Ktl-icon-tai-lieu

45 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi phanthehungtsqtt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 1 lần
45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giáo dục đạo đức, lối
sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ
Thứ sáu, 29/08/2014 22:26

Thanh thiếu niên Việt Nam là lực lượng hùng hậu, có tiềm năng to lớn, có đóng góp
quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh và
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ; quan tâm giáo dục,
động viên, phát huy mọi khả năng của thế hệ trẻ phục vụ sự nghiệp cách mạng của
Đảng, của dân tộc.

Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
căn dặn về trách nhiệm của Đảng với thanh niên là: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo
đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội
vừa “hồng” vừa “chuyên”; "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan
trọng và rất cần thiết".
Đặt niềm tin vào thế hệ trẻ
Đảng và nhân dân ta luôn đặt niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào lực lượng thanh niên, xác
định thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Sau gần 30
năm đổi mới đất nước, nhiều chủ trương, đường lối về công tác thanh niên được Đảng
ban hành, Nhà nước cụ thể hóa thành chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác
thanh niên, qua đó đã tạo được những điều kiện tốt nhất để thế hệ tương lai của đất nước
phấn đấu vươn lên.
Đứng trước yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay, đa số thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của
mình đối với đất nước, có ý thức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt với
khát vọng cống hiến vì tương lai của dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ
phận thanh thiếu niên phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về đạo đức, lối sống, mắc
tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Diễn biến tình hình tư tưởng và những vấn đề tiêu cực
mới nảy sinh trong thanh thiếu niên gây lo lắng cho toàn xã hội. Việc tăng cường giáo
dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên là yêu cầu cấp
thiết, góp phần hình thành lớp thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”, giàu lòng yêu nước,
có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp,
có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên là công
tác quan trọng, thường xuyên, liên tục của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
...
45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giáo dục đạo đức, lối
sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ
Thứ sáu, 29/08/2014 22:26
Thanh thiếu niên Việt Nam là lực lượng hùng hậu, có tiềm năng to lớn, có đóng góp
quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh và
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ; quan tâm giáo dục,
động viên, phát huy mọi khả năng của thế hệ trẻ phục vụ sự nghiệp cách mạng của
Đảng, của dân tộc.
Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
căn dặn về trách nhiệm của Đảng với thanh niên là: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo
đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩahội
vừa “hồng” vừa “chuyên”; "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan
trọng và rất cần thiết".
Đặt niềm tin vào thế hệ trẻ
Đảng nhân dân ta luôn đặt niềm tin kỳ vọng lớn lao vào lực lượng thanh niên, xác
định thanh niên rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Sau gần 30
năm đổi mới đất nước, nhiều chủ trương, đường lối về công tác thanh niên được Đảng
ban hành, Nhà nước cụ thể hóa thành chính sách, pháp luật về thanh niên công tác
thanh niên, qua đó đã tạo được những điều kiện tốt nhất để thế hệ tương lai của đất nước
phấn đấu vươn lên.
Đứng trước yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng
bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay, đa số thanh niên ý thức trách nhiệm của
mình đối với đất nước, ý thức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt với
khát vọng cống hiến vì tương lai của dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ
phận thanh thiếu niên phai nhạt ởng cách mạng, suy thoái về đạo đức, lối sống, mắc
tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Diễn biến tình hình tưởng những vấn đề tiêu cực
mới nảy sinh trong thanh thiếu niên gây lo lắng cho toàn hội. Việc ng cường giáo
dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên là yêu cầu cấp
thiết, góp phần hình thành lớp thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”, giàu lòng yêu nước,
bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức cách mạng lối sống đẹp,
ước , hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên đáp ng nhiệm vụ xây dựng
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên công
tác quan trọng, thường xuyên, liên tục của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Trong những năm gần đây, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác
giáo dục, thực hiện tốt chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.
45 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh - Trang 2
45 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đăng: phanthehungtsqtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
45 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh 9 10 309