Ktl-icon-tai-lieu

10 chính sách của Việt Minh

Được đăng lên bởi ngahai1977
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 58 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mười chính sách của Việt Minh
Việt Nam độc lập đồng minh
Có bản chương trình đánh Nhật, đánh Tây.
Quyết làm cho nước non này,
Cờ treo độc lập, nền xây bình quyền:
Làm cho con cháu Rồng, Tiên,
Dân ta giữ lấy lợi quyền của ta.
Có mười chính sách bày ra,
Một là ích nước, hai là lợi dân.
Bao nhiêu thuế ruộng, thuế thân,
Đều đem bỏ hết cho dân khỏi phiền.
Hội hè, tín ngưỡng, báo chương,
Họp hành, đi lại, có quyền tự do.
Nông dân có ruộng, có bò
Đủ ăn, đủ mặc, khỏi lo cơ hàn.
Công nhân làm lụng gian nan,
Tiền lương phải đủ, mỗi ban tám giờ.
Gặp khi tai nạn bất ngờ,
Thuốc thang chính phủ bấy giờ giúp cho.
Thương nhân buôn nhỏ, bán to
Môn bài thuế ấy bỏ cho phỉ nguyền.
Nào là những kẻ chức viên,
Cải lương đãi ngộ cho yên tấm lòng.
Binh lính giữ nước có công,

Được dân trọng đãi, hết lòng kính yêu.
Thanh niên có trường học nhiều,
Chính phủ trợ cấp trò nghèo, bần nho.
Đàn bà cũng được tự do,
Bất phân nam nữ, đều cho bình quyền.
Người tàn tật, kẻ lão niên,
Đều do chính phủ cất tiền ăn cho.
Trẻ em, bố mẹ khỏi lo,
Dạy nuôi, chính phủ giúp cho đủ đầy.
Muốn làm đạt mục đích này,
Chúng ta trước phải ra tay kết đoàn.
Sao cho từ Bắc chí Nam,
Việt Minh có hội muôn vàn hội viên.
Người có sức, đem sức quyên,
Ta có tiền của, quyên tiền của ta.
Trên vì nước, dưới vì nhà,
Ấy, là sự nghiệp, ấy là công danh.
Chúng ta có hội Việt Minh
Đủ tài lãnh đạo chúng mình đấu tranh
Rồi ra sự nghiệp hoàn thành
Rõ tên Nam Việt, rạng danh Lạc Hồng
Khuyên ai nên nhớ chữ đồng,
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh ».

1. Giành lấy chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trên nền tảng
hoàn toàn độc lập.
2. Võ trang nhân dân. Phát triển quân Giải phóng Việt Nam.
3. Tịch thu tài sản của giặc nước và của Việt gian, tuỳ từng trường hợp sung công làm của
quốc gia hay chia cho dân nghèo.
4. Bỏ các thứ thuế do Pháp, Nhật đặt ra; đặt một thứ thuế công bằng và nhẹ.
5. Ban bố những quyền của dân cho dân.
- Nhân quyền.
- Tài quyền (quyền sở hữu).
- Dân quyền: Quyền phổ thông đầu phiếu, quyền tự do dân chủ (tự do tín ngưỡng, tự do tư
tưởng, ngôn luận, hội họp, đi lại), dân tộc bình quyền, nam nữ bình quyền.
6. Chia lại ruộng công cho công bằng, giảm địa tô, giảm lợi tức, hoãn nợ, cứu tế nạn dân.
7. Ban bố Luật lao động; ngày làm 8 giờ, định lương tối thiểu, đặt xã hội bảo hiểm.
8. Xây dựng nền kinh tế quốc dân, phát triển nông nghiệp. Mở Quốc gia ngân hàng.
9. Xây dựng nền quốc dân giáo dục; chống nạn mù chữ, phổ thông và cưỡng bách giáo
dục đến bậc sơ cấp. Kiến thiết nền văn hoá mới.
10....
Mười chính sách của Việt Minh
Vi t Nam c l p ng minh độ đồ
Có b n ch ng trình ánh Nh t, ánh Tây. ươ đ đ
Quy t làm cho n c non này, ế ướ
C treo c l p, n n xây bình quy n: độ
Làm cho con cháu R ng, Tiên,
Dân ta gi l y l i quy n c a ta. ữ ấ
Có m i chính sách bày ra, ườ
M t là ích n c, hai là l i dân. ướ
Bao nhiêu thu ru ng, thu thân, ế ế
u em b h t cho dân kh i phi n. Đề đ ế
H i hè, tín ng ng, báo ch ng, ưỡ ươ
H p hành, i l i, có quy n t do. đ
Nông dân có ru ng, có bò
n, m c, kh i lo c hàn. Đủ ă đủ ơ
Công nhân làm l ng gian nan,
Ti n l ng ph i , m i ban tám gi . ươ ả đủ
G p khi tai n n b t ng ,
Thu c thang chính ph b y gi giúp cho.
Th ng nhân buôn nh , bán to ươ
Môn bài thu y b cho ph nguy n. ế
Nào là nh ng k ch c viên,
C i l ng ãi ng cho yên t m lòng. ươ đ
Binh lính gi n c có công, ướ
10 chính sách của Việt Minh - Trang 2
10 chính sách của Việt Minh - Người đăng: ngahai1977
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
10 chính sách của Việt Minh 9 10 248