Ktl-icon-tai-lieu

12 Câu hỏi và trả lời tham khảo trong quá trình học và ôn thi môn Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi tranglovely1807
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 1 lần
12 Câu hỏi và trả lời tham khảo trong quá trình học và ôn thi môn Đường lối Đảng
cộng sản Việt Nam
Câu 1: Những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Công
sản Việt Nam
Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một chính đảng duy nhất của
Việt Nam - Đảng Cộng sản
Việt Nam tại Cửu Long – Hương Cảng (Trung Quốc) được tiến hành trong thời
gian từ ngày 6-1-1930 đến ngày
7-2-1930 (sau này tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ngày 10-91960 quyết nghị “từ nay trở đi
sẽ lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng”.
Thành phần dự Hội nghị gồm 2 đại biểu của Đông Dương cộng sản Đảng (Trịnh
Đình Cửu và Nguyễn Đức
Cảnh), 2 đại biểu của An Nam cộng sản Đảng (Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu),
dưới sự chủ trì của Nguyễn
ái Quốc-đại diện của Quốc tế Cộng sản. Đại diện của Đông Dương Cộng sản liên
đoàn không đến kịp, do vậy
đến ngày 24-2-1930 xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Nội dung Hội nghị: Thông qua các văn kiện do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc soạn
thảo. Đó là Chánh cương vắn tắt
của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của
Đảng Cộng sản Việt Nam .
Lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau này Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng được xem là
Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, đã phản ánh những nội dung cơ bản nhất
của sự nghiệp giải phóng dân
tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người trên đất nước Việt Nam.
Những nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được Hội nghị
thống nhất thông qua
là:
1- Khẳng định phươnghướng chiến lược của cách mạng Việt Nam. Đó là:Nam
được phản ánh trong Cương lĩnh
đã thiện được tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghiã xã hội. Việc xác
định đúng đắn phương hướng,
con đường của cách mạng Việt Nam ngay từ đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Đó là ngọn cờ tập hợp lực

lượng cách mạng, là cơ sở để giải quyết đứng đắn các vấn đề cơ bản của cách
mạng việt Nam. "chủ trương
làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản".
(Sau
này gọi là cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa). Tính chất
giai
đoạn và lý luận cách mạng không ngừng đã được thể hiện trong Cương lĩnh đầu
tiên của
Đảng: cách mạng tư sản dân quyền là thời kỳ dự bị để tiên lên cách mạng xã hội
chủ
nghĩa. Đây là con đường cứu nước mới, khác với những chủ trương, những con
đường
cứu nước của những nhà yêu nước đương thời đã đi vào bê tắc và thất bại. Như
vậy,
ngay ...
12 Câu hỏi và trả lời tham khảo trong quá trình học và ôn thi môn Đường lối Đảng
cộng sản Việt Nam
Câu 1: Những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Công
sản Việt Nam
Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một chính đảng duy nhất của
Việt Nam - Đảng Cộng sản
Việt Nam tại Cửu Long – Hương Cảng (Trung Quốc) được tiến hành trong thời
gian từ ngày 6-1-1930 đến ngày
7-2-1930 (sau này tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ngày 10-9-
1960 quyết nghị “từ nay trở đi
sẽ lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng”.
Thành phần dự Hội nghị gồm 2 đại biểu của Đông Dương cộng sản Đảng (Trịnh
Đình Cửu và Nguyễn Đức
Cảnh), 2 đại biểu của An Nam cộng sản Đảng (Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu),
dưới sự chủ trì của Nguyễn
ái Quốc-đại diện của Quốc tế Cộng sản. Đại diện của Đông Dương Cộng sản liên
đoàn không đến kịp, do vậy
đến ngày 24-2-1930 xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Nội dung Hội nghị: Thông qua các văn kiện do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc soạn
thảo. Đó là Chánh cương vắn tắt
của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của
Đảng Cộng sản Việt Nam .
Lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau này Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng được xem là
Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, đã phản ánh những nội dung cơ bản nhất
của sự nghiệp giải phóng dân
tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người trên đất nước Việt Nam.
Những nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được Hội nghị
thống nhất thông qua
là:
1- Khẳng định phươnghướng chiến lược của cách mạng Việt Nam. Đó là:Nam
được phản ánh trong Cương lĩnh
đã thiện được tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghiã xã hội. Việc xác
định đúng đắn phương hướng,
con đường của cách mạng Việt Nam ngay từ đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Đó là ngọn cờ tập hợp lực
12 Câu hỏi và trả lời tham khảo trong quá trình học và ôn thi môn Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
12 Câu hỏi và trả lời tham khảo trong quá trình học và ôn thi môn Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: tranglovely1807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
12 Câu hỏi và trả lời tham khảo trong quá trình học và ôn thi môn Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam 9 10 15