổi khí hậu.
(theo b¸ch khoa toµn thư)

(Theo c«ng ưíc cña liªn hîp quèc vÒ chèng sa m¹c hãa)

Sa mạc hoá có nghĩa là sự suy thoái của đất
đai tại các vùng khô hạn, bán khô hạn, vùng

ẩm nửa khô hạn, do các nguyên nhân khác
nhau như thay đổi khí hậu và hoạt động của

con người

Chỉ tiêu để xác định sa mạc hóa
• NÕu tû lÖ lượng mưa n¨m/ lượng bèc h¬i

tiÒm n¨ng trong giíi h¹n tõ 0.5 – 0.65 trë
xuống lµ sa m¹c hãa

V× sao ph¶i chèng sa m¹c hãa
- Sa m¹c hãa lµm suy tho¸i ®Êt ®ai....
+ ViÖt Nam hiÖn nay, trong tæng sè 9,34 triÖu ha ®Êt bÞ hoang

hãa (chiÕm 28% dt c¶ nưíc): 7,5 triÖu ha-sa m¹c hãa. > 20
triÖu ngưêi bÞ ¶nh hưëng.

+ T¹i Qu¶ng trÞ 20- 30 ha ®Êt
ruéng vưên vµ c©y ¨n qu¶
bÞ c¸t phñ dµy thªm 2 mÐt
mçi n¨m...

+ Trªn thÕ giíi mçi n¨m cã trªn 3,2 triÖu ha ®Êt bÞ sa m¹c hãa

4 khu vùc ®ưîc ®¸nh gi¸ lµ
bÞ sa m¹c hãa nÆng nhÊt
ViÖt Nam
• Duyªn h¶i MiÒn Trung
• T©y B¾c
• Tø gi¸c Long Xuyªn
• T©y Nguyªn

Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn sa m¹c hãa
‐ Do hËu qu¶ cña viÖc chÆt ph¸ rõng bõa b·i
‐ Thãi quen canh t¸c ®Êt kh«ng bÒn v÷ng.
‐ Qu¸ tr×nh c¸t bay ë c¸c vïng bê biÓn.
‐ Ngoµi ra, khi mưa lín, kh«ng cã líp phñ tv,
kÐo c¸t tÝch thµnh suèi c¸t vµ g©y sa m¹c
ho¸

Sa m¹c hãa chØ x¶y ra ë vïng biÓn ???

• Theo thèng kª cã gÇn 90% ®Êt bÞ sa m¹c
hãa lµ ®Êt trèng, ®åi träc bÞ ®¸ ong hãa…
cßn l¹i 10% lµ do c¸t bay, c¸t ch¶y.

Các biện pháp nhằm vào mục tiêu:
• Giảm tốc độ sa mạc hóa
• Tái tạo đất màu

Nh÷ng biÖn ph¸p bv ®Êt chèng sa m¹c ho¸
- Duy tr× th¶m thùc vËt cÇn
thiÕt cho mçi vïng
- Trång c©y c¶i t¹o ®Êt: chñ

yÕu lµ c¸c c©y hä ®Ëu.
- Trång rõng phßng hé ch¾n
giã chèng c¸t bay

• Trồng cây để giảm bốc
hơi và giảm bốc bụi từ
mặt đất.
• Trồng rừng để chắn gió,
cố định cát…

- Trång rõng ®Ó cè ®Þnh c¸t

§©y lµ biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ nhÊt, cã tõ l©u ®êi nhÊt.
Trång rõng, võa cã kh¶ n¨ng ch¾n c¸t bay mét c¸ch

l©u dµi, võa lîi dông tèt vÒ mÆt kinh tÕ.

Nguyªn t¾c cè ®Þnh c¸t
Gi¶m tèc ®é giã trªn mÆt c¸t
T¹o líp che phñ cho mÆt c¸t, ng¨n c¶n c¸t
bay
T¨ng kh¶ n¨ng kÕt dÝnh cña c¸c h¹t c¸t.

Chän lo¹i c©y trång
1. ChÞu ®ưîc h¹n, giã c¸t lay ®Ëp vµ vïi lÊp

2. Mäc nhanh
3. DÔ trång, nguån gièng s½n cã

Trång phi lao – chèng c¸t bay

C¸c h×nh thøc bè trÝ rõng ch¾n c¸t
Cã 5 h×nh thøc
§ai rõng gi÷ cho vïng c¸t kh«ng tiÕp tôc më réng

M¹ng lưíi ®ai rõng cè ®Þnh c¸t
§ai ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lí đất - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
xử lí đất 9 10 483