Ktl-icon-tai-lieu

30 CÂU HỎI THẢO LUẬN MÔN TCCS HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi hc152004
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1728 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Forum of Public Administration Student

30 câu hỏi
MÔN TỔ CHỨC CÔNG SỞ HÀNH CHÍNH
NHÀ NƯỚC
Sưu tập bởi hanhchinhvn.com@gmail.com

200930 CÂU HỎI THẢO LUẬN MÔN TCCS HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (tham khảo)
Câu hỏi
1. Khái niệm về công sở?nhiệm vụ của công sở? Tại nới anh chị công tác nhiệm vụ này được
thực hiện như thế nào?
2. Các nhiệm vụ của công sở được xác lập trên cơ sở nào? Mối quan hệ giữa các nhiệm vụ?
theo an chị nhiệm vụ nào là quan trọng nhất?vì sao? Lấy dẫn chứng để minh họa
3. Tại sao nói: công sở là một pháp nhân công quyền? Cho ví dụ để minh họa
4. Nhận thức của anh chị về công sở hành chính?phân biệt công sở hành chính với công sở sự
nghiêp và cơ sở tư nhân? Lấy dẫn chứng minh họa
5. Phân tích các nguyên tắc tổ chức hoạt động các công sở? Anh chị hãy làm sáng tỏ mối
quan hệ giữa các nguyên tắc này?
6. Trình bày tóm tắt các nguyên tắc hoạt đông của công sở
7.Kỹ thuật điều hành công sở trong giai đoạn hiện nay có đặc fđiểm gì? Sự cần thiết của đổi
mới kỹ thuật điều hành công sở?
8. Nội dung và phương pháp thiết kế công việc? Tác dụng của việc thiết kế công việc theeo
nhóm?
9. Cơ sở để phân công điều hành công việc? Yù nghĩa của việc phân công công việc? Nêu
dẫn chứng minh họa
10. Phân tích nguyên tắc phân công công việc? Tại sao các nhà lãnh đạo thường coi trọng
nguyên tắc “dụng nhân như dụng mộc”
11. Phân tích nguyên tắc điều hành công việc ?phân biệt tính chất điều hành công việc với
điều hành công sở? Laayd dẫn chứng minh họa
12.Trình bày khái niệm về quy chế, quy trình xây dựng quy chế, các laoij quy chế thường có
trong một cơ quan mà anh chị được tiếp cận? Tác dụng của nó?
13. Các loại về kế hoạch, ?phương pháp xây dựng kế hoạch .? ý nghĩa kế hoạch ?lấy ví dụ
thực tiễn minh họa
14. Quy trình tổ chức thực hiện kế hoạch? Để tổ chức thực hiện kế hoạch cố hiệu quả theo
anh chị khâu nào là quan trọng nhất vì sao?
15. Quy trình tổ chức một hội nghị? Các biện pháp kỹ thuật để tổ chức, điều hành một hội
nhị có hiệu quả? Lấy ví dụ minh họa
16. Nội dung kiểm tra, kiểm soát công việc ? tại nơi cơ quan anh chị đang công tác các nội
dung này được vận dụng như thế nào?
17. Các hình thức và phương phấp kiểm tra công việc, nhưng phẩm chất cần có của người
làm công tác kiểm tra/ tồn tại của công tác kiểm tra hiện nay cần khắc phục ( theo nhận thức
của anh chị)
18. Văn hóa công sở là gì?những biểu hiện của văn hóa công sở? Nững tồn tạo cần khắc phục
( theo nhận thức của anh chị)

19. Các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng như thế nào đến honhf thàn...
Forum of Public Administraon Student
2009
30 câu hỏi
MÔN TỔ CHỨC CÔNG SỞ HÀNH CHÍNH
NHÀ NƯỚC
Sưu tập bởi hanhchinhvn.com@gmail.com
w w w . H a n h C h i n h . c o m . v n
30 CÂU HỎI THẢO LUẬN MÔN TCCS HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 CÂU HỎI THẢO LUẬN MÔN TCCS HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Người đăng: hc152004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
30 CÂU HỎI THẢO LUẬN MÔN TCCS HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 9 10 801