Ktl-icon-tai-lieu

6 cặp phạm trù cơ bản

Được đăng lên bởi Khỉ Iu
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3263 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tuần 5: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc
tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc
một lĩnh vực nhất định.
Mỗi bộ môn khoa học đều có các phạm trù riêng của mình phản ánh
những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ cơ bản và phổ biến thuộc phạm
vi khoa học đó nghiên cứu.
Các phạm trù của phép biện chứng duy vật như “vật chất”, “ý thức”, “vận
động”, “mâu thuẫn”, “nguyên nhân”, “kết quả”... là những khái niệm chung nhất
phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ cơ bản và phổ biến
của cả tự nhiên, xã hội và tư duy, tức là của toàn bộ thế giới hiện thực, bao gồm
cả tự nhiên, xã hội và tư duy.
Với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, phép
biện chứng khái quát những mối liên hệ phổ biến nhất bao quát các lĩnh vực tự
nhiên, xã hội và tư duy vào các cặp phạm trù cơ bản, đó là các cặp phạm trù: cái
chung và cái riêng, nguyên nhân và kết quả, tất nhiên và ngẫu nhiên, nội dung
và hình thức, bản chất và hiện tượng, khả năng và hiện thực.
Thứ nhất, cặp phạm trù cái chung và cái riêng
Cái riêng là phạm trù triết học dùng để chỉ một sự vật, một hiện tượng,
một quá trình riêng lẻ nhất định.
Cái chung là phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính,
không những có một kết cấu nhất định mà còn được lặp lại trong những sự vật
hiện tượng hay quá trình riêng lẻ khác.
Trong mối sự vật, ngoài cái chung còn tồn tại cái đơn nhất. Cái đơn nhất
là những đặc tính, những tính chất chỉ tồn tại ở một sự vật, một hiện tượng nào
đó mà không lặp lại ở các sự vật, hiện tượng khác.
C.Mác còn cho rằng cả cái riêng và cái chung đều tồn tại khách quan và
có mối quan hệ khăng khít với nhau thể hiện ở chỗ cái chung chỉ tồn tại trong
cái riêng, thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại của mình cái chung không

tồn tại biệt lập, tách rời cái riêng mà nó phải tồn tại trong từng cái riêng cụ thể,
xác định.
Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ với cái chung. Không có cái riêng
nào tồn tại tuyệt đối độc lập không liên hệ với cái chung mà tất yếu phải tồn tại
trong mối liên hệ với cái chung.
Giữa cái chung và cái riêng thì cái riêng là cái toàn bộ, phong phú, đa
dạng hơn cái chung bởi vì cái riêng là tổng hợp của cái chung và cái đơn nhất,
còn cái chung biểu hiện tính phổ biến, tính quy luật của nhiều cái riêng.
So với cái riêng thì cái chung là cái bộ phận nhưng sâu sắc, bản chất hơn
cái riêng. Bởi cái chung phản ánh ...
Tuần 5: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc
tính, những mối liên hệ chung, bản nhất của các sự vật hiện tượng thuộc
một lĩnh vực nhất định.
Mỗi bộ môn khoa học đều các phạm trù riêng của mình phản ánh
những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệbản và phổ biến thuộc phạm
vi khoa học đó nghiên cứu.
Các phạm trù của phép biện chứng duy vật như “vật chất”, “ý thức”, “vận
động”, “mâu thuẫn”, “nguyên nhân”, “kết quả”... là những khái niệm chung nhất
phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ bản phổ biến
của cả tự nhiên, hội duy, tức của toàn bộ thế giới hiện thực, bao gồm
cả tự nhiên, xã hội và tư duy.
Với cách khoa học về mối liên hệ phổ biến sự phát triển, phép
biện chứng khái quát những mối liên hệ phổ biến nhất bao quát các lĩnh vực tự
nhiên, xã hội vàduy vào các cặp phạm trù cơ bản, đó là các cặp phạm trù: cái
chung cái riêng, nguyên nhân kết quả, tất nhiên ngẫu nhiên, nội dung
và hình thức, bản chất và hiện tượng, khả năng và hiện thực.
Thứ nhất, cặp phạm trù cái chung và cái riêng
Cái riêng phạm trù triết học dùng để chỉ một sự vật, một hiện tượng,
một quá trình riêng lẻ nhất định.
Cái chung phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính,
không những một kết cấu nhất định còn được lặp lại trong những sự vật
hiện tượng hay quá trình riêng lẻ khác.
Trong mối sự vật, ngoài cái chung còn tồn tại cái đơn nhất. Cái đơn nhất
những đặc tính, những tính chất chỉ tồn tại một sự vật, một hiện tượng nào
đó mà không lặp lại ở các sự vật, hiện tượng khác.
C.Mác còn cho rằng c cái riêng i chung đều tồn tại khách quan
mối quan hệ khăng khít với nhau thể hiện chỗ i chung chỉ tồn tại trong
cái riêng, thông qua cái riêng biểu hiện sự tồn tại của mình cái chung không
6 cặp phạm trù cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
6 cặp phạm trù cơ bản - Người đăng: Khỉ Iu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
6 cặp phạm trù cơ bản 9 10 895