Ktl-icon-tai-lieu

215 câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phần III
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa học

A - câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?
a. Là một hệ thống những quan niệm phản ánh những nhu cầu, những ước mơ, nguyện vọng của các
giai cấp lao động về một xã hội không có áp bức và bóc lột, mọi người đều bình đẳng và có cuộc sống ấm no,
hạnh phúc .
b. Là những thành tựu của con người đạt được trong quá trình đấu tranh giải phóng giai cấp.
c. Là chế độ xã hội không có áp bức bóc lột, mọi người đều bình đẳng tự do.
d. Cả a, b, c
Câu 2. Những biểu hiện cơ bản của tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?
a. Là những ước mơ nguyện vọng về một chế độ xã hội ai cũng có việc làm ai cũng lao động .
b. Là quan niệm về một chế độ xã hội mà tư liệu sản xuất đều thuộc về mọi thành viên xã hội .
c. Là những tư tưởng về một xã hội, trong đó mọi người đều bình đẳng, có cuộc sống ấm no, tự do,
hạnh phúc.
d. Cả a, b và c
Câu 3. Những yếu tố tư tưởng XHCN được xuất hiện từ khi nào ?
a. Chế độ tư bản chủ nghĩa ra đời
b. Sự xuất hiện chế độ tư hữu, xuất hiện giai cấp thống trị và bóc lột.
c. Sự xuất hiện giai cấp công nhân
d. Ngay từ thời cộng sản nguyên thuỷ.
Câu 4. Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?
a. Là những quy luật và tính quy luật chính trị – xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát
triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.
b. Là những quy luật hình thành, phát triển và hoàn thiện của các hình thái kinh tế - xã hội.
c. Là những quy luật và tính quy luật chính trị – xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát
triển hình thái kinh tế - xã hội chủ nghĩa xã hội.
d. Cả a, b và c
Câu 5. Chức năng và nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?
a. Là trang bị những tri thức khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin đã phát hiện ra và luận giải về quá
trình tất yếu lịch sử dẫn đến hình thành, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản, giải phóng xã hội, giải
phóng con người.
b. Là giáo dục, trang bị lập trường tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân cho đảng cộng sản, giai
cấp công nhân và nhân dân lao động.
c. Là định hướng về chính trị – xã hội cho mọi hoạt động của giai cấp công nhân, của đảng cộng sản,
của nhà nước và của nhân dân lao động trên mọi lĩnh vực.
d. Cả a, b và c đều đúng .
Câu 6. Ai đã đưa ra quan niệm “CNXH là sự phản kháng và đấu tranh chống sự bóc lột người lao động,
một cuộc đấu tranh nhằm hoàn toàn xoá bỏ sự bóc lột”
a. S.Phuriê
c.Ph.Ănghen
b.C.Mác
d.V.I.Lênin
Câu 7. Ai được coi là người mở đầu các trào lưu xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa thời ...
Phần III
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa học
A - câu hỏi trắc nghiệm
u 1. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa gì?
a. Là một hệ thống những quan niệm phn ánh những nhu cu, những ước mơ, nguyn vng của các
giai cp lao đng v một xã hi không có áp bức và bóc lột, mi ngưi đều bình đẳng và có cuc sng m no,
hạnh phúc .
b. Là những thành tựu của con người đạt được trong quá tnh đấu tranh giải png giai cấp.
c. Là chế đ xã hi không có áp bc bóc lt, mi người đều bình đng tdo.
d. Cả a, b, c
u 2. Những biểu hiện cơ bản của tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?
a. Là những ước mơ nguyện vọng về một chế độ xã hội ai cũngviệc làm ai cũng lao động .
b. Là quan niệm về một chế độ xã hội mà tư liệu sản xuất đều thuộc về mọi thành viên xã hội .
c. Là những tư tưởng về một xã hội, trong đó mọi người đều bình đẳng, có cuộc sống ấm no, tự do,
hạnh phúc.
d. Cả a, b và c
u 3. Những yếu tố tư tưởng XHCN được xuất hiện từ khi nào ?
a. Chế độ tư bản chủ nghĩa ra đời
b. Sự xuất hiện chế độ tư hữu, xuất hiện giai cấp thống trị và bóc lột.
c. Sự xuất hiện giai cấp công nn
d. Ngay từ thời cộng sản nguyên thuỷ.
u 4. Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?
a. những quy luật và tính quy luật chính trị xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát
triển hình ti kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.
b. Là những quy luật hình thành, phát triển và hoàn thiện của các hình thái kinh tế - xã hội.
c. những quy luật và tính quy luật chính trị xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát
triển hình ti kinh tế - xã hội chủ nghĩa xã hội.
d. Cả a, b và c
u 5. Chức năngnhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội khoa học gì?
a. Là trang bnhng tri thc khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin đã phát hin ra và lun giải về quá
trình tất yếu lịch sử dẫn đến hình thành, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản, giải phóng xã hội, gii
png con ngưi.
b. Là go dục, trang bị lập trường tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân cho đảng cộng sản, giai
cấp công nhân nhânn lao động.
c. Là định hưng về cnh trị – xã hội cho mi hot động của giai cấp công nhân, ca đảng cộng sn,
của nhà nưc và của nhân dân lao đng trên mi lĩnh vc.
d. Cả a, b và c đều đúng .
u 6. Ai đã đưa ra quan niệm “CNXH là sự phản kng đấu tranh chống s bóc lột người lao động,
một cuộc đấu tranh nhằm hoàn tn xoá bỏ sự bóc lột
a. S.Phur
b.C.Mác
c.Ph.Ănghen
d.V.I.Lênin
u 7. Ai được coi là người mở đầu c trào lưu xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa thời cận đại.
3
215 câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
215 câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
215 câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học 9 10 243