Ktl-icon-tai-lieu

35 CÂU HỎI ÔN THI KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Được đăng lên bởi Hằng Đỏ
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2501 lần   |   Lượt tải: 5 lần
35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC
Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu
thành của nó?
Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn
1) Chủ nghĩa Mác-Lênin làa) “hệ thống quan điểm và học thuyết”
khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa
học của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bảo vệ, vận dụng và phát
triển; b) được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng
những giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại để giải thích, nhận thức thực
tiễn thời đại; c) là thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp
luận biện chứng duy vật của nhận thức khoa học và thực tiễn cách
mạng; d) là khoa học về sự nghiệp tự giải phóng giai cấp vô sản, giải
phóng nhân dân lao động và giải phóng con người, về những quy
luật chung nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; đ) là hệ tư tưởng khoa học của
giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
2) Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ
nghĩa Mác-Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát
nhiều lĩnh vực, với những giá trị lịch sử, thời đại và khoa học to lớn;
nhưng triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học là
những bộ phận lý luận quan trọng nhất.
a) Triết học Mác-Lênin là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về
vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.
b) Kinh tế chính trị Mác-Lênin là hệ thống tri thức về những quy luật
chi phối quá trình sản xuất và trao đổi tư liệu sinh hoạt vật chất
trong đời sống xã hội mà trọng tâm của nó là những quy luật kinh tế
của quá trình vận động, phát triển, diệt vong tất yếu của hình thái
kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa cũng như sự ra đời tất yếu của hình
thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa.
c) Chủ nghĩa xã hội khoa học là hệ thống tri thức chung nhất về cách
mạng xã hội chủ nghĩa và quá trình hình thành, phát triển của hình
thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa; về sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng hình thái kinh tế-xã hội đó.

Cám ơn bạn đã nhất nút cám ơn!
Bây giờ bạn có thể nhìn được nối dung bị ẩnCâu hỏi 2. Sự khác
nhau tương đối và sự thống nhất giữa ba bộ phận cấu thành
của chủ nghĩa Mác-Lênin?
Đáp.Câu trả lời có hai ý lớn

1) Sự khác nhau tương đối giữa triết học, kinh tế chính trị và chủ
nghĩa xã hội khoa học với tư cách là ba bộ phận lý luận cấu thành
chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện ở chỗ chủ nghĩa xã hội khoa học không
nghiên cứu những quy luật xã hội tác động trong tất cả hoặc trong
nhiều hình thái kinh tế-xã hội như chủ ...
35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC
Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu
thành của nó?
Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn
1) Chủ nghĩa Mác-Lênin làa) “hệ thống quan điểm và học thuyết”
khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa
học của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bảo vệ, vận dụng và phát
triển; b) được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng
những giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại để giải thích, nhận thức thực
tiễn thời đại; c) là thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp
luận biện chứng duy vật của nhận thức khoa học và thực tiễn cách
mạng; d) là khoa học về sự nghiệp tự giải phóng giai cấp vô sản, giải
phóng nhân dân lao động và giải phóng con người, về những quy
luật chung nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; đ) là hệ tư tưởng khoa học của
giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
2) Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ
nghĩa Mác-Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát
nhiều lĩnh vực, với những giá trị lịch sử, thời đại và khoa học to lớn;
nhưng triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học là
những bộ phận lý luận quan trọng nhất.
a) Triết học Mác-Lênin là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về
vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.
b) Kinh tế chính trị Mác-Lênin là hệ thống tri thức về những quy luật
chi phối quá trình sản xuất và trao đổi tư liệu sinh hoạt vật chất
trong đời sống xã hội mà trọng tâm của nó là những quy luật kinh tế
của quá trình vận động, phát triển, diệt vong tất yếu của hình thái
kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa cũng như sự ra đời tất yếu của hình
thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa.
c) Chủ nghĩa xã hội khoa học là hệ thống tri thức chung nhất về cách
mạng xã hội chủ nghĩa và quá trình hình thành, phát triển của hình
thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa; về sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng hình thái kinh tế-xã hội đó.
Cám ơn bạn đã nhất nút cám ơn!
Bây giờ bạn có thể nhìn được nối dung bị ẩnCâu hỏi 2. Sự khác
nhau tương đối và sự thống nhất giữa ba bộ phận cấu thành
của chủ nghĩa Mác-Lênin?
Đáp.Câu trả lời có hai ý lớn
35 CÂU HỎI ÔN THI KINH TẾ CHÍNH TRỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
35 CÂU HỎI ÔN THI KINH TẾ CHÍNH TRỊ - Người đăng: Hằng Đỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
35 CÂU HỎI ÔN THI KINH TẾ CHÍNH TRỊ 9 10 152