Ktl-icon-tai-lieu

xử lý dữ liệu IMU

Được đăng lên bởi Ông Chùm
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2:
Hệ thống IMU và và các tính toán liên quan

GVHD: ThS. Huỳnh Văn Kiểm
SVTH: Lê Văn Mùi

CHƯƠNG 3 : HỆ THỐNG IMU VÀ CÁC TÍNH TOÁN LIÊN QUAN
111Equation Chapter 1 Section 13.1
CÁC PHƯƠNG PHÁP MÔ TẢ ĐỊNH VỊ VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN:
Để tính toán cũng như giải thích nguyên lý hoạt động của hệ thống định vị
quán tính INS và đơn vị đo lường quán tính IMU, việc tìm hiều các lý thuyết
không gian 3 chiều là cần thiết.
3.1.1 Phương pháp Góc Euler :
 Các góc Euler là 3 góc được định nghĩa bởi Leonhard Euler để xác định hướng
của một đối tượng. Để xác định hướng trong không gian Euclide 3 chiều, 3 tham
số được đòi hỏi. Chúng có thể được chọn theo nhiều cách khác nhau, và các góc
Euler là một trong số đó.
 Các góc Euler thay thế cho ba chuyển động quay kết hợp, di chuyển hệ trục tham
chiếu đến một hệ trục ta đang xét. Hay nói một cách khác, bất kì một hướng nào
trong không gian Euclide 3 chiều cũng có thể được xác định bằng sự kết hợp của
3 chuyển động xoay thành phần (chuyển động xoay quanh một trục cơ bản), và
tương tự như thế, ma trận xoay từ hệ trục cố định tham chiếu đến hệ trục ta đang
xét cũng có thể được phân tích thành 3 ma trận xoay thành phần.
 Không tính đến việc xét dấu của chuyển động quay cũng như việc di chuyển các
hệ trục tham chiếu, có tất cả 12 quy ước khác nhau trong việc kết hợp chuyển
động quay, từ đó là các quy ước về góc khác nhau. Một trong số chúng được gọi
là góc Euler chính xác. Số còn lại được gọi là góc Tait-Bryan. Đôi lúc chúng đều
được gọi chung là góc Euler.
 Việc xác định các góc là thuộc nhóm nào phụ thuộc vào cách định nghĩa đường
cơ sở dùng để hỗ trợ việc xác định các góc này. Có thể sử dụng đường cơ sở là
giao của 2 mặt phẳng tương đồng (2 mặt phẳng trùng nhau khi các góc bằng 0).
Tuy nhiên cũng có thể xác định dựa vào 2 mặt phẳng trực giao (2 mặt phẳng
vuông góc nhau khi các góc bằng 0). Các góc được xác định bằng cách chọn thư
nhất được gọi là các góc Euler chính xác. Còn với cách chọn thư hai, các góc
được gọi là góc Nautical, góc Cardan, hoặc là góc Tait-Bryan.
3.1.1.1 Góc Euler chính xác ( proper Euler angles):
 Đường cơ sở là giai của 2 mặt phẳng XY và xy
 Trong trường hợp này góc Euler tuân theo quy luật zyz, nghĩa là ta xoay
hệ ...
Ch ng 2:ươ GVHD: ThS. Huỳnh Văn Kiểm
Hệ thống IMU và và các tính toán liên quanSVTH: Lê Văn Mùi

 !"#$%&$' !( )))*+,--
)./0*

 !"#$%&'()*+
,-.*"/+0
(( )"12!3#"4#5'6$%
12345".26789:45;345<=
)60<=5,-3;4.*'.)
>6?@01A26B4*,'"2
345")5>20
12345+8,+6C';5D)
++)5D<E0F2),'8G,()="
5,-3;4.*26<8H>I,+6C
.<"C/J<)5D#8K'"
#I+')5L<M5D)++5D
<E26CN".)5L<"C/0
O-+<E;G;
5D)+'2GPQ=,5,+6C
'M2"=*2,0%5>A6B
"2345<0!?6B"2RST50-AA*
6B"23450
U<2"2)"CD"7$
#>9;VW56<2"012>X;D$#>9"
Q)YCZ#[JQ)YCZ5V,28H\K0
R2<;I"Q)YCZ5IJQ)YCZ
-2,28H\K0126<8HB]
G6B"2345<01?=B]'2
6B"2 '215;'Y"2RST50
.0P0P0P 5'6$%'"7!"84'9#% #$%6$%!36$:;
$#>9"Q)YCZ^_"<
R55$6C"2345N"$ <6=><>'7"<
5DB45D#]`>a62b'+CD
45D<>a62c'"+CD45D`>a62d0
Page 37
xử lý dữ liệu IMU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý dữ liệu IMU - Người đăng: Ông Chùm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
xử lý dữ liệu IMU 9 10 176