Ktl-icon-tai-lieu

Xúc tác đồng thể

Được đăng lên bởi Jack Sakry
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 4568 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XÚC TÁC ĐỒNG THỂ
Giảng viên: Diệp Khanh
KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Xúc tác đồng thể?
Xúc tác đồng thể có thể là xúc tác axít – bazơ, xúc tác enzym, xúc tác phức.

Ưu điểm của xúc tác đồng thể
- Có độ chọn lọc và hoạt tính cao hơn so với xúc tác dị thể.
- Điều kiện tiến hành phản ứng mềm hơn.
- Qua trình truyền nhiệt dễ dàng, không xảy ra trường hợp nóng cục
bộ.
- Cơ chế của phản ứng hóa học dễ biểu diễn hơn, đơn giản hơn.
- Quá trình tiến hành phản ứng dễ thao tác hơn.


Nhược điểm

 Quá

trình phản ứng thường gián đoạn nên không tự động hóa được.

 Năng
 Quá

suất thiết bị không cao và dễ gây ăn mòn thiết bị.

trình tách xúc tác ra khỏi phản ứng rất khó khăn.

 Phạm

vi áp dụng hẹp.

KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Phân chia các loại phản ứng đồng thể
- Phản ứng đồng thể pha khí.
- Phản ứng đồng thể pha lỏng.

 Phản ứng đồng thể pha lỏng.

KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 2005 Noble Prize in Chemistry (cơ chế Chauvins)
KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Các phản ứng xúc tác quan trọng

KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Các sản phẩm của phản ứng xúc tác đồng thể.

KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Thuyết xúc tác đồng thể Spitanski-Kobozev
 Thuyết định lượng của phản ứng đồng thể do E.I Spitansky
và N.I. Kobozev đề xướng vào 1962 trên cơ sở các tiên đề
sau:
- Phản ứng tiến hành bằng con đường tạo hợp chất trung gian giữa chất xúc tác và chất
phản ứng theo cơ chế phức ion hoặc cơ chế phân tử.
ví dụ: Phản ứng 1: CH3COCH3 + I2 → CH3COCH3 + HI

KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Phản ứng 2: Sunfon hóa benzen trong dung dịch xảy ra theo cơ chế sau

Phản ứng 3: Chuyển vị Pinacolic

KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Phương trình động học của phản ứng xúc tác đồng thể

Ta coù phaûn öùng: nA  mB, xuùc taùc K
Cô cheá nhö sau: nA + K

k1

(1)

k3

Z  mB  K

(2)

k2

Vaän toác taïo thaønh HCTG: V1  k1C An .CK
Vaän toác phaân huûy HCTG: V2  k3CZ
 Nếu quá trình tạo ra HCTG là giai đọan chậm thì vận tốc của phản ứng được
viết theo V1.
 Nếu quá trình phân hủy HCTG là giai đọan chậm thì vận tốc của phản ứng
được viết theo V2.
KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CƠ CHẾ PHẢN ỨNG VÀ CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC
(BIỂU THỨC VẬN TỐC) TỪ CƠ CHẾ PHẢN ỨNG

qua cơ chế của phản ứng.
 Có hai phương pháp để viết được phương trình
động học từ cơ chế của phản ứng:
 Phương pháp nồng độ ổn định
 Phương pháp cân bằng

 Thông

...
KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU
XÚC TÁC ĐỒNG THỂ
Giảng viên: Diệp Khanh
Xúc tác đồng thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xúc tác đồng thể - Người đăng: Jack Sakry
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Xúc tác đồng thể 9 10 795